iStandaarden.nl Nieuwsberichten https://istandaarden.nl In deze RSS-feed treft u de recente nieuwsberichten aan op istandaarden.nl nl-nl Zorginstituut Nederland <![CDATA[Handreiking iWmo-berichtenverkeer gemeenten en hulpmiddelen-leveranciers beschikbaar]]> 10 december 2019 - Vandaag is de handreiking ‘Gebruik van iWmo-berichtenverkeer door gemeenten en hulpmiddelenleveranciers (huur - vaste prijs)’ gepubliceerd. Deze handreiking verduidelijkt de bedoelde toepassing van de huidige iWmo-standaard. Deze standaard levert de specificatie voor de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen.

Eenduidige informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning in het Wmo-domein, draagt bij aan het terugdringen van administratieve lasten. Inmiddels maken vrijwel alle aanbieders gebruik van het berichtenverkeer en maken daarbij gebruik van de iWmo-standaard.

Ook de leveranciers van hulpmiddelen maken steeds meer gebruik van het berichtenverkeer om informatie uit te wisselen met door hen gecontracteerde gemeenten over toewijzingen en declaraties. Omdat het berichtenverkeer primair is opgezet voor aanbieders van zorg en ondersteuning (en niet voor leveranciers van hulpmiddelen), blijkt in de praktijk dat er verschillen zijn ontstaan in de wijze waarop het berichtenverkeer van beide groepen is vormgegeven. Om ongewenste verschillen in het gebruik van de iWmo-standaard door gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen tegen te gaan en daarmee verwarring te voorkomen, is deze handreiking opgesteld.

Gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen contracteren verschillende bekostigingsvormen. Deze handreiking geeft uitwerking aan de informatie-uitwisseling omtrent de meest voorkomende bekostigingsvorm: ‘Huur – vaste prijs’.

Deze handreiking verduidelijkt de bedoelde toepassing van de huidige iWmo-standaard bij de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen. De handreiking is het resultaat van een werkgroep waaraan enkele gemeenten, (vertegenwoordigers van) leveranciers van hulpmiddelen, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Zorginstituut hebben deelgenomen. De werkgroep roept alle veldpartijen op om conform deze handreiking te werken. Suggesties ter verbetering of aanvulling kunnen worden gestuurd aan het Zorginstituut Nederland, de beheerder van deze handreiking, via e-mail info@istandaarden.nl.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/handreiking-iwmo-berichtenverkeer-gemeenten-en-hulpmiddelenleveranciers-beschikbaar https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/handreiking-iwmo-berichtenverkeer-gemeenten-en-hulpmiddelenleveranciers-beschikbaar Tue, 10 Dec 2019 17:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Terugblik Denktank IZO 31 oktober. De volgende stap is ‘Elkaars taal leren spreken’]]> Op 31 oktober j.l. kwamen ruim 180 deelnemers naar de Denktank IZO met als thema ‘Wat zie ik aan de horizon?’. Een mooie dag met goede sprekers en inspirerende discussies.

Professionals in de zorg en iedereen voor wie de zorg bedoeld is werken in de digitale transitie steeds hechter samen. Innovaties op het gebied van informatievoorziening worden volop omarmd, maar er zijn ook zorgen. De nieuwe technieken en ‘systeemdenken’ mogen de leefwereld van burgers niet overvleugelen. Op de Denktank IZO op 31 oktober zochten de deelnemers naar de meest effectieve toepassingen. Belangrijke conclusie (zie pagina met verslag en filmpje): ‘We moeten echt elkaars taal leren spreken.’

Contact

Hebt u vragen over de Denktank IZO? Neem contact op met Zorginstituut Nederland via infoizo@zinl.nl.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/terugblik-denktank-izo-31-oktober-de-volgende-stap-is-elkaars-taal-leren-spreken https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/terugblik-denktank-izo-31-oktober-de-volgende-stap-is-elkaars-taal-leren-spreken Fri, 22 Nov 2019 16:30:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1 beschikbaar]]> 6 november 2019 – Vandaag is het landelijke draaiboek migratie voor iWlz 2.1 gepubliceerd. Het draaiboek voorziet zorgkantoren, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers van landelijke tijdlijnen voor de migratie van iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1 per 1 januari 2020.

