Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Visie

Bij de uitvoering van de Wlz, Wmo en Jeugdwet zijn diverse partijen betrokken. Elke partij heeft een specifieke rol met eigen taken en verantwoordelijkheden. Het vraagt om een soepele en eenduidige manier om cliëntgegevens uit te wisselen.

Juiste en tijdige informatie-uitwisseling
Het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland beheert de Wlz, Wmo- en Jeugdwetstandaarden en ziet juiste en tijdige informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen als uiterst belangrijk. Adviseren over keteninformatisering, ontwikkelingen in de keten signaleren en nieuwe oplossingen toetsen op haalbaarheid zijn net als het beheer van de standaard kerntaken van het Beheerteam iStandaarden.

Domeinoverstijgend
Met het oog op continuïteit van zorg voor een cliënt en het voorkomen van dubbele verstrekkingen is het belangrijk dat informatie over de domeinen heen kan worden uitgewisseld. Vanuit het perspectief van de cliënt is een meer uniform en integraal beeld wenselijk van de zorg die wordt geleverd. Deze ontwikkelingen vragen om uniformering van de informatie-uitwisseling die verder gaat dan tot op heden het geval is geweest.

Samen met ketenpartners
Het Beheerteam iStandaarden geeft de informatisering samen met de ketenpartners vorm. We hechten daarbij zowel belang aan het cliëntperspectief als aan de belangen van direct betrokkenen bij het primaire zorgleveringsproces. Samen werken we aan de ontwikkeling en het onderhoud van informatie-uitwisseling die het primaire proces van alle partijen maximaal ondersteunt en minimaal belast – én die ervoor zorgt dat de cliënt regie kan nemen.

Gegevens als bron voor beleid en sturing
Sommige partijen in de Wlz, Wmo en Jeugdwet zijn actief vanuit een toezichthoudende rol of vanuit beleidsmatige verantwoordelijkheid. Zorginstituut Nederland ziet erop toe dat gegevens van het primaire proces als bron dienen voor beleids- en stuurinformatie, en waar mogelijk ontsluiten we deze informatie voor de partijen.

Continu werken aan informatievoorziening
De hervorming van de langdurige zorg en de bijbehorende informatievoorziening is ingrijpend. Met iStandaarden werkt Zorginstituut Nederland continu aan een integrale informatievoorziening voor de Wlz-, Wmo- en Jeugdwet-keten.

primary@149.210.155.96