Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iEb 1.0

iEb, ‘i Eigen bijdrage’, is de naam van de nieuwe iStandaard voor informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. Op 21 mei 2019 zijn de definitieve specificaties voor iEb gepubliceerd. iEb wordt vanaf 1 januari 2020 geleidelijk in gebruik genomen.

Zorginstituut Nederland heeft de iEb-specificaties opgesteld in opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein en de Stuurgroep Abonnementstarief. Zie ook het nieuwsbericht Conceptspecificaties voor informatiestandaard iEb gepubliceerd van 6 april 2019.

Wet invoering Wmo-abonnementstarief
De specificaties van iEb zijn gebaseerd op de afspraken tussen gemeenten en het CAK om te voldoen aan de vereiste informatie-uitwisseling voor de wet invoering Wmo-abonnementstarief, die op dit moment in voorbereiding is.

Totstandkoming specificaties
De basis van de specificaties is een set van functionele requirements. Deze vereisten zijn onder leiding van de Projectgroep GA2020 (Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020) opgesteld. Samen met vertegenwoordigers van de VNG, gemeenten, het CAK en softwareleveranciers heeft Zorginstituut Nederland daarna de iEb-specificaties opgesteld.

Informatiemodel iStandaarden Informatiemodel Standaarden (iEb)
De specificaties van iEb zijn opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden (iEb).

Toelichting
De Projectgroep GA2020 heeft de functionele requirements beschreven in de ‘Toelichting Informatiemodel iStandaarden (iEb)’ die u kunt downloaden onder ‘Meer informatie’. Zie ook de documentatiepagina met het overzicht van alle documenten van het Informatiemodel iStandaarden (iEb).

Contact
Hebt u vragen over iEb? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Gewijzigde specificaties iEb 1.0 per 10 juli 2019

Sinds de publicatie van de definitieve specificaties voor iEb 1.0 heeft het Zorginstituut een aantal bevindingen gedaan die met de release iEb 1.0.1 worden gecorrigeerd. 

Het gaat vooral om technische wijzigingen:

  • Corrigeren onjuiste koppeling tussen technische regels en retourcodes. Het betreft hier de regels TR071 en TR104 uit de iEb die abusievelijk gekoppeld zijn aan respectievelijk de retourcodes 9071 en 9104 in LDT_RetourCode-Wlz. In de nieuwe situatie worden de codes 9071 en 9104 toegevoegd aan LDT_RetourCode-Eb en worden de betreffende regels aan deze codes gekoppeld. De retourcodes worden bovendien toegevoegd binnen het basisschema XSD en aan het codelijsten overzicht.

  • Toevoegen Bedrijfsregel OP080. De regel “OP080: Aan het tijdstip waarop en de volgorde waarin berichten worden ontvangen en verwerkt kunnen ketenpartijen geen betekenis hechten.” is in afwijking van andere standaarden niet opgenomen in iEb. Dit kan tot verwarring leiden. Deze regel wordt alsnog toegevoegd.

  • Aanbrengen koppeling tussen bedrijfsregels en een bericht. De regel “OP242: De datum waarop de eigen bijdrage wordt gestart of gestopt mag maximaal 1 maand in de toekomst liggen ten opzichte van de bijbehorende aanleverdatum.” wordt gekoppeld aan WMO401 en WMO403. De regel “OP241: De datum waarop de eigen bijdrage wordt gestart of gestopt mag maximaal 12 maanden in het verleden liggen ten opzichte van de bijbehorende aanleverdatum.” wordt gekoppeld aan WMO401 en WMO403.

  • Toevoegen constraints voor BerichtVersie en BerichtSubversie. Er is in afwijking van andere standaarden geen regel opgenomen die aangeeft hoe de BerichtVersie en BerichtSubversie gevuld moeten worden. Hiervoor worden de volgende regels toegevoegd: “CS015: BerichtSubversie vullen met 0.” en “CS025: BerichtVersie vullen met 1.”
primary@149.210.155.96