Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Uitvoerders

Het trekkingsrecht pgb raakt aan zowel de Wet langdurige zorg (Wlz) als aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw). Wie zijn betrokken bij de uitvoering van het trekkingsrecht pgb en wat is hun rol? 

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Zo zorgt de SVB ervoor dat onder andere kinderbijslag en AOW-pensioen op tijd en correct worden uitbetaald. Als beheerder van verstrekte pgb stelt de SVB vast of iemand budget heeft en een geldige zorgovereenkomst is. 

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Het CIZ indiceert, ofwel toetst, de aanspraak op zorg. Met een indicatie van het CIZ wordt duidelijk hoe veel zorg cliënten kunnen krijgen, en in welke vorm. Aan het indicatiebesluit van het CIZ ontleent de cliënt het recht op zorg. Het CIZ kan andere organisaties of deskundigen inschakelen bij de indicatiestelling, maar blijft wel eindverantwoordelijk voor de indicatiebesluiten en de kwaliteit ervan.

Zorgkantoren en gemeenten
Elk zorgkantoor en elke gemeente heeft een regio als werkgebied. Een belangrijke taak is de zorgtoewijzing. Het zorgkantoor of gemeente voert de rechtmatigheidtoets uit. Die bepaalt of een cliënt terecht aanspraak maakt of heeft gemaakt op het pgb. Ook zijn zorgkantoren en gemeenten informatieknooppunt in hun regio en zien ze toe op het functioneren van de keten.

Zorgaanbieders
Zorgaanbieders leveren de zorg die optimaal aansluit bij de zorgbehoefte van de cliënt en die past binnen het indicatiebesluit. Daarbij houdt de zorgaanbieder rekening met de contractafspraken met de budgethouder.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage die de cliënt moet betalen. Via iPgb ontvangt het CAK informatie over de start en het einde van de zorg of ondersteuning.

primary@149.210.155.96