Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Expertgroep Architectuur IZO

Goede informatievoorziening in de zorg en ondersteuning vraagt om efficiënte, degelijke en veilige systemen waarbinnen gegevensuitwisseling plaatsvindt. De bouw van zulke systemen begint met een eenduidige architectuur. Hoe ziet de informatiearchitectuur van het zorgdomein eruit en hoe is die tot stand gekomen?

Onder de architectuur van de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (Architectuur IZO) verstaan we de verzameling afspraken over standaarden, richtlijnen en alle andere gegevens die een optimale samenwerking tussen ketenpartijen mogelijk maken.

Aanleiding en context
De hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 raakt aan de informatievoorziening van praktisch elke organisatie in het domein. Aanpassingen in werkprocessen zijn onvermijdelijk. De Architectuur IZO vult de behoefte in aan een overkoepelend beeld van de informatievoorziening. In de Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet is de domeinoverstijgende architectuur leidend.

Totstandkoming in Expertgroep Architectuur IZO
De Architectuur IZO is in 2014 vastgesteld en beschreven in tien documenten. Het is het resultaat van de samenwerking van tien organisaties. Zij zijn verenigd in de Expertgroep Architectuur IZO. De raad toetst oplossingen aan de gemaakte afspraken en adviseert en stemt af indien een tijdelijke oplossing gekozen wordt, die afwijkt van de gewenste architectuur of het Toekomstbeeld 2020 van Platform IZO. De Expertgroep Architectuur IZO stemt maandelijks af met de ketenpartners.

Uitwerking op basis van Toekomstbeeld 2020
Bij de uitwerking heeft de Expertgroep Architectuur IZO steeds het Toekomstbeeld 2020 voor ogen gehouden. Deze visie van Platform IZO schetst de ideale informatievoorziening in het domein van zorg en ondersteuning. Het Toekomstbeeld 2020 is 'het beloofde land' voor ketenpartners die op weg zijn naar goede informatievoorziening in de zorg en ondersteuning. Ook wordt het Bedrijfsfunctiemodel gebruikt als hulpmiddel bij de architectuurontwikkeling. 

Over de Architectuur IZO-documentatie
De Architectuur IZO is behoorlijk technisch en gedetailleerd beschreven. Dit is nodig om dubbelzinnigheden en vergissingen te voorkomen. De publieksversie van Architectuur IZO geeft een zo helder en duidelijk mogelijke samenvatting. Het helpt ook anderen dan informatiearchitecten inzicht te krijgen in de gemaakte afspraken.

Wat vindt u in welk deel?

  • Deel 1 beschrijft de principes, kaders, richtlijnen, uitgangspunten en standaarden van de architectuur als geheel.
  • Deel 2 toont het ontwerp van de generieke architectuur met IZO-componenten, de onderlinge samenhang tussen processen en componenten, en de koppelvlakken.
  • Deel 3 geeft het ontwerp van de individuele componenten en voorzieningen in de doelarchitectuur en projectstart-architecturen (PSA’s).

primary.istandaarden.wooltown.nl