Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Wijzigingen BEP-model iWlz 1.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

​30 juli 2014 – Op de gepubliceerde specificaties zijn enkele bevindingen gemeld. Hieronder treft u een overzicht aan van deze bevindingen inclusief de daaruit voortkomende aanvullingen en correcties.

In de eerste week van september wordt een nieuwe versie van het BEP-model gepubliceerd waarin deze wijzigingen verwerkt zijn.

Wijzigingen technische regels en bedrijfsregels:

TR1 
Uit de tekst van TR1 blijkt onvoldoende duidelijk dat commentaarrecords alleen mogen voorkomen bij geïndiceerde zorgeenheden.
De documentatie van TR1 wordt aangepast ter verduidelijking.

TR11  
Aan de documentatie van deze technische regel is de cursieve tekst toegevoegd.
Overlap is toegestaan als

  • er sprake is van een toewijzing waarin SOORT de waarde 1 (regulier) heeft en een toewijzing waarin SOORT de waarde 3 (Overbrugging) heeft en LEVERINGSVORM in de ene toewijzing de waarde 4 (ZIN) en in de andere toewijzing de waarde 5 (VPT ) heeft.
  • er sprake is van een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 4 (ZIN) heeft en een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 5 (VPT) heeft. De overlap mag in dat geval maximaal 1 dag zijn.

TR 42
Aan de documentatie van deze technische regel is (in verband met de verwijdering van TR60) de cursieve tekst toegevoegd.
De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren met behulp van de iWlz-AGB-codelijst is:

  • voor het indicatiebesluit (IO31) de INGANGSDATUM geïndiceerde zorgeenheid;
  • voor de zorgtoewijzing (AW33) de INGANGSDATUM toegewezen zorgeenheid; indien de toegewezen zorgeenheid een einddatum heeft, moet de AGB-code geldig zijn van INGANGSDATUM tot en met EINDDATUM.
  • voor de melding aanvang zorg (AW35 en CA317) de BEGINDATUM geleverde zorgeenheid;
  • voor de mutaties (AW39 en CA319) de MUTATIEDATUM.

OP33x1
Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.
In de documentatie van deze bedrijfsregel staat ten onrechte vermeld dat het aanpassen van de soort toewijzing alleen voor functies mogelijk is. De toevoeging "(alleen voor functies)" wordt verwijderd.

Wijzigingen rubrieken:

BerichtRubriek(en)Wijziging
AW3171110 ReserveWordt gewijzigd van M naar S
AW3171010 EinddatumWordt gewijzigd van M naar O
ZK390110 ReserveWordt gewijzigd van M naar S
CA3172713 InstellingWordt gewijzigd van M naar C
CA3172713 InstellingNieuwe conditie toegevoegd (zie hieronder)


Nieuwe conditie: 
Als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeg laten; anders verplicht vullen.

Verduidelijking koppelen MAZ: 

Indien dezelfde zorgeenheid twee keer, met dezelfde begindatum aan dezelfde zorgaanbieder is toegewezen, is niet duidelijk aan welke zorgtoewijzing de MAZ gekoppeld moet worden. Deze situatie kan zich voordoen als gevolg van het wijzigen van een zorgtoewijzing.

De oorspronkelijke zorgtoewijzing wordt ingetrokken; er blijft een toewijzing over met de geldigheidsduur van 1 dag die overlapt met de nieuwe zorgtoewijzing die dezelfde begindatum, maar een latere einddatum heeft.

De MAZ moet gekoppeld worden aan de nieuwe zorgtoewijzing; op de ‘eendagstoewijzing’ wordt geen zorg geleverd.


Eerder gepubliceerde correcties op het BEP-model (1 juli 2014):
Op een aantal plekken in de berichtspecificaties is een fout geconstateerd in de nummering van de rubrieken. De rubrieken zelf en de betreffende records zijn correct wat betreft volgorde, lengte etc. Alleen de nummering van de rubrieken is verkeerd, deze wordt in een volgende publicatie aangepast zodat de rubrieken opeenvolgend genummerd zijn.

Het gaat om de volgende records:

  • In het SLUITRECORD ontbreekt rubriek 9910 in de berichten AW33, ZK33, IO35 en IO36;
  • In het CLIENTRECORD ontbreekt rubriek 0204 in de berichten AW35, AW36, CA317, CA318, CA319, CA320, ZK35 en ZK36;
  • In het MUTATIE FUNCTIERECORD ontbreekt rubriek 0614 in de berichten CA319 en CA320;
  • In het FUNCTIERECORD (geleverd) ontbreekt rubriek 0714 in de berichten CA317 en CA318.
primary@149.210.155.96