Op 1 januari wordt de nieuwe release van iWlz; iWlz 2.1 in gebruik genomen. Deze nieuwe versie wordt geïmplementeerd via een big bang-scenario. Dat betekent dat er geen conversieperiode is. Alle gebruikers van iWlz gaan op 1 januari 2020 over op de nieuwe release.

Korte freeze-periode

In het draaiboek wordt aangegeven op welke manier het berichtenverkeer uitgefaseerd wordt. Hierna volgt een korte freeze-periode waarin gebruikers en hun softwareleveranciers de systemen gereed kunnen maken voor iWlz 2.1.

Landelijke draaiboeken voor iWmo en iJw

Ook voor de migratie naar de nieuwe releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 zijn landelijke draaiboeken opgesteld.

Contact

Hebt u vragen over de migratie of over de inhoud van de nieuwe release? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-202-naar-iwlz-21-beschikbaar https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-202-naar-iwlz-21-beschikbaar Wed, 06 Nov 2019 13:41:32 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Voor de release iPgb 2.1 wordt een nieuwe implementatiedatum vastgesteld]]> 28 oktober 2019 – iPgb 2.1; voor de release die door Zorginstituut Nederland, met de PGB-partijen, is samengesteld en per 1 januari 2020 van kracht zou worden, wordt een nieuwe implementatiedatum vastgesteld.

De benodigde technische wijzigingen zijn niet beschikbaar op 1 januari 2020.

Vervolgtraject

De doorontwikkeling van de iPgb-standaard komt niet stil te liggen. De specificaties van iPgb 2.1 die eerder zijn vastgesteld, worden opnieuw bekeken, nader afgestemd en besproken.

Huidige release iPgb 2.0.1 blijft ook na 1 januari van kracht

Op 1 januari 2020 zal geen nieuwe release van iPgb van kracht worden. De huidige versie; iPgb 2.0.1 zal blijven doorlopen en blijft ook na 1 januari 2020 geldig tot het moment een nieuwe release van kracht wordt.

Referentiegroepen

Alle partijen die betrokken zijn bij het iPgb-berichtenverkeer worden op korte termijn geïnformeerd over de nieuwe bijeenkomsten waarin gezamenlijk wordt gekeken naar de iPgb 2.1-standaard.

Contact

Vragen over de iPgb-standaard? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/voor-de-release-ipgb-21-wordt-een-nieuwe-implementatiedatum-vastgesteld https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/voor-de-release-ipgb-21-wordt-een-nieuwe-implementatiedatum-vastgesteld Mon, 04 Nov 2019 14:12:09 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2020 beschikbaar]]> 31 oktober 2019 – Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus publiceren het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland een bijgewerkte standaardproductcodelijst voor de Jeugdwet.

De nieuwe codes gaan per 1 januari 2020 in. Productcodes zijn releaseonafhankelijk en hebben een andere functionele ingangsdatum dan releases van iWmo en iJw: de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 worden per 30 maart 2020 van kracht.

Suggesties en aanvullingen uit het werkveld
Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2019 suggesties doen voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten. Voor zowel de Jeugdwet als de Wmo zijn enkele suggesties binnengekomen die zijn beoordeeld door de redactieraad.
Redactieraad

Een redactieraad van medewerkers van Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft de suggesties getoetst. Hieronder staat kort weergegeven welke aanpassingen wel en niet zijn doorgevoerd en welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld.

Productcodelijst Wmo
In de standaardproductcodelijst Wmo zijn vooralsnog geen wijzigingen doorgevoerd. Er is vanuit de VNG wel een suggestie binnengekomen met betrekking tot beschermd wonen. Momenteel is dit echter nog volop in ontwikkeling en is er nog onvoldoende bekend om een aanpassing van de productcodelijst te kunnen rechtvaardigen.

Productcodelijst Jeugdwet
In de standaardproductcodelijst Jeugdwet zijn drie productcodes (48A07, 43A67 en 43A68) toegevoegd. Het betreft codes met betrekking tot voorlopige voogdij en verblijf pleegzorg.

Bijsluiter  
Voor een algemene toelichting op de standaardproductcodelijsten verwijzen wij u naar het document Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet op de website van i-Sociaal Domein.

Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten?
Als u als gemeente nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan de nieuwe standaardproductcodelijsten om te weten welke codes in 2020 gebruikt kunnen worden. Met de komst van de nieuwe lijsten zijn geen productcodes verdwenen of samengevoegd. Als u er al van gebruikmaakte, hoeft u dus niets te doen.

Wat betekenen de wijzigingen voor zorgaanbieders?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. Als zorgaanbieder spreekt u met de gemeente productcodes af als u in het inkooptraject contractafspraken maakt.

Waar vindt u de lijsten? 
Behalve als download bij dit bericht zijn de standaardproductcodelijsten opgenomen op de pagina Productcodelijst Wmo en Productcodelijst Jeugdwet, en in de iBieb onder 'iWmo (algemeen)' en 'iJw (algemeen)'.

Contact
Hebt u vragen over de bijgewerkte standaardproductcodelijsten? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-standaardproductcodelijsten-voor-2020-beschikbaar https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-standaardproductcodelijsten-voor-2020-beschikbaar Thu, 31 Oct 2019 11:57:40 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Draaiboek landelijke ketentests iWlz 2.1 beschikbaar]]> 23 oktober 2019 – Zorginstituut Nederland stelt een Draaiboek landelijke ketentests beschikbaar voor de overgang naar iWlz 2.1 per 1 januari 2020. Het draaiboek geeft ketenpartijen en hun softwareleveranciers houvast bij de uitvoering van onderlinge ketentests.

De publicatie komt voort uit de vraag van veldpartijen in de iWlz. Zij wensten een centralere regierol van het Zorginstituut bij de uitvoering van landelijke ketentests, voordat de nieuwe iWlz-release in gebruik wordt genomen. Volgens planning gebeurt dat op 1 januari 2020. Daarom heeft het Zorginstituut nu, en voor het eerst, een draaiboek opgesteld.

Rollen, verantwoordelijkheden en tijdschema’s
In het draaiboek staan verantwoordelijkheden, uitgangspunten en eisen voor de ketentests en ook de tijdschema’s waarbinnen de tests plaats moeten vinden. Ook zijn suggesties opgenomen voor testscenario’s.

Op zoek naar testpartners
Het Zorginstituut kan veldpartijen ondersteunen als zij binnen de gestelde termijnen geen testpartners kunnen vinden. We gaan veldpartijen actief benaderen om een overzicht aan te leggen met contactgegevens.

Contactgegevens gevraagd
Bent u nog niet benaderd maar wilt u wel contactgegevens aandragen van de functionaris die in uw organisatie zich bezighoudt met de ketentests? Dan kunt u de gegevens doorgeven aan Team Informatiestandaarden, via info@istandaarden.nl.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over het Draaiboek landelijke ketentests of iWlz 2.1? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/draaiboek-landelijke-ketentests-iwlz-21-beschikbaar https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/draaiboek-landelijke-ketentests-iwlz-21-beschikbaar Wed, 23 Oct 2019 06:51:42 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Nieuwe UZOVI-code voor Zorgkantoor Friesland, migratie verloopt via het iWlz-berichtenverkeer]]> 14 oktober 2019 – Zorgkantoor Friesland krijgt per 1 januari 2020 een nieuwe UZOVI-code. Voor een zo laag mogelijke impact op de keten, verloopt de migratie van de oude naar de nieuwe code volledig via het reguliere iWlz-berichtenverkeer. Er is een draaiboek beschikbaar.

Eén moment, één resultaat
Na overleg tussen Zorgkantoor Friesland en Zorginstituut Nederland is de keuze gemaakt om de omzetting van UZOVI-code 5502 naar 5533 in alle systemen op één moment te laten plaatsvinden. Door dit via het berichtenverkeerscenario te doen, wordt zo goed mogelijk gestuurd op één resultaat met zo min mogelijk nazorg.

Download het draaiboek
Voor een soepele migratie heeft Zorgkantoor Friesland een landelijk draaiboek opgesteld. In dit draaiboek staat exact hoe en wanneer de migratie plaatsvindt, en welke afspraken zijn gemaakt tussen de ketenpartijen. Dit draaiboek kunt u downloaden onder ‘Meer informatie’.

