Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Specificaties

De specificaties van de iWvggz worden vastgelegd in het Informatiemodel iStandaarden. In het model staat hoe iWvggz werkt en welke afspraken gelden. Specificaties komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld.

Informatiemodel iWvggz

Voor alle iStandaarden heeft Zorginstituut Nederland de specificaties vastgelegd in een informatiemodel. Het Informatiemodel iStandaarden biedt een totaaloverzicht; het visualiseert de processen en het laat zien hoe de iStandaarden berichten hun weg vinden in de keten. De inventarisatie van de processen in de Wvggz is al gepubliceerd in het informatiemodel voor de iWvggz. De specificaties voor de iWvggz berichten die in ontwikkeling zijn, worden daar ook in opgenomen.

Werkwijze en planning

De inventarisatie van de informatie-uitwisselingen in de Wvggz keten is het startpunt voor het Zorginstituut voor de verdere analyse van de informatie- en gegevensstromen. Het Landelijk Ketenoverleg iWvggz (LKO) heeft in januari 2020 gevraagd of het Zorginstituut bij het maken van berichttypen in 2020 voorrang wil geven aan de 'zorgmachtiging' en in het bijzonder de berichten tussen de GGZ-instellingen, het Openbaar Ministerie en de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). In overleg met GGZ-NL, het OM en Stichting PVP is afgesproken dat voor de eerste versie van de iWvggz een 7-tal berichttypen worden gedefinieerd:
De analyse en uitwerking van berichtdefinities gebeurt in de Klankbordgroep iWvggz (KBG). De vaststelling van de specificaties gebeurt in de stuurgroep iWvggz en wordt uiteindelijk bekrachtigd in de Bestuurlijke Ketenraad (BKR).

De uitwerking van de berichtspecificaties gebeurt in samenspraak met de keten in de Klankbordgroep iWvggz. Normaal gesproken hebben alle ketenpartijen zitting in de Klankbordgroep, in deze fase van de ontwikkeling van de iWvggz zijn de deelnemers echter beperkt tot de direct betrokken partijen bij bovengenoemde berichten: OM, GGZ-NL, Stichting PVP en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Klankbordgroep is verder uitgebreid met de softwareleveranciers van de zorgaanbieders. Op de pagina Overleg vindt u informatie over de Klankbordgroep en de verslagen van de bijeenkomsten.

Documentatie

In de rechterkantlijn vindt u onder 'Meer informatie' inhoudelijke gegevens over de uitwerking van de 7 berichttypen zoals die in scope zijn voor de eerste versie van de iWvggz: een zogenaamd choreografie- en procesmodel van de berichttypen (hoe verhouden ze zich tot elkaar in de keten) en de bijbehorende Excelbestanden van de inhoud van de berichten.


primary@149.210.155.96