Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWlz 2.3

In januari 2021 is Zorginstituut Nederland gestart met de voorbereidingen voor deze release. Het Zorginstituut ontwikkelt deze 2022-release in samenwerking met een afvaardiging van alle ketenpartijen en stakeholders die betrokken zijn bij deze informatiestandaard.

Het releaseproces dat is beschreven in het document Releasebeleid iStandaarden vormt de leidraad bij het samenstellen van de nieuwe iStandaarden releases.

Informatie over de release in ontwikkeling

Op deze pagina publiceert het Zorginstituut actuele informatie over de release die in ontwikkeling is, te beginnen met de kadernota, resultaten van de referentiegroepbijeenkomsten en informatie over de wijzigingsverzoeken. Zodra de specificaties (in concept) zijn vastgesteld volgen meer documenten.

Bijeenkomsten van de referentiegroep

Voor de ontwikkeling van iWlz-releases organiseert het Zorginstituut referentiegroepbijeenkomsten waarin we de ontvangen wijzigingsverzoeken voor de nieuwe release bespreken en uitwerken. De referentiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders die betrokken zijn bij het iWlz-berichtenverkeer. Deelnemers hebben mandaat vanuit hun organisatie om mee te denken en advies te geven over wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen.

Tijdens deze bijeenkomsten analyseren we samen met de deelnemers de functionele behoefte en onderzoeken we de verschillende (technische) oplossingen, inclusief de impact daarvan. De referentiegroep heeft een adviserend karakter. 

Advies release en besluit stuurgroep iWlz

Op 19 april heeft de stuurgroep iWlz ingestemd met het advies van het Zorginstituut over de inhoud  en de planning van de iWlz-release voor 2022. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de bespreking van de ingediende wijzigingsverzoeken in de referentiegroepbijeenkomsten. De kadernota vormde de leidraad bij het samenstellen van de release. De voordelen van een voorgestelde wijziging in iWlz moesten voor de ketenpartijen duidelijk opwegen tegen de impact ervan. De release bestaat uit de geaccepteerde wijzigingsverzoeken (uitgewerkt in de vorm van RFC’s) en de oplossing van bevindingen die op de specificaties van iWlz 2.2 gemeld zijn.

Kenmerken release:

 • minor release
 • iWlz 2.3
 • implementatiedatum 1 januari 2022
 • invoering via big-bang

Planning iWlz 2.3

Globaal ziet de planning naar ingebruikname van iWlz 2.3 er als volgt uit:

 • 1e week juni 2021 publicatie conceptspecificaties
 • 3e week juni 2021 reviewsessie conceptspecificaties
 • 1e week juli 2021 publicatie definitieve specificaties
 • juni/juli 2021 opstellen ketentestplan
 • juli/augustus 2021 opstellen casusbeschrijvingen
 • juli/oktober 2021 publicatie ondersteunende modules
 • september 2021 afstemming ketentesten
 • oktober/november 2021 publicatie conversiedocument en draaiboek migratie
 • 1 januari 2022 implementatie

Verwachte datum ingebruikname 3 januari 2022

primary@149.210.155.96