Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Productcodelijst Jeugdwet

In het Jeugdwet-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over zorgproducten en -diensten die worden geleverd. Om dat te kunnen doen, heeft elk product en elke dienst een code. De productcodelijst Jeugdwet is een belangrijke informatiedrager in het berichtenverkeer.

De codelijst met productcategorieën maakt deel uit van het Informatiemodel iStandaarden). Dezelfde lijst kunt u ook downloaden onder 'Meer informatie'.

De manier waarop de lijst is ingericht – de productcodestructuur – beantwoordt aan de wens om enerzijds een standaardtabel te gebruiken, en anderzijds gemeenten de vrijheid te geven om zelf nieuwe producten en diensten te definiëren.

Productcategorieën
Voor de Jeugdwet-producten zijn landelijk achttien productcategorieën vastgesteld, die verplicht gebruikt moeten worden in de berichten. Deze categorieën zijn over en weer vertaalbaar in de indeling die VNG voorstelt voor de financiële verantwoording van Jeugdwet-voorzieningen.

Zo kunnen de productcategorieën een plek krijgen in de landelijke financiële verantwoording die gemeenten moeten afleggen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook uit de afstemming met CAK en SVB blijkt dat hun productindelingen goed passen. 

Productcodes
Onder de achttien productcategorieën kunnen gemeenten productcodes definiëren, als verbijzondering binnen een productcategorie. Deze productcodes beschrijven specifieker om welk product of welke dienst het gaat. Gemeenten en aanbieders spreken de codes onderling af, zodat ze passen bij de gekozen Jeugdwet-uitvoering.

Gemeenten die een eigen codelijst willen gebruiken mogen zelf codes definiëren, maar dit mogen niet dezelfde codes zijn zoals omschreven in de standaardproductcodelijst. Gemeenten mogen daarbuiten wel dezelfde codes gebruiken voor andere definities. Welke definitie van toepassing is, wordt dan bepaald door de gemeentecode.

De opbouw van een productcode:
• De eerste twee van de vijf posities worden overgenomen van de productcategorie (01 t/m 18).
• De laatste drie posities worden gevuld met een getal van 000 (niet nader gespecificeerd) tot maximaal 099.

Voor de gemeenten of aanbieders die eigen codes willen voordragen voor de standaardproductcodelijst, bestaat een aanleverproces. Zie het protocol over omgaan met productcodelijstwijzigingen onder 'Meer informatie'.

Codelijsten in Informatiemodel iStandaarden
Voor ieder Jeugdwet-product – uitgedrukt in een productcategorie en eventueel verder gespecificeerd in een productcode – wordt in het berichtenverkeer duidelijk hoeveel van deze ondersteuning nodig of geleverd is. Dat wordt uitgedrukt in een volume met een bepaalde eenheid.

Voor ‘eenheid' en voor ‘frequentie’ is een codetabel opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.1). Zo wordt het mogelijk om de hoeveelheid ondersteuning uit te drukken in bijvoorbeeld vijf dagdelen per week, twee dagen per maand, maar ook in een totaalbedrag.

Naar de codelijst ‘eenheid’ in het Informatiemodel iStandaarden
 Naar de codelijst ‘frequentie’ in het Informatiemodel iStandaarden

primary.istandaarden.wooltown.nl