De migratie start na de ingebruikname van iWlz 2.1, op 2 januari 2020. Het gevolg is dat er nieuwe toewijzingen verstuurd gaan worden. Bij alle betrokken zorgkantoren en zorgaanbieders brengt Zorgkantoor Friesland de migratie ook zelf onder de aandacht.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over het Landelijk draaiboek invoering nieuwe zorgkantoorregio Zorgkantoor Friesland? Neemt u dan contact op met functioneelbeheerzk@defriesland.nl.
]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-uzovi-code-voor-zorgkantoor-friesland-migratie-verloopt-het-iwlz-berichtenverkeer https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuwe-uzovi-code-voor-zorgkantoor-friesland-migratie-verloopt-het-iwlz-berichtenverkeer Mon, 14 Oct 2019 13:42:19 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bijgewerkte specificaties van iWlz 2.1, iWmo 2.4, iJw 2.4 en iEb 1.0 gepubliceerd]]> 3 oktober 2019 – De iWlz-, iWmo-, iJw- en iEb-releases voor 2020 zijn geüpdatet. Per vandaag kunt u de bijgewerkte specificaties van deze vier iStandaarden inzien. In dit bericht beschrijven we de gewijzigde documentatie per release.

De bijgewerkte specificaties zijn tot stand gekomen op basis van bevindingen van het iStandaarden-werkveld. De bevindingen zijn inmiddels via een revisierelease (iWlz 2.1.1. iWmo 2.4.1, iJw 2.4.1 en iEb 1.0.2) doorgevoerd en verwerkt in het Informatiemodel iStandaarden.

Wanneer worden de releases van kracht?

- iWlz 2.1.1 per 1 januari 2020
- iWmo 2.4.1 en iJw 2.4.1 per 30 maart 2020
- iEb 1.0.2 per 1 januari 2020

Wat is gewijzigd in de specificaties?

iWlz 2.1.1
De specificaties zijn aangevuld met nieuwe ZZP-codes. Dit vanwege de verruiming van de Wlz voor een aantal ggz-profielen. In 2020 begint het CIZ al met de indicatie van deze profielen, die vanaf 2021 toetreden tot de Wlz. Daarnaast is verduidelijking aangebracht en zijn kleine aanpassingen doorgevoerd voor een juiste ondersteuning van ‘Deeltijdverblijf’ en de gegevensuitwisseling tussen het CAK en de zorgkantoren.

De gewijzigde iWlz-documentatie (t.o.v. iWlz 2.1 d.d. 4 juli 2019) vindt u op deze pagina:

iWmo 2.4.1 en iJw 2.4.1
Uit het veld kwamen bevindingen op de condities CD064 en CD065. Deze zijn in revisierelease 2.4.1 opgelost. CD064 en CD065 zijn vervangen door drie nieuwe condities. Hiermee is het bedoelde gebruik van het nieuwe element ‘ZorgverlenerCode’ en het bestaande element ‘NaamVerwijzer’ geborgd. Naar aanleiding van deze bevinding worden op een later moment de XSLT’s nog aangepast.

Met de 2.4.1-release van iWmo en iJw is alle 2.3-casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden geactualiseerd. Er is nieuwe casuïstiek toegevoegd die het gebruik van de functionele retourcodes in het 316-bericht toelicht.

De gewijzigde iWmo- en iJw-documentatie (t.o.v. iWmo 2.4 en iJw 2.4 d.d. 4 juli 2019) vindt u op deze pagina’s:

iEb 1.0.2
Binnen deze iStandaard is een klein aantal onvolkomenheden geconstateerd, zie het mutatieoverzicht. Het betreft voornamelijk koppelingen van regels aan bovenliggende regels en retourcodes. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de XSD’s en XSLT’s van iEb 1.0. Zie ook de pagina Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iEb 1.0).

Ondersteunende documentatie

Bevindingenoverzicht
In het bevindingenoverzicht staan alle bevindingen die zijn binnengekomen op de definitieve specificaties. Ook is duidelijk terug te vinden welke bevindingen wel en welke bevindingen niet zijn doorgevoerd in de revisiereleases en wat de exacte aanpassing is.

Mutatieoverzicht
Het mutatieoverzicht geeft per iStandaard een totaaloverzicht van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande releases. De mutaties die doorgevoerd zijn, herkent u aan ‘datum invulling = 1 oktober 2019’. U vindt de mutatieoverzichten op elk ‘Overzicht documenten’.

