Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Integrale referentiegroep besluit waardevolle reeks bijeenkomsten

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 april 2016 – Maandag vond de afsluitende, integrale referentiegroep van de drie iStandaarden plaats. De deelnemers bespraken domeinoverstijgende onderwerpen. We kijken terug op een drukbezochte en geslaagde sessie, met zo’n vijftig deelnemers – uit de Wlz, Wmo en Jeugdwet, maar ook met een afvaardiging van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

In de opening zetten de deelnemers zelf de toon. In tien groepjes spraken ze hun verwachting en belangstelling naar elkaar uit. 

Vijfwoordenspeech
De uitdaging was om dat te doen à la Webby Awards, de ‘Oscaruitreiking’ voor opvallende en goede websites. Daar mogen de winnaars een toespraak houden van maximaal vijf woorden.

De uitkomsten:

  • Delen, interactie, tijdgebrek, roadmap, bedoeling
  • Terugkijken, afstemming, domeinoverstijgend, status ViA, hoe nu verder
  • Uniformiteit, verbinden, administratieve last, kwaliteit
  • Informatie-uitwisseling, domeinaansluiting, knelpunten, verantwoorde zorg
  • Domeinoverstijgende samenhang en kennisdeling
  • Integrale afstemming van belangen
  • iStandaarden als de grote verbinder
  • Efficiënte communicatie tussen domeinen zonder afwenteling
  • Enkel gewenste variëteit mogelijk maken
  • Zorg voor de cliënt en ontschot stelsels

Drie sprekers
Hattem van der Burg van het ministerie van VWS ging, namens de dossierhouders van de Kamerbrief over waardig leven met Zorg, in op de Wlz-vernieuwingsagenda.

Daan Wijnmaalen vertelde namens Platform IZO over het Toekomstbeeld IZO 2020 met daarin de drie werelden, van de cliënt, van gegevenshuishouding en van zorgregistratie- en administratie.

Ton Monasso van het programma ISD presenteerde de uitvoeringsvarianten in de iWmo en iJw: inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht. Hoe bepaal je welke variant je kiest?

Meer informatie van de drie sprekers is opgenomen in de presentatie in het menu rechts. Zie ook de ​Handreiking Uitvoeringsvarianten

iStandaarden: samen bakken we er iets moois vanIntegrale Referentiegroep 11 april 2016

Interactie: VIA en domeinovergangen
In het deel over Verantwoordingsinformatie aanbieders (ViA) beantwoordden Jean-Paul Bakker van zorgaanbieder Pluryn en Ruud Paulides van het Leger des Heils vragen over uniforme gegevenssets, de standaardisatie van spreadsheets, quick-wins en halende in plaats van vragende afnemers. De kern is dat de inhoud van zorg gedecentraliseerd blijft, ViA standaardiseert proces en taal.

Cliënten willen geruisloos van domein naar domein gaan. Zo willen ze dezelfde zorg van dezelfde aanbieder krijgen. Achter de schermen regelen de partijen de administratie en aanvraag. In de Wlz heeft het zorgkantoor een regierol, binnen de Wmo en de Jeugdwet zou de gemeente een grotere rol bij domeinovergangen kunnen vervullen. Alle deelnemers delen de mening dat voor domeinovergangen meer aandacht moet komen, waarbij de belangen van de cliënt niet uit het oog verloren mogen worden.

Vervolg
De wijzigingsverzoeken, voorstellen en ideeën die uit de reeks referentiegroepen iWlz zijn gekomen, zijn ingediend in de Stuurgroep iWlz. Daar worden ze op dinsdag 26 april verder besproken.

Voor de inbreng voor iWmo en iJw geldt dat de wijzigingsverzoeken zijn opgesteld. Elly Kampert-van Galen van Zorginstituut Nederland en Jan Janssens staan nog open voor reacties van de deelnemers tot en met 22 april. Definitieve besluiten worden uiteindelijk genomen in de Stuurgroep ISD, waarin gemeenten, aanbieders en zorgbranches vertegenwoordigd zijn.

primary@149.210.155.96