Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Besluitvorming release 1 januari 2015 – iWlz 1.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 april 2014 – Eind maart heeft de Stuurgroep AZR een besluit genomen over de inhoud van de release voor de Wlz van 1 januari 2015. Deze release wordt iWlz 1.0 genoemd. Voor de ontwikkeling van deze release is integraal gekeken naar de effecten van de wijzigingen op de verschillende standaarden die binnen de domeinen worden gebruikt.

Conclusie Stuurgroep
In nauwe samenwerking met VWS en alle ketenpartners heeft Zorginstituut Nederland uitgangspunten vastgesteld op die onderdelen van de wet die nog niet helemaal duidelijk zijn voor de uitvoering. Op basis van die uitgangspunten trekt de Stuurgroep de conclusie dat de aanpassingen in de informatievoorziening minimaal zijn. Onder voorbehoud van grote wijzigingen in de wettekst en invoering van de Wlz conform planning, is implementatie van iWlz 1.0 per 1 januari a.s. volgens de Stuurgroep haalbaar. 

Inhoud release samengevat

 • Er zijn vooralsnog minimale wijzigingen voorzien in bestaande AZR processen met de invoering Wlz. De processen in de Wlz wijken niet veel af van de AWBZ.
 • Er zijn geen grote structurele wijzigingen voorzien aan de berichtstandaarden. In samenspraak met VWS en de keten is bijvoorbeeld als uitgangspunt genomen dat de taal in de keten per 1 januari 2015 niet wordt gewijzigd.
 • Er is beperkte verandering in gegevenselementen (zoals mogelijk leveringsvorm in bericht aan CAK) aan de orde.
 • Er volgen naar verwachting enkele nieuwe en aangepaste regels en afspraken om kwaliteit van informatie te waarborgen. Als voorbeeld: de functie persoonlijke verzorging komt niet meer op een indicatiebesluit voor. Ander voorbeeld is het aanpassen van regels rondom de geldigheidsduur van indicaties.
 • Er is klein onderhoud (met geen of zeer beperkte impact) voorzien.

Referentiegroep
De inhoud van de release is ontwikkeld met alle betrokken ketenpartners. Hiervoor heeft Zorginstituut Nederland bijeenkomsten georganiseerd waaraan deskundigen vanuit de keten hebben deelgenomen. Deze deskundigen zijn vertegenwoordigd in de zogeheten Referentiegroep. In de referentiegroep stonden de processen en de daaruit volgende functionele wijzigingen centraal. Aansluitend op Referentiegroep organiseert Zorginstituut Nederland een aantal bijeenkomsten met een technische referentiegroep. Hierin worden de berichtstandaarden besproken waarin de functionele wijzigingen zijn uitgewerkt.

Nieuwe informatiestromen
Met de invoering van de Wlz zijn tevens een aantal nieuwe informatiestromen voorzien. Deze informatiestromen zijn per 1 januari 2015 nog geen onderdeel van iWlz1.0. De informatiestromen die worden voorzien, vinden plaats tussen deze partijen:

 • CIZ - CAK
 • CIZ - Gemeenten
 • ZK - CAK* (gebruikmaken van bestaande CA317/CA319)
 • SVB - CAK*
 • ZK - Zorgverzekeraar 
 • ZK - SVB

* Stroom t.b.v. oplegging eigen bijdrage voor PGB. Wie deze informatie stuurt aan het CAK is afhankelijk van moment dat EB bij PGB start (dit is nog punt van discussie binnen VWS).

Aandachtspunten iWlz 1.0
Als aandachtspunt voor de uitwerking van de standaarden en de implementatie van iWlz 1.0 vraagt de Stuurgroep AZR het vervolg van het wetgevingstraject Wlz scherp in de gaten te houden om eventuele wijzigingen (in overleg met de keten) tijdig nog in technische implicaties te kunnen vertalen. De Stuurgroep vraagt daarnaast om het mogelijk ‘klein onderhoud’ beperkt te houden zodat die niet alsnog grotere impact veroorzaakt.

primary@149.210.155.96