Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling en beheer

Zorginstituut Nederland is in opdracht van het ministerie van VWS beheerder van standaarden voor iWlz, iWmo en iJw. De inhoud van standaarden wordt ontwikkeld met alle ketenpartners. Hiervoor organiseert Zorginstituut Nederland bijeenkomsten waaraan deskundigen vanuit de ketenpartijen deelnemen.

Het Zorginstituut bedenkt, ontwikkelt en onderhoudt producten en diensten waarmee keteninformatisering binnen de domeinen wordt gerealiseerd, steeds met het oog op domeinoverstijgende informatie-uitwisseling. We bieden daarbij expertise bij de implementatie en het gebruik van de standaarden. 

Arbitrage is een belangrijke extra taak van Zorginstituut Nederland. Het houdt in dat het instituut bindende uitspraken doet wanneer ketenpartijen het in het iWlz-, iWmo en iJw-berichtenverkeer onderling oneens zijn over de werkwijze. Bijvoorbeeld in situaties waarin ze specificaties verschillend interpreteren, of als specificaties ontbreken.

primary@149.210.155.96