Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief mei 2020

Nummer 1, 1 mei 2020

Onderwerpen:

Up to date blijven over iStandaarden: lees onze nieuwsbrief

Terwijl het coronavirus ons land nog stevig in zijn greep houdt, probeert Nederland routine te vinden in ‘het nieuwe werken’. Veel mensen werken vanuit huis en spreken collega’s minder vaak. Gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer worden wellicht op andere afdelingen ingezet om ervoor te zorgen dat noodzakelijke zorg geleverd kan worden. Ook Zorginstituut Nederland werkt hard om prioriteiten te stellen in werkzaamheden en regelt dat elke medewerker op een goede manier vanuit huis kan werken.

Juist nu is het tijd om iedereen te voorzien van goede informatie. Het Zorginstituut heeft meerdere signalen ontvangen van betrokken partijen en gebruikers dat zij graag via een nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van de iStandaarden.

Vandaag lanceert het Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland daarom de Nieuwsbrief iStandaarden! Een terugkerende nieuwsbrief waarin informatie wordt gegeven over nieuwe releases, planningen, ontwikkelingen van nieuwe iStandaarden en bijeenkomsten die door iStandaarden worden georganiseerd.

Naast de reguliere Nieuwsbrief iStandaarden gaat het Zorginstituut Nieuwsflitsen versturen. Deze Nieuwsflitsen gebruiken we bijvoorbeeld om softwareleveranciers op de hoogte te stellen van een technische wijziging, zoals de publicatie van een nieuwe XSLT-set ter oplossing van een geconstateerde bevinding. Maar ook urgente nieuwsitems kunnen verspreid worden met deze Nieuwsflitsen.

In de komende nieuwsbrieven wordt ook aandacht besteed aan de mensen achter het Team Informatiestandaarden. Wie zijn onze collega’s en wie werken er allemaal aan het beheren van de iStandaarden?

Heeft u suggesties of tips voor deze Nieuwsbrief iStandaarden? Laat het ons dan weten! Dit kan via info@istandaarden.nl.

Hartelijke groet,
Tessa van Hoof
Team Informatiestandaarden

^ Naar boven

Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden

In de komende periode is de Servicedesk iStandaarden op een aantal dagen niet bereikbaar.

De Servicedesk iStandaarden is gesloten op:

 • Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
 • Maandag 1 juni (Pinksteren)


^ Naar boven

Livegang iWmo/iJw 2.4 op 30 maart jl.

Wel of niet een release in gebruik nemen in de bijzondere coronatijd? Bij ons en bij Ketenbureau i-Sociaal domein zijn veel vragen binnengekomen over de ingebruikname van de iWmo- en iJw-releases 2.4. Naar aanleiding hiervan is er door Zorginstituut Nederland, in samenwerking met het Ketenbureau, een uitgebreide consultatieronde uitgevoerd onder zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers. Daaruit bleek dat softwareleveranciers gereed waren voor de overgang naar de nieuwe releases. Ook bleek dat de meeste gemeenten en zorgaanbieders geen bezwaren hadden tegen de ingebruikname.

Nogmaals bedanken wij alle partijen die deze soepele overgang mogelijk hebben gemaakt in deze tijd.

^ Naar boven

iWmo/iJw 3.0 live per 1 januari 2021. Wat kun je verwachten?

Op 7 april heeft het Zorginstituut de definitieve specificaties voor de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 gepubliceerd. Deze nieuwe versies van de iWmo- en iJw-standaard worden vanaf 1 januari 2021 van kracht. De datum waarop de versies daadwerkelijk in gebruik worden genomen, kan afwijken aangezien 1 januari 2021 een landelijke vrije dag is. De datum ingebruikname wordt definitief vastgesteld in het landelijk draaiboek migratie dat op een later moment door Zorginstituut Nederland beschikbaar wordt gesteld.