Handreikingen, draaiboeken en casusbeschrijvingen
Voor iWmo en iJw is Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4 beschikbaar. In dit draaiboek staat het tijdschema voor de ingebruikname van release 2.4. Het document beschrijft de stappen die ketenpartijen (gemeenten en zorgaanbieders) moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWmo 2.3 en iJw 2.3 (de versies die sinds 1 april 2019 in gebruik zijn) naar iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Het landelijke draaiboek migratie iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1 volgt later, evenals het conversiedocument voor iWlz 2.1. Zodra beide documenten beschikbaar zijn, publiceren we ze op deze website.

In Migratiehandreiking iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4 vindt u richtlijnen voor gemeenten en aanbieders. De handreiking geeft een overzicht van aandachtspunten bij de overgang van iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4, vooral op inhoudelijk vlak. Elk hoofdstuk beschrijft een situatie die extra aandacht behoeft. Voorbeelden verduidelijken de situatie.

Ook is de in december 2018 opgestelde Handreiking Trajectfinanciering aangepast, zodat deze actueel is voor release 2.4.

Daarnaast zijn voorbeeldcases beschikbaar voor zowel de iWmo- en iJw-release als de iWlz-release:

De ondersteunende documentatie heeft primair tot doel om ‘de bedoeling’ van de releases concreet te maken. De cases leveren een bijdrage aan eenduidigheid bij de bouw van functionaliteit door softwareleveranciers én ze helpen gebruikers van het berichtenverkeer hun werk beter in te richten op de komende releases.

Informatiemodel iStandaarden

Met de publicatie van vandaag zijn in het Informatiemodel iStandaarden enkele verbeteringen doorgevoerd. Deze hebben geen gevolgen voor de specificaties, maar op een aantal plekken ziet het model er anders uit. Belangrijkste wijziging is dat een speciaal soort constraint, dat beperkingen oplegt aan het format van de datatypen, nu ook getoond wordt in de tabellen met constraints in het Informatiemodel. Deze constraints zijn herkenbaar aan een code “RS###”.

Waar vindt u de documentatie?

Onder ‘Wat is gewijzigd in de specificaties?’ staat per iStandaarden-release de verwijzing naar de documentatie die deel uitmaakt van het Informatiemodel iStandaarden. Die pagina’s bereikt u ook vanuit elke release in het informatiemodel. 

Documenten die geen deel uitmaken van het model kunt u downloaden via de verwijzingen in ‘Ondersteunende documentatie’. 

Zie voor een compleet overzicht per release de iBieb en deze pagina’s:

Vragen en contact

Hebt u vragen over de specificaties van iWlz 2.1, iWmo 2.4, iJw 2.4 en iEb 1.0 of de documentatie? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-specificaties-van-iwlz-21-iwmo-24-ijw-24-en-ieb-10-gepubliceerd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-specificaties-van-iwlz-21-iwmo-24-ijw-24-en-ieb-10-gepubliceerd Thu, 03 Oct 2019 15:46:15 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Denktank IZO 31 oktober 2019: ‘wat zie ik aan de horizon?’]]> 11 september 2019 – Zorginstituut Nederland organiseert op donderdag 31 oktober 2019 van 9.30 tot 15.30 uur de negende editie van de Denktank IZO. Rond het thema 'Wat zie ik aan de horizon?' ontmoeten deelnemers uit diverse disciplines in de zorg en ondersteuning elkaar op de vertrouwde Denktank-locatie: CORPUS Congress Centre in Oegstgeest.

Afgelopen zomer hebben mensen in heel Nederland hun ervaringen met ons gedeeld over de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Zij gaven ons zicht op problemen die zich nu voordoen, bijvoorbeeld het gebrek aan overzicht op hun eigen gezondheidsgegevens. Ook gaven de deelnemers ons een eerste aanzet voor oplossingen.

Met de rechtstreekse inbreng uit deze burgerbijeenkomsten willen we veranderingen in gang zetten waarop mensen echt zitten te wachten. Daarmee gaan we op de Denktank aan de slag.

Wat kun je verwachten?

Welke impact hebben huidige ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning op jou en op zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere organisaties? Op de komende Denktank IZO gaan we de toekomst verkennen.

In het Toekomstbeeld 2020 is acht jaar geleden in beeld gebracht hoe informatie de klanten, zorgverleners en instanties zou kunnen verbinden. Met als doel: duidelijkheid voor cliënten en minder administratieve lasten voor alle partijen die bij hun zorg betrokken zijn.

