Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Evaluatie Platform IZO

De overdracht van IZO-activiteiten naar Zorginstituut Nederland per 1 januari 2016 was aanleiding voor een uitgebreide evaluatie van het Platform IZO. Staan de juiste onderwerpen op de agenda? Hoe effectief is het platform eigenlijk? Wat geven we voor de toekomst mee aan het Zorginstituut?

Sinds 2012 komen diverse organisaties uit de zorgsector maandelijks bij elkaar in het Platform IZO om te bespreken wat er speelt binnen de informatievoorziening zorg en ondersteuning. Partijen stemmen met elkaar af, ondernemen actie of starten een initiatief.

Platform IZO draagt bij aan de samenhang van trajecten en de besluitvorming, en aan een netwerk van betrokken mensen. Op basis van het Toekomstbeeld 2020 van het platform zoeken de deelnemers oplossingsrichtingen. Onderwerpen van de afgelopen jaren waren onder andere:

  • de decentralisatie van de zorg;
  • wensen van de klant;
  • knelpunten en kansen in de gegevensuitwisseling.

Algemeen beeld van de evaluatie
Voor de evaluatie zijn in september gesprekken gevoerd met vrijwel alle platformleden. Opvallend was de overeenstemming over de waardering voor de brede benadering van de inhoud van het platform, dit gaf ruimte voor verdieping. De onderwerpen waren altijd actueel, zonder direct prioriteit te hebben.

Waardevol, maar geen mandaat
Dit was echter wel anders in 2014, toen de decentralisaties onder de noemer i-HLZ in aantocht waren. Het platform heeft geen beslissingsbevoegdheid, wel werd het tijdelijk een voorportaal voor de stuurgroep i-HLZ. Dat is een aandachtspunt. Platform IZO is een waardevol platform waar open en vertrouwelijk met elkaar gesproken wordt, maar het heeft geen mandaat, terwijl over sommige onderwerpen wel degelijk besluitvorming nodig is.

Hoge kwaliteit, meer ruimte voor dialoog
Andere conclusies van de evaluatie luiden dat de kwaliteit van de inhoud hoog is, en dat meer ruimte voor dialoog en reflectie nodig blijft. De leden dragen het platform een warm hart toe, in een aantal gevallen wordt echt uitgekeken naar het overleg.

Toename van aandacht voor informatievoorziening
Volgens de evaluatie heeft Platform IZO geleid tot een toename van de aandacht voor informatievoorziening en tot concrete oplossingen en resultaten. Hoewel de klant niet letterlijk aan tafel zit, is aandacht voor het klantperspectief iets wat de platformleden bijzonder belangrijk vinden. Het is de verbindende factor, het gemeenschappelijke belang.

Toekomst
Voor de toekomst zien de leden van het platform graag dat het Toekomstbeeld IZO 2020 het leidend kompas is. Daarbij vinden ze het belangrijk dat het platform een eigen agenda blijft behouden dat onafhankelijk is van alle organisaties. Verder is de aanwezigheid en blijvende betrokkenheid van het ministerie van VWS onontbeerlijk voor de status en impact van Platform IZO.

Afgeronde projecten
Tot 1 januari 2016 liepen binnen de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning drie projecten: Project Privacy, Project Klant en Project Governance. Bij de overdracht van Platform IZO aan Zorginstituut Nederland, zijn de projecten afgerond. De informatie over deze projecten is nog beschikbaar via deze pagina.

primary@149.210.155.96