Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2019 beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 oktober 2018 – Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus publiceren het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland een bijgewerkte standaardproductcodelijst voor de Wmo en voor de Jeugdwet.

De nieuwe codes gaan per 1 januari 2019 in. Productcodes zijn releaseonafhankelijk en hebben een andere functionele ingangsdatum dan releases van iWmo en iJw: de releases iWmo 2.3 en iJw 2.3 worden per 1 april 2019 van kracht.

Suggesties en aanvullingen uit het werkveld
Gemeenten en aanbieders konden tot 7 september 2018 suggesties doen voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten. Voor de Wmo-lijst zijn twee suggesties aangedragen, voor de productcodelijst Jeugdwet geen. Wel is er een correctie. Ook is voor de Jeugdwet-lijst op verzoek van de VNG een aanvulling doorgevoerd in de codes die horen bij het landelijk raamcontract voor ondersteuning.

Redactieraad en verslag 
Een redactieraad van medewerkers van Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland heeft de suggesties getoetst. In het ‘Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2019’ staan bij elke suggestie de overwegingen en het besluit van de raad. Het verslag vindt u onder 'Meer informatie'.

Productcodelijst Wmo
In de standaardproductcodelijst Wmo zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Productcodelijst Jeugdwet 
In de standaardproductcodelijst Jeugdwet is één wijziging doorgevoerd. Het gaat om een correctie in een foutieve omschrijving van de code 40A04 (Persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht). Een overzicht van de toegevoegde codes die horen bij het landelijk raamcontract voor ondersteuning vindt u op pagina 3 van het verslag.

Bijsluiter 
Voor een algemene toelichting op de standaardproductcodelijsten verwijzen wij u naar het document Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet op de website van i-Sociaal Domein.

Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten?
Als u als gemeente nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan de nieuwe standaardproductcodelijsten om te weten welke codes in 2019 gebruikt kunnen worden. Met de komst van de nieuwe lijsten zijn geen productcodes verdwenen of samengevoegd. Als u er al van gebruikmaakte, hoeft u dus niets te doen.

Wat betekenen de wijzigingen voor zorgaanbieders?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. Als zorgaanbieder spreekt u met de gemeente productcodes af als u in het inkooptraject contractafspraken maakt.

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen
In 2017 heeft Zorginstituut Nederland samen met het programma i-Sociaal Domein (nu: Ketenbureau i-Sociaal Domein) een protocol opgesteld voor gemeenten die veranderingen willen doorvoeren in hun productcatalogus, waarbij zij overgaan op andere productcodes. Dit protocol is onveranderd en actueel.

Het protocol, dat voluit 'Omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iWmo en iJw' heet, beschrijft de voorkeursoplossing voor gemeenten om de administratieve lasten tot een minimum te beperken. U kunt het protocol downloaden onder 'Meer informatie'.

Waar vindt u de lijsten?
Behalve als download bij dit bericht zijn de standaardproductcodelijsten opgenomen op de pagina Productcodelijst Wmo en Productcodelijst Jeugdwet, en in de iBieb onder 'iWmo (algemeen)' en 'iJw (algemeen)'.

Contact 
Hebt u vragen over de bijgewerkte standaardproductcodelijsten? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96