Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Actieprogramma iWlz: van keten naar netwerk

De partijen die de Wet langdurige zorg uitvoeren, wisselen nu gegevens met elkaar uit via het elektronisch berichtenverkeer iWlz. Dit gaat veranderen. Met ketenpartijen zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, CIZ en CAK werkt Zorginstituut Nederland samen aan het ontsluiten van gegevens bij de bron. Partijen kunnen via een netwerk bij die gegevens. Dit maakt de gegevensuitwisseling en informatievoorziening flexibeler en efficiënter. 

In 2019 starten het Actieprogramma en CIZ met het beschikbaar stellen van gegevens in het Indicatieregister Wlz van CIZ. Een zorgkantoor en enkele zorgaanbieders toetsen de nieuwe werkwijze in de praktijk. Wat tijdens dat toetsen geleerd wordt, delen we met partijen die op een later moment aansluiten. Voor de meeste partijen gaat het aansluiten op het netwerk vanaf 2020 beginnen.

Registratie aan de bron
Als zorgaanbieders, zorgkantoren en cliënten gegevens nodig hebben, raadplegen ze in de toekomst de bron van die gegevens. Gegevens worden dan maar één keer opgeslagen om door verschillende partijen te kunnen worden gebruikt. Gegevens worden niet gekopieerd en doorgestuurd aan andere partijen. Gegevens die fout zijn, kunnen bij de bron gecorrigeerd worden.

Duurzaam informatiestelsel
In het Informatieberaad Zorg werken alle partijen samen aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Gegevens via bronregisters beschikbaar maken, draagt bij aan dit duurzame informatiestelsel.

Werkt het in de praktijk?
Een aantal partijen gaat als eerste de nieuwe werkwijze en techniek in de praktijk toetsen. CIZ, zorgkantoor Menzis en een aantal zorgaanbieders hebben de intentie om in 2019 in de praktijk aan te sluiten op het bronregister met de indicaties voor de Wet langdurige zorg. CIZ registreert deze indicaties en ontsluit ze via een bronregister. Dit is het eerste bronregister dat via het netwerk beschikbaar komt. Door deze toets in de praktijk zien we hoe het nieuwe model kan werken. Ook levert deze toets advies en tips op voor de andere partijen die vanaf 2020 de nieuwe werkwijze gaan implementeren.

Gefaseerde overgang
De komende jaren worden bronregisters stap voor stap toegevoegd aan het netwerk. Alle partijen zullen ook stap voor stap overgaan naar het netwerkmodel. Voor een deel blijft het huidige berichtenverkeer iWlz dan nog gewoon werken. Partijen kunnen deels nog het berichtenverkeer gebruiken en deels al het netwerkmodel met bronregisters. Als alle gegevens via bronregisters toegankelijk zijn, wordt het berichtenverkeer niet meer gebruikt.

Niet alleen voor de Wlz
Voor veel partijen is het belangrijk dat niet alleen de gegevens rond de Wet langdurige zorg via het netwerk beschikbaar zijn. Ook de taken die ze uitvoeren voor andere zorgdomeinen zoals Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet zouden op dezelfde manier beschikbaar moeten komen. Op termijn kan het netwerkmodel ook de gegevens ontsluiten die in deze andere domeinen nodig zijn.

Samenwerkende partners
In het Actieprogramma iWlz werken de volgende partners samen: CIZ, CAK, SVB, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgkantoren, Zorgthuis NL, Federatie Opvang, GGZ Nederland, ActiZ, VGN en Zorginstituut Nederland. Het programma wordt gefaciliteerd door het ministerie van VWS. Zorginstituut Nederland is opdrachtgever van het Actieprogramma iWlz.

Over de documentatie

• Het netwerkmodel iWlz en koploperschap
Deze rapportage van Bureau HHM is een onderzoek naar de meerwaarde en impact van het netwerkmodel iWlz. In het document staat een verwijzing naar FAQ. Die worden in mei op deze website gepubliceerd. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het volledig overzicht van alle vragen en antwoorden.

• Globaal ontwerp iWlz-netwerkmodel 
Dit document is het uitgangspunt voor de realisatie van het iWlz-netwerkmodel. Het beschrijft de netwerkfuncties, diensten en data die het iWlz-netwerkmodel gaat bieden aan gebruikers. Het is tot dusver een globaal ontwerp (versie 0.5). Deelnemers aan de functionele referentiegroep iWlz en de functionele expertgroep van het Actieprogramma iWlz werken momenteel aan de verdere invulling.

• Technisch ontwerp technische basisstructuur iWlz-netwerkmodel
Dit document bevat de technische opzet van de technische basisstructuur voor de vernieuwde iWlz-informatievoorziening. Het is een ontwerp (versie 0.99), dat uitgaat van een netwerk van onderling samenwerkende datastations. Na de beoordeling in januari 2019 werken alle partijen van het Actieprogramma iWlz nu aan de volgende versie van het document.

• Startarchitectuur technische basisstructuur iWlz-netwerkmodel
Dit document bevat de uitwerking van de architectuur van de nieuwe iWlz-informatievoorziening en de technische basisstructuur daarvan (versie 0.95). Na de beoordeling in januari 2019 werken alle partijen van het Actieprogramma iWlz nu aan de volgende versie van het document.

• Presentatie bij afstemmingsoverleg met koplopers en softwareleveranciers
Op 14 februari 2019 organiseerde het Actieprogramma iWlz een bijeenkomst voor koplopers en softwareleveranciers. Daarbij werd informatie gedeeld over de startarchitectuur en het technisch ontwerp van het netwerkmodel.

• Presentatie voor de Expertgroep Implementatie op 31 januari 2019
Deze presentatie is gehouden voor de Expertgroep Implementatie op 31 januari 2019. Het document bevat de planning van het Actieprogramma iWlz ten opzichte van de releaseplanning van iWlz. Ook is de planning van diverse registers na 2019 opgenomen en de interactieve uitwerking.

Meer informatie
U kunt de documenten downloaden door op de documenttitel te klikken. Ze staan ook onder 'Meer informatie' in het menu rechts en in de iBieb in de categorie 'Actieprogramma iWlz'.

primary@149.210.155.96