Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Uitgelicht: het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 april 2016 – Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning geeft gebruikers van iWlz, iWmo en iJw inzicht in informatie die deels of geheel gelijk is in de drie iStandaarden. Aanbieders van zorg en ondersteuning, gemeenten, zorgkantoren en andere partijen wisselen steeds vaker informatie uit. Het streven is om basisgegevens bij elke partij correct en zo uniform mogelijk te registreren, ongeacht het domein. Het Referentiemodel helpt daarbij.

Het voordeel van het Referentiemodel is dat het de drie informatiemodellen van iWlz, iWmo en iJw zo veel mogelijk op elkaar aan laat sluiten. Het draagt bij aan een efficiënte werkwijze en administratieve lastenverlichting voor alle partijen in het werkveld.

Overeenkomsten inzichtelijk maken
Zorginstituut Nederland ontwikkelt en beheert het Referentiemodel Zorg en Ondersteuningl. Elly Kampert-van Galen, informatieanalist bij het Beheerteam iStandaarden: “Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning geeft inzicht in de overeenkomsten tussen iWlz, iWmo en iJw. Het model laat díe informatie zien die deels of geheel gelijk is in de drie standaarden.”

“In het Referentiemodel zijn processen, regels en gegevenselementen opgenomen die gelijk of deels gelijk zijn in de drie iStandaarden. In feite bevat het model de basisset aan gegevens en afspraken die binnen alle drie de domeinen noodzakelijk zijn om de cliënt te kunnen volgen in het proces – van aanvraag van zorg en ondersteuning tot de daadwerkelijke levering en uiteindelijk de declaratie daarvan.”

Zo toont het Referentiemodel bijvoorbeeld regels en afspraken over de manier waarop de naam van de cliënt wordt vastgelegd, hoe correcties worden doorgegeven en hoe bedragen moeten worden gevuld. Gebruikers van iWmo, iJw en iWlz krijgen niet alleen inzicht in referente ofwel overeenkomstige gegevens, maar ook hoe ze die moeten invullen.

Het model is binnen het Zorginstituut ontwikkeld, en voor het eerst gepubliceerd in januari 2015. Op 1 januari van dat jaar ging de AWBZ op in de Wmo 2015, de nieuwe Jeugdwet en de Wlz. Om de overgang soepel te laten verlopen, is ervoor gekozen om de informatie-uitwisseling onder de nieuwe wetgeving zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de ‘oude’ AWBZ-informatiestandaard: AZR.

Elly: “Daarom hebben de drie nieuwe standaarden, iWlz, iWmo en iJw, dezelfde basis en kennen ze veel overeenkomsten. Voor de partijen in het werkveld is dat handig: zij spreken dezelfde taal, wat informatie-uitwisseling over domeinen heen makkelijker maakt. Daarnaast helpt het model om in de doorontwikkeling van iStandaarden de uniformiteit te bewaken. Zo wordt bewaakt dat standaarden onnodig van elkaar gaan verschillen.”

Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning

Voor gebruikers
Voor gebruikers van iStandaarden is het Referentiemodel een hulpmiddel om zeker te weten dat de basisgegevens overal in het werkveld zo identiek mogelijk worden geregistreerd, ongeacht het domein.

Elly: “Hiermee voorkomen we dat dezelfde of vergelijkbare informatie op verschillende manieren moet worden vastgelegd omdat het onder een andere wet valt. Aanbieders leveren vaak zorg en ondersteuning over diverse domeinen heen. Zeker de wat grotere organisaties leveren zorg en ondersteuning aan cliënten uit de Wlz, uit de Jeugdwet en uit de Wmo. En soms ook nog vanuit de Zvw.

Stel je voor dat de geboortedatum van de cliënt voor ieder domein in een ander format moet worden meegegeven in de informatie-uitwisseling. Dat zou voor veel onnodige administratie zorgen.”

Impact bepalen van wijzigingen in nieuwe releases
Bij de ontwikkeling van nieuwe iStandaarden-releases komt het Referentiemodel van pas om de impact van een voorgestelde wijziging te bepalen.

Elly: “Als we een wijziging van een gegevenselement in het model opnemen, bekijken we of die aanpassing voor alle domeinen moet worden doorgevoerd. Is het zo dat het element specifiek voor één domein geldt, dan halen we het uit het referente gedeelte en maken we het domeinspecifiek.

Andersom werkt het ook: als nieuwe gegevens moeten worden toegevoegd in één domein, wordt bekeken of in een ander domein hetzelfde of een vergelijkbare gegevens al voorkomt. Als dat zo is, wordt vervolgens bekeken of de gegevens in het referentiemodel kan worden opgenomen.”

Toekomst Referentiemodel
Het streven is een model dat een helder overzicht geeft van informatie die binnen het hele domein van zorg en ondersteuning tussen partijen wordt uitgewisseld. Elly: “Nu beslaat het Referentiemodel alleen de iStandaarden. Graag willen we op termijn ook informatie die wordt uitgewisseld buiten de iStandaarden om opnemen. Bijvoorbeeld de declaratiestandaarden en de informatie-uitwisseling rond het Trekkingsrecht PGB.

Verbanden leggen met standaarden van aangrenzende domeinen, zoals de Zorgverzekeringswet of de jeugdgezondheidszorg, is een ander doel voor de toekomst. Inmiddels ligt er al een implementatiegids waarin een mapping is gemaakt van de iStandaarden op HL7 ofwel Health Level Seven: de wereldwijde standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg.

Elly: “De implementatiegids voor HL7 maakt het mogelijk om een vertaling te maken van HL7 naar iStandaarden en terug. HL7 is een standaard in de ziekenhuiswereld, en daarom van belang voor de Zvw. Door deze vertaling mogelijk te maken, wordt het ook makkelijker om gegevens uit te wisselen tussen de Zvw en de overige domeinen. Bijvoorbeeld als een cliënt die uit het ziekenhuis ontslagen wordt, moet worden opgenomen in een Wlz-instelling.”

"Waar we uiteindelijk naar toe willen met het Referentiemodel is dat dezelfde informatie altijd op dezelfde manier vastgelegd wordt, ongeacht de wetgeving die eraan ten grondslag ligt. Dat is een voorwaarde om de principes ‘registratie aan de bron’ en ‘eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’ uit het Toekomstbeeld IZO 2020 toe te kunnen passen. Het Referentiemodel is een hulpmiddel om dit doel te bereiken."

primary@149.210.155.96