Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Platform IZO

Voor samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken zeventien organisaties samen in het Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).

Kenmerkend voor Platform IZO is de praktische aanpak: elkaar vinden, weten wat er bij de ander speelt, mensen en zaken verbinden, en het dan gewoon doen. Dat leidt tot concrete resultaten en tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld.

Platform IZO komt maandelijks bijeen en bespreekt lopende trajecten. Uitgangspunt daarbij is het Toekomstbeeld 2020. Zo nodig nemen de deelnemers initiatieven om de samenwerking en synergie in de keten te versterken. Betere dienstverlening aan de cliënt staat daarbij altijd centraal.

In de agenda staan de datum, tijd en locatie van de bijeenkomsten van Platform IZO. Alle bijeenkomsten vinden altijd op uitnodiging plaats. Op de pagina ‘Presentaties’ vind je het beeldmateriaal van sprekers, gegroepeerd per bijeenkomst.

Ambities van Platform IZO

 • administratieve lastenverlichting voor organisaties in de zorg en ondersteuning
 • eenvoud voor de klant
 • modernisering van de gegevenshuishouding

Edit

Achtergrond
Het ministerie van VWS, waar Platform IZO sinds 2012 was ondergebracht, blijft deelnemen aan het platform. Het platform was daar ingericht als een tijdelijke projectorganisatie van de Directie Langdurige Zorg. Ook de samenwerking met ketenpartijen wordt gecontinueerd, met de gebruikelijke aandacht voor afstemming, samenhang, architectuur en het klantperspectief.

In september 2015 is de overdracht in gang gezet. Het IZO-team en Zorginstituut Nederland hebben samen in goed overleg een zorgvuldige overdracht gerealiseerd. Daarmee is de voortzetting van het platform en het beheer van de informatie en documentatie veiliggesteld voor de toekomst. Bij de overdracht hebben beide partijen de FAQ-set Overdracht Platform IZO geformuleerd.

Evaluatie Platform IZO 2015
De overdracht van het platform naar Zorginstituut Nederland was aanleiding voor een uitgebreide evaluatie. Staan de juiste onderwerpen op de agenda? Hoe effectief is het platform? Wat geven we voor de toekomst mee aan het Zorginstituut? Afgelopen september zijn gesprekken gevoerd met vrijwel alle platformleden. Op 10 november 2015 verscheen 'Evaluatie Platform IZO 2015', dat je kunt downloaden onder 'Meer informatie' of via de pagina over de evaluatie.

IZO Ervaringen en inzichten 2012-2015
Aanvullend verscheen op op 11 december 2015 'IZO Ervaringen en inzichten 2012-2015', een boekje met de geleerde lessen, de aanpak van vier jaar IZO en een terugblik op de belangrijkste projecten en momenten.

Doelen van Platform IZO
Platform IZO wil inzicht en samenhang bieden in informatievoorzieningstrajecten in de zorg en ondersteuning, vooral op de wettelijke domeinen Wlz, Wmo en Zvw. Twee belangrijke doelen zijn:

1 Signaleren

 • Wat moet het platform oppakken?
 • Op welke punten is besluitvorming nodig?
 • Bestaan raakvlakken of zelfs overlap tussen trajecten?

2 Afstemmen

 • Gemeenschappelijk toekomstbeeld
 • Afspraken over rolverdeling en samenwerking
 • Prioriteiten en projecten

Maandelijkse bijeenkomsten
Platform IZO komt maandelijks bijeen en bespreekt lopende trajecten. Uitgangspunt daarbij is het Toekomstbeeld 2020. Zo nodig nemen de deelnemers initiatieven om de samenwerking en synergie in de keten te versterken. Betere dienstverlening aan de cliënt staat daarbij altijd centraal.

Wat vind je in het Platform IZO-deel van istandaarden.nl?

 • informatie over de Denktanks van Platform IZO
 • het Toekomstbeeld 2020 en het Bedrijfsfunctiemodel van Platform IZO
 • het Twitteraccount van Platform IZO
 • de agenda van Platform IZO

Via de afbeelding met de logo’s van deelnemers aan Platform IZO kom je op de pagina met links naar de websites van de deelnemers, en van andere partijen in het veld.

Deelnemers Platform IZO
In het platform zijn naast uitvoerings- en zorgbrancheorganisaties ook de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit vertegenwoordigd.

Naar de pagina met links

primary@149.210.155.96