Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Workshop - Echt werk maken van de aanpak van administratieve lastenverlichting

Denktank 13 juni 2017
Workshopbegeleiders: John Rijsdijk en Marieke Koken (beiden ZN)

“Het is nu allemaal systeemgericht. We moeten weer terug naar de bedoeling.”

Waar zitten verbetermogelijkheden bij administratieve lastenvermindering? Vanuit verschillende invalshoeken bespraken deelnemers vijf deelprocessen. Platform IZO neemt de geformuleerde adviezen uit de workshop mee.

Naar administratieve lasten is al veel onderzoek gedaan. Nu wordt het tijd om te gaan aanpakken. Hoe kunnen we het proces zo goed mogelijk inrichten en hoe krijgen we daarvoor de juiste mensen bij elkaar?

De workshop blijkt een goede voedingsbodem voor nieuwe perspectief. Actief en enthousiast kijken de deelnemers – uit verschillende organisaties – meervoudig en domeinoverstijgend naar mogelijkheden voor administratieve lastenverlichting.

Een van de deelnemers deelt een verhaal uit de praktijk. Een thuiszorgmedewerker moet voor de cliënt een kilometerregistratie bijhouden. Daarnaast moet apart ook nog een kilometerregistratie ingevuld worden voor de kilometervergoeding van de medewerker. Beide registraties zijn in feite overbodig: je weet de adressen van de cliënten en zou op basis van de planning al moeten kunnen weten hoeveel kilometer wordt gereden.

Na een korte presentatie over het Toekomstbeeld 2020 van IZO verdelen de deelnemers zich in groepjes over de vijf werkstations, waar ze voor elk deelproces in de administratieve lastenverlichting adviezen opstellen voor Platform IZO.

Samenvatting adviezen voor Platform IZO

1. Contractering

 • ga terug naar de bedoeling
 • pak regie op de oplossing
 • betrek alle partijen bij beleidsvorming
 • maak contracten meetbaar
 • stel de cliënt altijd centraal

2. Toewijzing

 • los problemen op de juiste plek op
 • investeer in een goed begin
 • spreek duidelijke rolverdeling en verantwoordelijkheden af
 • werk toe naar een centrale indicatiestelling

3. Registratie van de kwaliteit van zorg

 • registreer automatisch wat kwalitatief goede zorg is
 • bepaal welke indicatoren eenvoudig te registreren zijn
 • wees kritisch over nut en noodzaak van elke registratie
 • ga uit van elkaars talent

4. Zorgadministratie en -declaratie

 • administreer alleen in het primaire proces
 • uniformeer over domeinen heen
 • zoek de verbinding: intern en extern
 • verbeter de kwaliteit van declaraties
 • zet kennis en expertise van medewerkers in
 • kijk over domeinen heen

5. Controle en verantwoording

 • stimuleer ketensamenwerking
 • laat pilots toe
 • maak standaarden wet- en domeinoverstijgend
 • maak controleafspraken
 • heb processen op orde: ook zorgaanbieders
 • ga uit van de behoefte van gebruikers

Reacties

“Administratieve lastenverlichting is een term die zo dramatisch klinkt. We zouden beter kunnen spreken van bijvoorbeeld ‘vereenvoudigen administratieve taken’.”

“ZN neemt initiatieven mee naar het Inlichtingenbureau (IB) om samen tot een oplossing te komen. We willen een volgende stap maken door met het IB in het najaar in ieder geval met een voorstel te komen om administratieve lasten te verlagen.”

“Wacht niet op regie, pak hem zelf. Er is geen gebrek aan daadkracht, maar wel binnen een bepaald afsprakenstelsel.”

“Gemeenten: ga bij elkaar kijken.”

primary@149.210.155.96