Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Evaluatie Platform IZO: Vooral doorgaan!

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

10 november 2015 – De overdracht Zorginstituut Nederland vanaf januari 2016 was aanleiding voor een uitgebreide evaluatie van het Platform IZO. Wat is hier uitgekomen?

Sinds 2012 komen diverse organisaties uit de zorgsector maandelijks bij elkaar in het Platform IZO om te bespreken wat er speelt binnen de informatievoorziening zorg en ondersteuning. Betrokken partijen stemmen met elkaar af, ondernemen actie of starten een initiatief waar nodig. Dit zorgt voor samenhang in verschillende trajecten en besluitvorming en een netwerk van betrokken mensen. De afgelopen jaren passeerden diverse onderwerpen de revue: denk aan de decentralisatie van de zorg, wensen van de klant, oplossingsrichtingen op basis van het gezamenlijke Toekomstbeeld en knelpunten en kansen in de gegevensuitwisseling.

De overdracht van het platform naar Zorginstituut Nederland vanaf januari 2016 was aanleiding voor een uitgebreide evaluatie. Staan de juiste onderwerpen op de agenda? Hoe effectief is het platform eigenlijk? Wat geven we mee aan het Zorginstituut voor de toekomst? Afgelopen september zijn gesprekken gevoerd met vrijwel alle platformleden om te horen hoe zij hierover dachten.

Brede benadering
Opvallend was de overeenstemming over de waardering voor de brede benadering van de inhoud van het platform, dit gaf ruimte voor verdieping. De onderwerpen waren altijd actueel, zonder direct prioriteit te hebben. Dit was echter wel anders in 2014, met de decentralisaties in aantocht, onder de noemer i-HLZ. In het platform ligt geen beslissingsbevoegdheid, maar tijdelijk werd het platform een soort voorportaal voor de stuurgroep i-HLZ. Dit is meteen een aandachtspunt: het is een mooi platform waar open en vertrouwelijk met elkaar gesproken wordt, maar het platform heeft geen mandaat. De waarde van het platform rechtvaardigt een vervolg, maar houdt daarbij oog voor de positionering en de verbinding met andere gremia. Over sommige onderwerpen is wel degelijk besluitvorming nodig!

Warm hart
Verdere conclusies waren dat de kwaliteit van de inhoud hoog is, en dat meer ruimte voor discussie en reflectie nodig blijft. De leden dragen het platform een warm hart toe, in een aantal gevallen wordt echt uitgekeken naar die vrijdagen. Uiteindelijk heeft het platform geleid tot een toename van de aandacht voor informatievoorziening, maar ook tot concrete oplossingen en resultaten. Hoewel de klant niet letterlijk aan tafel zit, is aandacht voor het klantperspectief iets wat de platformleden heel erg belangrijk vinden. Het is ook een verbindende factor, een gemeenschappelijk belang.

Toekomst
Voor de toekomst zien de leden van het platform graag dat het Toekomstbeeld IZO 2020 als leidend kompas voor de agenda van het platform wordt gebruikt. Daarbij vinden ze het belangrijk dat het platform een eigen agenda blijft behouden die onafhankelijk is van alle organisaties. Verder is de aanwezigheid en blijvende betrokkenheid van VWS onontbeerlijk voor de status en impact van Platform IZO.

Vanaf januari wordt het platform IZO voorbereid en georganiseerd door Zorginstituut Nederland. VWS blijft deelnemen aan het platform. De informatie van de website www.platform-izo.nl wordt geïntegreerd in de informatievoorziening die door Zorginstituut wordt verzorgd.

Meer informatie

primary@149.210.155.96