Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Uitvoerders

De SVB, het CIZ, zorgkantoren, zorgaanbieders en het CAK voeren de Wlz uit. Deze vijf ketenpartijen zijn de gebruikers van iWlz, waarmee zij onderling informatie uitwisselen.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland waaronder de Wlz. Voor de Wlz stelt de SVB vast of iemand voor deze wet verzekerd is, en daarnaast beheert de bank de pgb's. 

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Het CIZ indiceert, ofwel toetst, de aanspraak op Wlz-zorg. Met een indicatie van het CIZ wordt duidelijk hoe veel Wlz-zorg cliënten kunnen krijgen, en in welke vorm. Het CIZ indiceert cliënten in de regio waar zij wonen. De toetsing – een objectieve beoordeling van de zorgbehoefte aan de hand van de Wlz-functies  – wordt vastgelegd als indicatiebesluit, overeenkomstig het Besluit zorgaanspraken en het Zorgindicatiebesluit. Aan het indicatiebesluit ontleent de cliënt het recht op zorg. Het CIZ kan andere organisaties of deskundigen inschakelen bij de indicatiestelling, maar blijft wel eindverantwoordelijk voor de indicatiebesluiten en de kwaliteit ervan.

Zorgkantoren
Elk zorgkantoor heeft een eigen regio als werkgebied. In die regio voert het zorgkantoor de regie over de uitvoering van de Wlz. Een belangrijke taak is de zorgtoewijzing. Het zorgkantoor maakt daarvoor contractafspraken met zorgaanbieders en ziet erop toe dat een cliënt met een geldig indicatiebesluit op een efficiënte manier passende zorg krijgt. Naast de zorglevering voert het zorgkantoor de rechtmatigheidtoets uit. Die bepaalt of een cliënt terecht aanspraak maakt op de Wlz. Ook is het zorgkantoor informatieknooppunt in de regio: het ziet toe op het functioneren van de keten. Ten slotte bemiddelt het zorgkantoor voor ‘wachtende cliënten’ en stelt het de regionale wachtlijst samen met behulp van iWlz.

Zorgaanbieders
De zorgaanbieder levert de zorg die optimaal aansluit bij de zorgbehoefte van de cliënt en passend binnen het indicatiebesluit. Daarbij houdt de zorgaanbieder rekening met de contractafspraken met het zorgkantoor. De aanbieder meldt de te leveren zorg aan het kantoor en levert periodiek productiegegevens aan: wat is werkelijk aan zorg geleverd?

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage Wlz die de cliënt moet betalen. Via iWlz ontvangt het CAK van het zorgkantoor informatie over de start en het einde van de zorg.

primary@149.210.155.96