Dit beeld is in de loop der jaren steeds concreter geworden. De technische systeemwereld van toen is nu op veel terreinen doorgedrongen tot de leefwereld van mensen.

Als meer mensen en partijen beschikken over informatie, welke veranderingen brengt dat dan met zich mee? Op de drempel van 2020 willen we iedereen daarom uitnodigen om mee te doen, denken en praten over wat er is veranderd. En over de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Samen aan de slag aan thematafels

Tijdens de Denktank op 31 oktober werken de deelnemers samen aan uitdagingen uit de burgerbijeenkomsten. Bijvoorbeeld:

 • Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) geeft burgers inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens. Wat betekent de veranderende rol van burgers als zij zo’n omgeving krijgen?
 • Waar moet rekening mee gehouden worden wanneer ict-systemen zorgbreed ingezet worden door burgers zelf?
 • Welke positie geven we e-healthtoepassingen in het zorgproces?

Opbrengst: een concrete actielijst

Onder begeleiding van dagvoorzitter Hans Oosterkamp gaan de deelnemers aan de slag om over de IZO-horizon heen te stappen. Aan het einde van de dag oogsten zij samen en wordt een actielijst voor het zorgveld en IZO opgesteld.

Sprekers op de Denktank 

Sandra van Heukelom-Verhage (advocaat en partner bij Pels Rijcken) begeleidt (semi-)overheden en bedrijven al jaren intensief bij complexe vraagstukken om technologische innovaties juridisch mogelijk te maken, zoals blockchain, smart contracts en big data-toepassingen. In haar verhaal vertelt ze waarom het goed is om alle stakeholders, zelfs juristen, zo vroeg mogelijk te betrekken in het innovatieproces.

Richard van Hooijdonk is trendwatcher en futurist. Hij neemt de deelnemers mee naar een inspirerende toekomst zonder grenzen. Hij deelt niet alleen zijn visie, maar kijkt ook kritisch naar de toekomstige, drastische veranderingen in de zorg. Welke gevolgen hebben die voor de organisaties van de deelnemers?

Programma

09.30 uur
Inloop en ontvangst
10.00 uur
Opening
10.15 uur
Sandra van Heukelom-Verhage
10.45 uur
Thematafels
12.30 uur 
Lunch
13.30 uur 
Plenaire dialoog
14.30 uur 
Richard van Hooijdonk
15.30 uur
Afsluiting en borrel


Tijdens de Denktank kunnen de deelnemers 'het systeem' aan den lijve ervaren in de foyer.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de Denktank IZO van 31 oktober 2019? Neem dan contact op via infoizo@zinl.nl. Wil je meer weten over de Denktank IZO? Kijk op deze Denktank-pagina op istandaarden.nl. Daar vind je ook verslagen van eerdere bijeenkomsten.


 ]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/denktank-izo-31-oktober-2019-wat-zie-ik-aan-de-horizon https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/denktank-izo-31-oktober-2019-wat-zie-ik-aan-de-horizon Wed, 11 Sep 2019 05:42:31 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[De Validatiemodule is beschikbaar voor de 2020-releases van iEb, iWmo, iJw en iWlz]]> 30 augustus 2019 – Vanaf vandaag is de nieuwe versie van de Validatiemodule beschikbaar. De module ondersteunt de releases van iEb, iWmo, iJw en iWlz die in 2020 van kracht worden: iWlz 2.1, iWmo 2.4, iJw 2.4 en iEb 1.0.

De Validatiemodule biedt zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren, softwareleveranciers – en alle andere instanties die gebruikmaken van iStandaarden-berichten – de mogelijkheid om testberichten te valideren tijdens het softwareontwikkelproces. U vindt de module op deze pagina.

Daarnaast bieden we de Decentrale Validatiemodule (DVM), een module die u in uw eigen omgeving kunt installeren en u op deze manier kan helpen uw berichten sneller te valideren,dan met de ‘gewone’ Validatiemodule. 

Voor de 2020-releases geldt dat de DVM, die exact dezelfde functionaliteit biedt als de Validatiemodule, half september beschikbaar wordt gesteld.

NB In dit nieuwsbericht spreken we verder van ‘Validatiemodule’. Daarmee bedoelen we ook de Decentrale Validatiemodule.