Inhoud releases iWmo 3.0 en iJw 3.0

De nieuwe releases van de iWmo- en iJw-standaard bevatten een aantal onderdelen die impact hebben op de huidige processen van gemeenten en zorgaanbieders. Zo zijn de volgende thema’s verwerkt:

 • Beschikking uit toewijzingbericht
 • Toewijzingnummer verplicht
 • Verzoek om wijziging (VOW-bericht)
 • Antwoord op verzoek (VOT- en VOW-bericht)
 • Nieuw declaratieproces
 • Verduidelijking proces administratief stoppen zorg
 • Informatieplicht woonplaatsbeginsel (alleen voor de iJw-standaard)

De inhoud is tot stand gekomen na intensief overleg met alle gebruikers en betrokken partijen van de iStandaarden. Tijdens zogenaamde referentiegroepbijeenkomsten hebben alle deelnemers de wensen van gebruikers, het Ketenbureau, en de wettelijke aanpassingen met elkaar geanalyseerd en besproken. De deelnemers hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken om de variëteit in het gebruik van de iWmo en iJw te reduceren.

In plaats van informatiebijeenkomsten, tijdig goede volledige informatie beschikbaar stellen via online kanalen.

Omdat iWmo 3.0 en iJw 3.0 grote releases zijn die veel impact hebben, wilde het Zorginstituut (i.s.m. Ketenbureau i-Sociaal Domein) informatiebijeenkomsten organiseren om de gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer te informeren over de wijzigingen. Ook zou in de bijeenkomsten worden aangegeven welke impact de wijzigingen kunnen hebben op de huidige processen. Gezien de coronamaatregelen die door het RIVM zijn ingesteld, kunnen deze bijeenkomsten helaas geen doorgang vinden. Om toch voldoende informatie beschikbaar te maken en u zo goed mogelijk te informeren over alle wijzigingen en de gevolgen daarvan, worden alternatieve mogelijkheden onderzocht.

Meer informatie hierover volgt binnenkort op onze website www.istandaarden.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de functionele inhoud en technische specificaties is te vinden op de volgende pagina’s:


^ Naar boven

iWlz-release 2021 in voorbereiding

Voor de iWlz-standaard is een nieuwe release in voorbereiding. Het is de bedoeling dat de release in 2021 in gebruik wordt genomen. De nieuwe release bevat onder meer de volgende onderdelen:

 • Verfijning systematiek wachtstatussen om beter inzicht te krijgen in de verschillende groepen wachtenden en om cliënten beter te kunnen bemiddelen naar passende zorg.
 • Wachten op deeltijdverblijf wordt mogelijk.
 • In MAZ bij verblijf aangeven of sprake is van behandeling (samenloop) Aanlevering gegevens voor eigen bijdrage ‘verkeerde bed-situatie’ voortaan via berichtenverkeer naar het CAK.
 • Kleine technische aanpassingen.

De inhoud van de release is tot stand gekomen in nauw overleg met ketenpartijen en softwareleveranciers. Wijzigingsverzoeken zijn geanalyseerd en gezamenlijk is gekeken naar de voordelen die de voorgestelde wijzigingen met zich meebrengen. Ook is onderzocht hoe de wijzigingen zich verhouden tot de impact op proces en techniek.

De laatste referentiegroepbijeenkomsten vonden op een andere manier plaats dan gebruikelijk. Door de coronamaatregelen was het Zorginstituut genoodzaakt de bijeenkomsten virtueel te organiseren. Via een online bijeenkomst zijn de laatste wijzigingsverzoeken besproken. Een mooi experiment dat we in de toekomst kunnen herhalen om minder druk te leggen op agenda’s van deelnemers!

Vervolgstappen

Het Zorginstituut formuleert een advies over de functionele inhoud van de release op basis waarvan de Stuurgroep een besluit kan nemen.

