Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Overleg

Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland heeft nauw contact met alle partijen en organisaties die betrokken zijn bij iWlz. In overleg worden de voortgang van projecten, werken met iWlz en ontwikkelingen in de Wlz gemonitord en besproken. Stuurgroep, klankbordgroep en softwareleveranciers overleggen regelmatig.

Naast de reguliere Wlz-bijeenkomsten wordt zo nodig voor afzonderlijke projecten tijdelijk overleg ingericht. Zorginstituut Nederland treedt steeds op als voorzitter en organisator van bijeenkomsten.

Stuurgroep iWlz
De Stuurgroep iWlz bewaakt de voortgang van projecten en brengt daarover advies uit aan Zorginstituut Nederland. De stuurgroep komt maandelijks bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties van zorgaanbieders, Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, het CAK, de SVB en Zorginstituut Nederland.

Klankbordgroep iWlz
Het overleg van de Klankbordgroep iWlz is vooral bedoeld om technische problematiek in het actuele berichtenverkeer te bespreken en daarover te adviseren. De deelnemers komen maandelijks bijeen. Deelnemers aan het overleg van de klankbordgroep zijn zorgkantoren, zorgaanbieders. Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, het CAK en Zorginstituut Nederland.

Softwareleveranciersoverleg 
Daarnaast organiseren Zorginstituut Nederland en VNG Realisatie drie à vier keer per jaar het softwareleveranciersoverleg. Op het overleg worden lopende en toekomstige ontwikkeltrajecten van iWlz-, iWmo- en iJw-software afgestemd. Naast de softwareleveranciers met zulke pakketten en de organisatoren, behoren brancheorganisaties van zorgaanbieders en het ketenbureau i-Sociaal Domein tot de vaste deelnemers.

primary@149.210.155.96