Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Actieprogramma iWlz

Het Actieprogramma iWlz is een programma dat Zorginstituut Nederland uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. Het programma, dat voluit ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020’ heet, bestaat uit concrete voorstellen voor activiteiten om de informatievoorziening in de langdurige zorg te moderniseren.

De acties zijn beschreven in negen projecten. Daarnaast wordt in een afzonderlijk project gewerkt aan een domeinoverstijgend governance-traject in de zorg en ondersteuning. Dat moet zorgen voor overkoepelende governance in de domeinen Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet. Het traject geldt voor alle activiteiten in het Actieprogramma iWlz en raakt aan alle negen projecten.

Context en achtergrond
Het ministerie van VWS heeft in mei 2016 aan de Stuurgroep iWlz gevraagd om met concrete en onderbouwde voorstellen te komen op het terrein van informatievoorziening in de Wlz. In de groep zijn de voorstellen ontwikkeld, besproken en geprioriteerd.

VWS heeft Zorginstituut Nederland gevraagd de totstandkoming van de voorstellen te faciliteren en ze te verwerken in een actieprogramma. Op basis van het Actieprogramma iWlz heeft VWS in januari 2017 het Zorginstituut de opdracht verstrekt om de uitvoering te begeleiden.

De projecten
De Stuurgroep iWlz heeft de voorstellen voor verbetering van de informatievoorziening uitgewerkt in negen projecten. Deze vormen de basis voor activiteiten die met alle ketenpartners kunnen worden uitgevoerd.

  • A. Ontsluiten indicatiegegevens (lees: indicatieregister Wlz)
  • B. Verantwoordingsinformatie Aanbieders (VIA)
  • C. Eenduidige Instellingsidentificatie en het LRZA
  • D. Zorgplicht (zorgkantoren) en informatievoorziening
  • E. Domeinovergang cliënt (inclusief pgb)
  • F. Referentiemodel standaarden en harmonisatie
  • G. Ontsluiten van gegevens aan de bron
  • H. Procesvereenvoudiging, controles en horizontaal toezicht
  • J. Wachtlijsten

Het traject voor domeinoverstijgende governance is bekend onder 'I' en staat los van het Actieprogramma iWlz. Activiteiten in het traject liggen momenteel stil.

Identiek en vergelijkbaar
De projecten zijn zo veel mogelijk identiek van opzet, zodat ze onderling vergelijkbaar zijn en het eenvoudiger is om verband te leggen. Bij de uitwerking van de projecten is rekening gehouden met:

Documentatie
Onder ’Meer informatie’ kunt u de pdf met een uitgebreide beschrijving van het Actieprogramma iWlz en de projecten downloaden. Ook vindt u daar de brief van de Stuurgroep iWlz en een presentatie van het programma.

primary.istandaarden.wooltown.nl