Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Standaardisatie

Informatiestandaarden zijn flink in ontwikkeling. Sinds de overheveling van AWBZ-zorg naar de Jeugdwet in 2015, zijn ook gemeenten steeds meer met gestandaardiseerd berichtenverkeer aan de slag, zoals in de uitvoering van de Jeugdwet.

Standaardisatie draagt bij aan soepele informatie-uitwisseling. Elkaar tijdig voorzien van de juiste informatie helpt om cliënten passende zorg te geven en zorgaanbieders efficiënt te laten werken.

Onder informatie-uitwisseling verstaan we alles wat zich richt op de informatiebehoefte in de zorgketen en wat nodig is om daar de administratieve processen te voeden.

Over iJw
De basis van de informatie-uitwisseling in de uitvoering van de Jeugdwet is iJw: een landelijk vastgestelde informatiestandaard (iStandaard). iJw volgt de cliënt in alle fasen van de keten:

 • bij zorgindicatie of -beschikking;
 • bij zorgtoewijzing en -levering;
 • bij de toewijzing van de eigen bijdrage;
 • bij de declaratie van geleverde zorg.

Snelle, efficiënte zorg en minder administratieve lasten
Werken met iStandaarden draagt bij aan een snelle en efficiënte inzet van zorg en een afname van administratieve lasten. Het doel is zorg en ondersteuning snel, eenvoudig en kostenefficiënt bij cliënten terecht te laten komen.

Over domeinen heen
De overheveling van zorg naar de gemeente heeft plaatsgevonden in het licht van de hervorming van de langdurige zorg. Het is een verandering die vraagt om standaardisatie van de informatie-uitwisseling. Vanuit de keten bekeken wordt toegewerkt naar stelselonafhankelijke uitwisseling, ongeacht het domein. Zorg aan cliënten beperkt zich vaak niet tot één domein.

Voordelen van standaardisatie
Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan transparantie en levert beleids- en sturingsinformatie voor de hele keten.

 • Informatie wordt vergelijkbaar
 • Aansturing vanuit klantperspectief
 • Vermindering fouten tijdens het proces
 • Verbetert kwaliteit van processen
 • Vermindering administratieve lasten
 • Hergebruik van gegevens
 • Efficiëntie verhogen, kosten verlagen
 • Verbetert planning, sturing en controle
primary@149.210.155.96