Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2018 beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 oktober 2017 – Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus publiceren programma i-Sociaal Domein (i-SD) en Zorginstituut Nederland een bijgewerkte standaardproductcodelijst voor de Wmo en voor de Jeugdwet.  

Beide standaardproductcodelijsten zijn aangevuld met nieuwe productcodes naar aanleiding van binnengekomen suggesties. De nieuwe codes gaan per 1 januari 2018 in. Productcodes zijn releaseonafhankelijk en hebben een andere functionele ingangsdatum dan releases van iWmo en iJw 

Suggesties uit het werkveld 
Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2017 suggesties doen voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten. Alle suggesties hadden betrekking op de standaardproductcodelijst Jeugdwet (JZ21) en zijn besproken door een redactieraad van beleidsmedewerkers van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en de VNG.  

Daarnaast is een aanpassing doorgevoerd in de codes die horen bij het landelijk raamcontract voor ondersteuning aan zintuiglijk gehandicapten. Dit op verzoek van de betrokken aanbieders en de VNG. De redactieraad werd geadviseerd door Zorginstituut Nederland en technisch voorgezeten door programma i-Sociaal Domein. 

Verslag met argumentatie 
Bij de publicatie van de bijgewerkte standaardproductcodelijsten hoort het verslag waarin alle binnengekomen suggesties staan vermeldwelke suggesties de redactieraad heeft gehonoreerd en waarom. Het verslag vindt u onder 'Meer informatie'.

Productcodelijst Wmo  
De enige verandering in de standaardproductcodelijst Wmo (WMO021) is de omschrijving van twee codes in de categorie 02 ‘Begeleiding’. De omschrijving van ‘beantwoording korte begeleidingsvragen’ verandert in ‘dovenmaatschappelijkwerk’. De verwijzing naar de CAK-codes bij deze producten is verwijderd. Zie voor uitgebreide toelichting het verslag bij de standaardproductcodelijsten.

Productcodelijst Jeugdwet 
Eerder dit jaar is de standaardproductcodelijst Jeugdwet aangevuld met een categorie en productcodes voor jeugd-ggz (categorie 54). De lijst die vandaag is gepubliceerd bevat een aantal toevoegingen voor zorg in de Jeugdwet. Zie het verslag voor meer toelichting.

Bijsluiter 
Voor een algemene toelichting op de standaardproductcodelijsten verwijzen wij u naar het document Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet oktober 2018 op de website van i-Sociaal Domein.

Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten? 
Als u als gemeente nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan de nieuwe standaardproductcodelijsten om te weten welke codes in 2018 gebruikt kunnen worden. Met de komst van de nieuwe lijsten zijn geen productcodes verdwenen of samengevoegd. Als u er al van gebruikmaakte, hoeft u dus niets te doen. 

Wat betekenen de wijzigingen voor zorgaanbieders? 
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. Als zorgaanbieder spreekt u met de gemeente productcodes af als u in het inkooptraject contractafspraken maakt. 

Protocol: omgaan met wijzigingen in productcodes 
Samen met i-SD heeft Zorginstituut Nederland een protocol opgesteld voor gemeenten die veranderingen willen doorvoeren in hun productcatalogus, waarbij zij overgaan op andere productcodes. Het protocol, dat voluit 'Omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iWmo en iJwheet, beschrijft de voorkeursoplossing voor gemeenten om de administratieve lasten tot een minimum te beperken. U kunt het protocol downloaden onder 'Meer informatie'. 

Waar vindt u de lijsten? 
Behalve als download bij dit bericht zijn de standaardproductcodelijsten opgenomen op de pagina Productcodelijst Wmo en Productcodelijst Jeugdwet

Contact 
Hebt u vragen over de bijgewerkte standaardproductcodelijsten? Neemt u dan contact op met Beheerteam iStandaardeninfo@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96