Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

2015

Een verslag van de Denktank IZO van 13 oktober 2015: op weg naar 2020. Inclusief samenvatting in stripvorm. De Denktank leverde veel inspiratie op voor de route naar 2020.

‘Op weg naar 2020’ was een Denktank die weer veel mensen uit de zorgketen bij elkaar bracht. In Hans Oosterkamp hadden de deelnemers een vertrouwd gezicht als dagvoorzitter.

Denken en doen
Na zijn introductie was het woord aan Ron Roozendaal, CIO van het ministerie van VWS. Hij sprak over IZO in breder perspectief en constateerde dat het platform veel heeft bijgedragen in de afgelopen jaren. Vooral door niet alleen te denken, maar ook te doen. Een sterkere relatie met het Informatieberaad is zijn wens voor de komende periode. Ron nodigde de aanwezigen uit om bij hem op de koffie te komen om hun ideeën te delen.

Een verslag van de dag in stripvorm

Direct contact maken
Gijs Horvers, autisme-ambassadeur, opende met de constatering dat het vaak bijzonder is als een cliënt komt spreken. Alsof dat een beetje eng is. Hij doorbrak die spanning met zijn open en losse manier van presenteren en door direct contact te maken met mensen in de zaal. “Contact zal altijd de basis blijven, hoeveel techniek we ook ontwikkelen.”

Luister naar je spiegelbeeld
Op speelse wijze hield Ton Planken ons vervolgens een spiegel voor: luister naar je spiegelbeeld. “We praten te veel en luisteren te weinig.” Ton sprak een uur lang, de zaal luisterde en werd veel inzichten rijker.

Workshops
Het middagprogramma draaide om vier workshops. Zo presenteerde het CAK een case over klantbenadering, waarna gezamenlijk gesproken werd over diverse thema’s rondom de communicatie met de klanten. In een tweede workshop presenteerden Zorginstituut Nederland en het Leger des Heils hun initiatief om te komen tot een uniforme gegevensset, om de administratieve lasten voor zorgaanbieders te verlichten.

Wie is de baas, en de relatie tussen cure en care
‘Wie is de baas in het informatielandschap?’ was een vraag die in de derde workshop veel discussie opleverde. In de laatste workshop werd de relatie tussen de cure en de care gelegd en geïnventariseerd wat moet gebeuren om de informatievoorziening voor patiënten te verbeteren. Door het onderscheid te maken tussen snel haalbare en noodzakelijke stappen ontstonden nieuwe inzichten.


Een verslag van de IZO Denktank van 4 juni 2015: de klant in een digitaal 2020. Centraal in de Denktank stond vooruitblikken op de digitale mogelijkheden voor de klant.

Na de opening door Elke Buis nam Diederik Burer de zaal direct mee naar 2020. Hij schetste de snelheid van technologische ontwikkelingen en wat er nu al beschikbaar is aan technieken en informatie.

Vervolgens werden de bezoekers bijgepraat over de resultaten en ontwikkelingen bij IZO voor de klant. Zo wordt Regelhulp.nl overgedragen aan het CAK en blijft Hoeverandertmijnzorg.nl in de lucht tot het einde van het jaar.

Intussen wordt bij het CAK en VWS nagedacht over een zorgportaal. Govert Claus vertelde hoe het IZO-team tot de Klantvisie – Informatiebehoefte van de klant is gekomen. Tot slot lichtte Ingrid Claassen de persona’s toe die vorig jaar zijn ontwikkeld.

MijnOverheid
Na een korte pauze was het de beurt aan Paul Zeef van Logius. Hij ging in op MijnOverheid, de persoonlijke website voor overheidszaken, waar al ruim anderhalf miljoen mensen toegang hebben tot hun gegevens in bronregisters, berichten van overheidsorganisaties en de status van lopende zaken. Biedt dit ook voor de zorg perspectief?

Persoonlijk gezondheidsdossier (PGD)
Van MijnOverheid werd de stap gemaakt naar mijn persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Bernadette van Oost (NPCF) vertelde over het PGD. Het idee om mensen een digitaal hulpmiddel te geven voor hun gezondheidsinformatie slaat breed aan. Patiëntenfederatie NPCF zet zich al jaren in voor een PGD.

Concept van het Toekomstbeeld 2020
De bijeenkomst werd afgesloten door Daan Wijnmaalen die het concept Toekomstbeeld voor 2020 presenteerde en vroeg om reactie en input van de aanwezigen. Hij liet zien dat het Toekomstbeeld 2020 enerzijds wordt geleid door het beleid voor de komende jaren.

Bijvoorbeeld door denken vanuit mensen in plaats van denken uit systemen of stelsels en door meer zelfredzaamheid en meer regie bij de klant, door integrale zorg over sectoren heen en door de vervanging van tweedelijnszorg en -ondersteuning door eerstelijnszorg en -ondersteuning.

Anderzijds zijn daar de ICT-innovaties rond domotica, robotica en digitalisering, die impact hebben op de zorg zelf, op de wijze van zorgregistratie en op de achterliggende zorgadministraties.

primary@149.210.155.96