Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Zorginstituut gestart met voorbereidingen informatiestandaard Wvggz

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

11 februari 2020 – Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Samen met de eveneens nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) vervangt de Wvggz de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten GGZ-instellingen kan plaatsvinden. De informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen die een taak hebben in de uitvoering van Wvggz gebeurt nu grotendeels via veilige e-mail.

Sinds 2016 is door het ketenprogramma Wvggz hard gewerkt aan de voorbereidingen van de implementatie van de nieuwe wet. Het Zorginstituut is gevraagd om op basis van het voorwerk van het ketenprogramma een nieuwe informatiestandaard op te stellen: de iWvggz. Onderdeel van die nieuwe informatiestandaard is het ontwikkelen van de bijbehorende berichtspecificaties, die conform de overige iStandaarden door Zorginstituut Nederland in beheer wordt genomen. In 2020 wordt onder leiding van het Zorginstituut door alle betrokken ketenpartijen gewerkt aan de nieuwe informatiestandaard. Die standaard moet ervoor zorgen dat de ketenpartijen informatie eenvoudiger, sneller en betrouwbaar kunnen verwerken met behulp van berichtenverkeer. Ook zorgt de informatiestandaard voor administratieve lastenverlichting in de gehele keten.

De eerste stap in de ontwikkeling van de iWvggz is de inventarisatie van de informatie-uitwisselingen in de keten. Die inventarisatie wordt gebaseerd op de wetsteksten en aangeleverde documentatie vanuit het programma. Processen en de bijbehorende uitwisselingen zijn uitgedrukt in BMPN 2.0 . (De Business Process Model and Notation (BPMN) is een standaard voor procesmodellering. Eerder stond het bekend als Business Process Modeling Notation. Het wordt onderhouden door de Object Management Group. De huidige versie BPMN 2.0.2 is gelanceerd in december 2013.)

De modellen worden gepubliceerd in een informatiemodel voor de Wvggz. Alle ketenpartijen die betrokken zijn bij de Wvggz worden uitgenodigd om de publicatie te beoordelen op juistheid en volledigheid. Reacties kunt u sturen naar info@istandaarden.nl.

Deze inventarisatie geeft context aan de gegevensuitwisselingen zoals die in de wet beschreven zijn en vormt de input voor de verdere analyse van de informatie- en gegevensstromen. Uit die analyse vloeit een eerste opzet voort van berichttypen voor het gestandaardiseerde berichtenverkeer. Om een degelijke analyse te kunnen doen, wordt afstemming met de ketenpartijen en hun softwareleveranciers gevraagd. Die afstemming moet worden bereikt in klankbord- en referentiegroepen waarin alle ketenpartijen vertegenwoordigd zijn.

Binnen de keten Wvggz worden privacygevoelige en medisch geheime gegevens uitgewisseld tussen ketenpartners. Zorginstituut Nederland bewaakt de eis dat de specificaties passen bij en/of worden opgenomen in de iStandaarden en de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Uiteindelijk leidt de samenwerking tot een door de keten gedragen informatiestandaard: de iWvggz. Het streven is dat de eerste versie van deze standaard vanaf januari 2021 operationeel is en dat die in 2022 en 2023 naar het gewenste niveau gebracht wordt.

Het Zorginstituut beheert de iWvggz-informatiestandaard en verzorgt de doorontwikkeling. Dat doet het Zorginstituut ook voor de andere i-Standaarden: iWlz, iWmo, iEb, iJw en iPgb. De specificaties van de iStandaarden worden weergegeven in een informatiemodel. De informatiemodellen per release van alle iStandaarden zijn te vinden op informatiemodel.istandaarden.nl.

Via deze website houden we u op de hoogte over actuele ontwikkelingen. Hebt u nog vragen? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96