Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iPgb

iPgb 1.0 is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensuitwisseling op het gebied van het trekkingsrecht pgb tussen gemeenten, zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Sinds 1 januari 2015 is het trekkingsrecht pgb ingevoerd. De SVB betaalt de aanbieder van zorg en ondersteuning voor geleverde zorg uit het door gemeente of zorgkantoor beschikbaar gestelde budget. De SVB is budgetbeheerder.

Eenduidige en efficiënte informatie-uitwisseling
Om het pgb op een goede manier te beheren, heeft de SVB gegevens nodig van gemeenten en zorgkantoren. Voor eenduidige en efficiënte informatie-uitwisseling is standaardisatie van het berichtenverkeer noodzakelijk. Dat heeft geleid tot de informatiestandaard iPgb 1.0.

Sinds januari 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een nieuwe versie: iPgb 2.0. De definitieve specificaties zijn in april 2017 gepubliceerd, u vindt ze op de pagina Ontwikkeling iPgb 2.0.

Net als bij iWlz, iWmo en iJw is het doel van iPgb: een bijdrage leveren aan een afname van administratieve lasten in het werkveld.

Het pgb-proces en iPgb
Op basis van de indicatiestelling van CIZ en na het vaststellen of de budgethouder – de cliënt of zijn vertegenwoordiger – in staat is om regie te voeren over het budget, kent de budgetverstrekker (gemeente of zorgkantoor) een pgb toe. 

iPgb 1.0 is de informatiestandaard waarbinnen gegevensuitwisseling plaatsvindt. Dat gebeurt met de berichten TKB en BAB.

Toekenningsbericht (TKB)
De budgethouder wordt door de budgetverstrekker over de toekenningsbeschikking geïnformeerd. De budgetverstrekker stuurt een toekenningsbericht (TKB) aan de SVB. In het TKB staat de looptijd van de toekenning en het beschikbare budget.

De budgethouder kan op basis van de informatie in het TKB op zoek gaan naar een geschikte zorgaanbieder om daar een overeenkomst mee af te sluiten. De SVB registreert de contractuele gegevens, zoals:

  • de duur van de overeenkomst;
  • wie de zorgaanbieder is;
  • tegen welk tarief er wordt gewerkt.

Budgetafsluitbericht (BAB)
Vervolgens kan de budgethouder declaraties insturen voor uitbetaling. Na afloop van het budget ontvangt de budgetverstrekker een budgetafsluitbericht (BAB). Dat bevat het totaal aan bestedingen. Het verschil tussen toegekend en verbruikt budget wordt aan de budgetverstrekker teruggestort.

Onder ‘Specificaties’ leest u meer over de berichten van iPgb 1.0.

primary.istandaarden.wooltown.nl