Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Actieprogramma iWlz

Het Actieprogramma iWlz is een samenwerking tussen CIZ, CAK, SVB, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgkantoren, Zorginstituut Nederland, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Actiz, VGN. Met het actieprogramma willen we de informatievoorziening in de Wlz verder moderniseren waardoor het mogelijk wordt de cliënt meer regie te geven op zijn zorginformatie. 

Het Actieprogramma iWlz wordt sinds januari 2017 gecoördineerd door Zorginstituut Nederland. Het programma, dat voluit ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020’ heet, bestaat uit concrete voorstellen voor activiteiten om de informatievoorziening in de langdurige zorg te moderniseren.

Negen acties en een governance-traject
De acties zijn beschreven in negen projecten. Daarnaast wordt in een afzonderlijk project gewerkt aan een domeinoverstijgend governance-traject in de zorg en ondersteuning. Dat moet zorgen voor overkoepelende governance in de domeinen Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet. Het traject geldt voor alle activiteiten in het Actieprogramma iWlz en raakt aan alle negen projecten.

De projecten
De Stuurgroep iWlz heeft de voorstellen voor verbetering van de informatievoorziening uitgewerkt in negen projecten. Deze vormen de basis voor activiteiten die met alle ketenpartners kunnen worden uitgevoerd.

  • A. Ontsluiten indicatiegegevens (lees: indicatieregister Wlz)
  • B. Verantwoordingsinformatie Aanbieders (VIA)
  • C. Eenduidige Instellingsidentificatie en het LRZA
  • D. Zorgplicht (zorgkantoren) en informatievoorziening
  • E. Domeinovergang cliënt (inclusief pgb)
  • F. Referentiemodel standaarden en harmonisatie
  • G. Ontsluiten van gegevens aan de bron
  • H. Procesvereenvoudiging, controles en horizontaal toezicht
  • J. Wachtlijsten

Het traject voor domeinoverstijgende governance is bekend onder 'I' en staat los van het Actieprogramma iWlz. Activiteiten in het traject liggen momenteel stil.

Identiek en vergelijkbaar
De projecten zijn zo veel mogelijk identiek van opzet, zodat ze onderling vergelijkbaar zijn en het eenvoudiger is om verband te leggen. Bij de uitwerking van de projecten is rekening gehouden met:

Documentatie
Onder ’Meer informatie’ kunt u de pdf met een uitgebreide beschrijving van het Actieprogramma iWlz en de projecten downloaden. Ook vindt u daar de brief van de Stuurgroep iWlz en een presentatie van het programma.

primary.istandaarden.wooltown.nl