Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

2020

Denktank IZO editie 2020 werd wegens Covid-19 online georganiseerd. In twee webinars werden de innovatieve concepten het ‘Verkeerstoren in de Zorg’, dat voortkwam uit Denktank IZO 2019, en het ‘Verhalenvenster’ besproken. In de bijeenkomsten over de ‘Verkeerstoren in de Zorg’ werd gewerkt aan de uitdaging tot het verbeteren van het overzicht op het complexe zorglandschap voor de cliënt.

De bijeenkomst over het ‘Verhalenvenster’ ging in op het benutten van verhalende informatie uit tekst- en videomateriaal. Verdeeld over de twee bijeenkomsten deden zo’n 75 deelnemers mee. Meer informatie over deze bijeenkomsten kun je hieronder vinden. De verslagen en slides van de bijeenkomsten zijn te vinden onder ‘meer informatie’ aan de rechterkant van deze pagina.

Na deze bijeenkomsten wil IZO de verworven inzichten graag doorgeven. Werk jij aan één van de genoemde uitdagingen of ken je een project of programma die aan de slag kan met het realiseren van (onderdelen van) het Verhalenvenster of de Verkeerstoren in de zorg? Neem dan contact op met infoizo@zinl.nl. We gaan graag met je in gesprek!

Verhalenvenster

De burger krijgt steeds meer regie over zijn eigen zorg. Met het oog daarop werd op 29 oktober 2020 het innovatieve Proof of Concept ‘Verhalenvenster’ met de IZO-community besproken. Het verhalenvenster biedt ondersteunende keuze-informatie in de verpleeghuiszorg, in de vorm van narratieven die in tekst en video zijn verzameld en vastgelegd. Deze informatie geeft burgers en hun mantelzorgers een concreter beeld van de zorg. Zo kunnen zij een gerichtere keuze maken voor zorg die past bij hun eigen wensen en behoeften. De centrale vragen deze bijeenkomst waren:

  1. Kan het verhalenvenster als keuze-instrument worden toegepast in de (verpleeg)zorg?
  2. Welke narratieve informatie over cliënten moet in de zorg beter ontsloten worden voor professionals, en waarom?
  3. Kan het ontsluiten van narratieve informatie toegepast worden als leer-, ontwikkel- en inspiratiemiddel voor (netwerken van) zorgorganisaties?

Narratieve informatie als aanvulling op cijfers

We meten de kwaliteit van zorg vaak met cijfers. Maar waar staat een 6 of 8 nu eigenlijk voor? 80% van alle data in de zorg wordt narratief geregistreerd. Dit houdt in dat zorgverleners de gegevens in een patiënten- of cliëntendossier vaak in een verhalende vorm noteren.

Voor cliënten, medewerkers en zorgorganisaties is het van belang om de verhalen achter de cijfers te kennen. Wát vond de cliënt dan zo fijn of juist niet? En is dat voor mij als (toekomstige) cliënt of medewerker ook belangrijk? Het verzamelen en toepassen van narratieve informatie in de zorg is een potentiële goudmijn. Maar hoe verbinden we de verhalen aan elkaar? En met welk doel verzamelen we ze?

Het Verhalenvenster als keuzetool voor cliënt en leertool voor zorgorganisatie

Door het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) is een hackathon georganiseerd met als opdracht narratieve informatie naast de cijfermatige informatie te plaatsen. Het consortrium, bestaande uit ouderenzorgaanbieder TanteLouise, Royal Haskoning DHV Digital ((data science) en ICATT Interactive Media (structuur en vormgeving), gingen een samenwerking aan en kregen de opdracht hun initiatief ‘het Verhalenvenster’ verder uit te werken. Platform IZO vroeg RoyalHaskoningDHV Digital vervolgens om als verrijking van het verhalenvenster beelden toe te voegen. Teksten én beelden worden verzameld om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de zorg rondom een bepaald thema.

Met behulp van de inhoudelijke thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderzochten de drie samenwerkende partijen hoe de ervaringsverhalen met ervaringen van cliënten kunnen worden gebundeld. De verhalen worden verzameld om (toekomstige) cliënten te helpen bij de keuze voor passende zorg. Ook kunnen zorgorganisaties ervan leren. Het verhalenvenster is een webapplicatie waarin de verhalen van de cliënten samengebracht worden met cijfers, kwaliteitsverslagen en inspectierapportages.

Verkeerstoren in de Zorg

Om eigen regie te kunnen voeren is toegang tot betrouwbare informatie noodzakelijk. Digitalisering heeft door de jaren heen cliënten en mantelzorgers gesterkt in het voeren van eigen regie door digitaal toegang te bieden tot gezondheidsinformatie. In de huidige tijd bieden uiteenlopende websites onderdelen van de benodigde gezondheidsinformatie aan.

Onder cliënten en mantelzorgers bestaat de behoefte aan overzicht in het complexe zorglandschap. Dat is één van de uitkomsten die IZO meenam uit de roadshow in de zomer van 2019. Die zomer ging IZO het land in om met burgers in gesprek te gaan en de uitdagingen, en mogelijke oplossingen, op het gebied van informatievoorziening op te halen. Deelnemers gaven aan dat ondanks de huidige informatievoorziening regie voeren een uitdaging blijft. Oorzaken hiervan waren onder andere onduidelijk taalgebruik, slecht vindbare en versnipperd aangeboden informatie.

Verkeerstoren verbetert informatievoorziening door overzicht te bieden

Deelnemers aan de Denktank IZO van 31 oktober 2019 gingen verder aan de slag met de zojuist genoemde uitdaging. Zij merkten een ‘Verkeerstoren in de zorg’ als mogelijke oplossing aan. De Verkeerstoren moet overzicht bieden op het complexe zorglandschap. Consultancybureau Lost Lemon deed vervolgens onderzoek naar de Verkeerstoren door de informatiebehoefte van burgers en huidige digitale informatievoorziening in kaart te brengen.

Tijdens het webinar, dat plaatsvond op 26 oktober 2020, presenteerde Lost Lemon de resultaten van het onderzoek naar de informatiebehoefte van burgers en de huidige informatievoorziening. Vervolgens gingen 25 deelnemers uit de IZO-community aan de slag met de verkeerstoren. In twee opeenvolgende werksessies werkten zij aan:

  • de vertaalslag van de informatiebehoefte naar de functionaliteiten van de verkeertoren;
  • de vertaalslag van de functionaliteiten naar een prototype verkeerstoren.
primary@149.210.155.96