Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWvggz

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verlening van verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling kan gebeuren.

Samen met de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) vervangt de Wvggz de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

Het ketenprogramma Wvggz heeft in de periode 2016-2019 veel voorwerk verricht voor de implementatie van de wet en voor de inventarisatie van de informatie-uitwisseling in de keten. Zorginstituut Nederland heeft voor die informatie-uitwisseling het stokje overgenomen. In 2020 wordt onder leiding van Zorginstituut Nederland, in samenwerking met vertegenwoordigers van de ketenpartijen, een nieuwe iStandaard voor informatie-uitwisseling uitgewerkt: de iWvggz. De iWvggz stelt de ketenpartijen in het werkveld van de Wvggz in staat om informatie uit te wisselen via elektronisch berichtenverkeer. Zo gaan de verwerkingssnelheid en -kwaliteit omhoog en vermindert de administratieve last.

Uitvoering over domeinen heen

De uitvoering van de Wvggz raakt verschillende rollen en domeinen. De onderscheiden domeinen zijn: ‘betrokkene en omgeving’, ‘gemeente’, ‘zorg’, ‘justitie en veiligheid’ en ‘toezicht’.
De betrokkene wordt ondersteund door zijn omgeving: zijn patiënt- en familievertrouwenspersoon, zijn vertegenwoordiger, zijn advocaat en zijn familie en naasten.

Ook het gemeentedomein is een significante schakel in de Wvggz-keten. Burgemeesters en hun gemeenten spelen een belangrijke rol in het aannemen van meldingen van mensen met zorgen over de afhandeling van crisissituaties. Zij werken hierin nauw samen met de politie en zorgprofessionals.

In het zorgdomein coördineert de Geneesheer-Directeur de uitvoering van verplichte zorg. De Geneesheer-Directeur is bovendien het contact voor de Officier van Justitie. Andere ketenpartners in dit domein zijn zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverantwoordelijken, psychiaters en medisch specialisten.

In het justitie- en veiligheidsdomein vormt de Officier van Justitie met zijn besluitvormende en coördinerende taak een centrale schakel in de keten. Via de OvJ worden ook de politie en de rechtbank bereikt. Voor betrokkenen met een justitiële titel heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een beslissende rol bij het (tussentijds) beëindigen van de behandeling onder een zorgmachtiging.

Tot slot houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht op de geleverde verplichte zorg. De IGJ krijgt daarvoor de benodigde informatie aangeleverd uit de keten. Die gegevens betreffen afschriften van beslissingen in de aanloop tot de verplichte zorg en gegevens over de geleverde zorg. De inspectie is het eerste aanpreekpunt voor mensen met klachten over de geleverde verplichte zorg.

Noodzaak voor standaardisatie

Het domeinoverstijgende karakter van de Wvggz is niet nieuw. Dit was ook het geval bij de voorganger van deze wet: de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz). In tegenstelling tot de Wbopz staat in de Wvggz de behandeling centraal en heeft de betrokkene uitdrukkelijk een rol bij de toeleiding en uitvoering van de verplichte zorg. De Wvggz is er bovenal op gericht om verplichte zorg te voorkomen – verplichte zorg is het ‘ultimum remedium’. Voor op verplichte zorg wordt overgegaan, moet in de nieuwe situatie meer overleg worden gepleegd en moet informatie worden uitgewisseld tussen partijen. De administratieve lasten zijn hierdoor in de Wvggz hoger dan voorheen in de Wbopz.

Om de uitvoering van de Wvggz doelmatig te laten verlopen, is het noodzakelijk om de groei van de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Het Zorginstituut heeft veel ervaring in standaardisering van keteninformatie en is gevraagd om vanuit die expertise een standaard te ontwikkelen voor informatie-uitwisseling in de Wvggz-keten: de iWvggz. Door standaardisatie en (waar mogelijk) gebruik te maken van elektronische gegevensuitwisseling, worden gegevens door ketenpartijen geautomatiseerd verstuurd en verwerkt. We zorgen daarmee voor een soepele uitvoering van de Wvggz en beperken zodoende de groei van de administratieve lasten.

primary@149.210.155.96