Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De referentiegroepbijeenkomsten voor de iStandaarden-releases van 2020 zijn van start gegaan

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

11 februari 2019 – Anders dan andere jaren markeerde een gezamenlijke kick-off het begin van de reeks bijeenkomsten. Door ‘samen te vertrekken’ kunnen we bij de doorontwikkeling van iWlz, iWmo en iJw beter rekening houden met de domeinoverstijgende aspecten van iStandaarden.

Met de aftrap van de referentiegroepbijeenkomsten op 30 januari is de voorbereiding van de iStandaarden van 2020 in volle gang gezet. Een afvaardiging van iStandaarden-gebruikers – onder wie vertegenwoordigers van alle ketenpartijen – bespraken op de kick-off gezamenlijk de kaders en de ontwikkelrichting van de drie releases.

Reacties van deelnemers
De nieuwe werkvorm met de gezamenlijke kick-off werd goed ontvangen. De deelnemers waren geïnteresseerd in elkaars domein en wilden weten wat er speelt in andere domeinen. 

In de volgende bijeenkomsten gaat de groep net als voorgaande jaren aan de slag in een iWlz- en in een iWmo/Jw-groep. De deelnemers werken dan de functionele en technische voorbereiding van de 2020-releases voor iWlz, iWmo en iJw verder uit. 

Ze bespreken bijvoorbeeld wijzigingsverzoeken en onderzoeken de impact daarvan op de gegevensuitwisseling.

Hoofdzaken uit de kick-offbijeenkomst van 30 januari 2019

 • iWlz: gezamenlijke aanpak netwerkmodel en estafettemodel
Voor de iWlz is een kader gesteld voor zowel het nieuwe netwerkmodel als het huidige estafettemodel. De functionele expertgroep voor het netwerkmodel is nu ook samengevoegd met de functionele referentiegroep van het estafettemodel. Hierdoor wordt de doorontwikkeling van beide modellen integraal aangepakt. Bij het vaststellen van de release wordt vooral gekeken naar de impact op het nieuwe netwerkmodel, het huidige estafettemodel en de toegevoegde waarde die de aanpassing met zich meebrengt voor de ketenpartijen.

• iWmo en iJw
Net als bij iWlz heeft een stuurgroep de nieuwe releases van iWmo en iJw vastgesteld in een kadernotitie. Een kenmerk van deze releases is dat ze vooral gericht zijn op verdere aanscherping van procesafspraken en de ondersteuning van het doorgeven van mutaties. Daarnaast bieden de nieuwe iWmo- en iJw-releases ondersteuning aan de ontwikkelingen rond de eigen bijdrage, het woonplaatsbeginsel en de werkagenda van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Twee kadernotities
Het vertrekpunt voor de releases van 2020 staat in kadernotities: een voor iWlz en een voor iWmo/iJw. Beide notities hebben de instemming van de bijbehorende stuurgroep. U vindt de kadernotities onder ‘Meer informatie’ en op de webpagina’s waar de ontwikkeling van de release voor 2020 worden bijgehouden.

Planning bijeenkomsten
De releases van de drie standaarden worden naar verwachting in 2020 in gebruik genomen. Het resultaat van de eerste bijeenkomsten die onlangs hebben plaatsgevonden wordt besproken en verder uitgewerkt voor de tweede ronde van de referentiegroepen.

 • 5 februari: iWlz (eerste, functioneel)
 • 7 februari: iWmo/iJw (eerste, functioneel)
 • 5 maart: iWmo/iJw (tweede, functioneel)
 • 7 maart: iWlz (tweede, functioneel)
 • 26 maart: iWmo/iJw (eerste, technisch)
 • 28 maart: iWlz (eerste, technisch)
 • april: akkoord functionele inhoud release door de stuurgroepen
 • 16 april: iWmo/iJw (tweede, technisch)
 • 18 april: iWlz (tweede, technisch)
 • 1 juni: publicatie conceptspecificaties
 • 1 juli: publicatie definitieve specificaties

Volg de ontwikkeling van de nieuwe releases
Op deze website heeft elke release een pagina waarop de ontwikkeling bijgehouden wordt. Daar is per release actuele informatie en documentatie voor u verzameld, onder andere over deelname aan de technische referentiegroepbijeenkomsten in april en mei.

Contact en vragen
Al uw vragen over de 2020-releases kunt u stellen aan de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96