De implementatiestrategie (wijze van implementeren en implementatiedatum) zal hier onderdeel van uitmaken. Gezien de voordelen voor de wachtlijsten wordt gekoerst op implementatiedatum 1 januari 2021. Het Zorginstituut neemt verschillende factoren mee in de afweging, zoals de noodzaak om meer inzicht te krijgen in wachtlijsten en de ontwikkelagenda’s van softwareleveranciers. Naar verwachting worden in juni de conceptspecificaties gepubliceerd.

Meer informatie verschijnt binnenkort op onze website en in een Nieuwsflits.

^ Naar boven

Ontwikkeling van het Netwerkmodel iWlz: waar staan we?

In de afgelopen periode is met alle ketenpartners nagedacht over het inrichten van het Netwerkmodel iWlz.

Het programma, dat een aanzienlijke vereenvoudiging inhoudt van de manier waarop gegevens worden uitgewisseld door partijen die de Wet langdurige zorg uitvoeren, is klaar voor de eerste beproeving in de praktijk. Inmiddels is duidelijk dat we erin geslaagd zijn het proces van gegevensuitwisseling sneller en soepeler te laten verlopen. Wanneer het netwerkmodel daadwerkelijk in gebruik wordt genomen hoeven gegevens in de toekomst nog maar één keer te worden opgeslagen, waarna ze voor zorgaanbieders, zorgkantoren en cliënten altijd en overal beschikbaar zijn. Implementatie van dit model zal dan ook leiden tot een forse daling van de administratieve lastendruk.

KPMG heeft, op verzoek van ZIN, de kosten en baten van het nieuwe netwerkmodel in een businesscase afgezet tegen de kosten en baten van het doorontwikkelen van het huidige, minder efficiënte estafettemodel.

Wij zullen deze businesscase - samen met KPMG - half mei presenteren aan de bestuurders van de betrokken partijen in de keten. In juni 2020 volgt dan een go of no go, waarmee de wens zal worden uitgedrukt al dan niet te starten met de beproeving in de praktijk van het eerste bronregister.

Meer informatie over het Actieprogramma en de laatste nieuwsbrief

^ Naar boven

Geplande bijeenkomsten

Woensdag 6 mei: Klankbordgroep iWmo/iJw

Reguliere bijeenkomst met vaste deelnemersgroep die ervaringen met het huidige iWmo- en iJw-berichtenverkeer bespreekt.

Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst online plaatsvinden. Er vindt een inventarisatie plaats onder deelnemers om de noodzaak van deze bijeenkomst te onderzoeken.

Donderdag 7 mei: Expertgroep Functioneel en Implementatie Netwerkmodel

Reguliere bijeenkomst waarin deelnemers met elkaar het nieuwe netwerkmodel iWlz vormgeven. Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst online plaatsvinden.

Dinsdag 19 mei: Klankbordgroep iWlz

Reguliere bijeenkomst met vaste deelnemersgroep die ervaringen met het huidige iWlz-berichtenverkeer bespreekt. Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst online plaatsvinden.

Dinsdag 16 juni: Softwareleveranciersoverleg

Reguliere bijeenkomst waarin softwareleveranciers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de iStandaarden. Door het Ketenbureau wordt informatie gegeven over andere relevante zaken binnen het sociaal domein.

Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst online plaatsvinden.

Dinsdag 23 juni: Klankbordgroep iWlz

Reguliere bijeenkomst met vaste deelnemersgroep die ervaringen met het huidige iWlz-berichtenverkeer bespreekt. Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst online plaatsvinden.

Donderdag 25 juni: Klankbordgroep iWmo/iJw

Reguliere bijeenkomst met vaste deelnemersgroep die ervaringen met het huidige iWmo- en iJw-berichtenverkeer bespreekt. Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst online plaatsvinden.

^ Naar boven

Tot slot

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.

Stelt u het niet langer op prijs om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief (vermeld ‘Afmelden NB’ als onderwerp).

primary@149.210.155.96