Wat kunt u doen met de Validatiemodule?
Met de Validatiemodule controleert u:

 • of het daadwerkelijk een iWlz-, iWmo-, iJw-, iPgb- of iEb-bericht is, de module bepaalt het type;
 • of de structuur klopt;
 • of alle velden aanwezig zijn die bij het bericht horen;
 •  of de velden correct gevuld zijn;
 •  of het bericht voldoet aan technische en berichtspecifieke bedrijfsregels.

Let op De Validatiemodule is een hulpmiddel voor softwareleveranciers tijdens de bouw van nieuwe iStandaarden-versies. De module is niet bedoeld voor productiedoeleinden.

Validatiemodule voor iPgb 2.1 volgt nog
De nieuwe iPgb 2.1-standaard die per 1 januari 2020 ingaat, wordt op korte termijn ondersteund door de Validatiemodule. Als het zover is, publiceren we daarover een nieuwsbericht op deze website.

Voorbeeldberichten en casusbeschrijvingen
Voor alle iStandaarden komen in de week van 2 september bestanden met voorbeeldberichten beschikbaar. U kunt de Validatiemodule gebruiken om de berichten leesbaar te maken.

Daarnaast worden ook casusbeschrijvingen gepubliceerd die specifieke processen in het gebruik van iStandaarden weergeven.

Zodra de voorbeeldberichten en de casuïstiek gereed zijn, publiceren we een nieuwsbericht op deze website.

Meer informatie
In het menu ‘Meer Informatie’ kunt u de handleiding en de releasenotes bij de Validatiemodule inzien. Ook vindt u daar de XSLT’s voor elk van de vier releases: iWlz 2.1, iWmo 2.4, iJw 2.4 en iEb 1.0. De XSLT’s van iEb 1.0 waren al beschikbaar en zijn ongewijzigd. De XSLT’s van de andere drie releases zijn nieuw.

Vragen en contact
Hebt u vragen over het gebruik van de Validatiemodule of over één van de nieuwe releases van iStandaarden? Leest u dan eerst de veelgestelde vragen. Onder ‘Meer informatie’ kunt u de handleiding en de releasenotes bij de Validatiemodule inzien. Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-validatiemodule-beschikbaar-voor-de-2020-releases-van-ieb-iwmo-ijw-en-iwlz https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-validatiemodule-beschikbaar-voor-de-2020-releases-van-ieb-iwmo-ijw-en-iwlz Fri, 30 Aug 2019 08:44:27 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[De referentiegroepen voor de 2021-release van iWmo en iJw gaan 9 september van start]]> 29 augustus 2019 – Het doel van deze referentiebijeenkomsten is dat er afstemming plaatsvindt tussen een zo breed mogelijke afvaardiging van gemeenten, aanbieders, softwareleveranciers en andere ketenpartijen die werken met de informatiestandaarden voor de Wmo en Jeugdwet. Dat zorgt ervoor dat met de nieuwe releases voor de Wmo en Jeugdwet processen sneller en soepeler kunnen plaatsvinden.


Samen werken aan een nieuwe release
In een referentiegroepbijeenkomst bespreken de deelnemers wensen en eisen voor de nieuwe releases van iWmo en iJw en werken ze deze gezamenlijk verder uit. Door met elkaar te sparren geven ze de uitwerking van de releases zo veel mogelijk richting. Dat helpt bij een snelle en soepele  voorbereiding van de releases in de periode daarna.

Data van de bijeenkomsten
De komende referentiegroepbijeenkomsten markeren het begin van de voorbereiding voor de iStandaarden-releases iWmo en iJw die begin 2021 van kracht worden. Er zijn vier bijeenkomsten gepland: op 9 en 30 september, op 11 november en op 16 december. Steeds van 10.00 – 16.00 uur op de vertrouwde locatie in Amersfoort.


Nieuwe opzet
Anders dan bij eerdere releases wordt de strikte scheiding in functionele en technische referentiegroepen losgelaten. De ervaring wijst uit dat daarmee de efficiëntie van de bijeenkomsten groter wordt. In de nieuwe opzet worden nog steeds eerst processen en functionele vraagstukken bekeken en vervolgens uitgewerkt in een vorm die past bij het informatiemodel. Maar dit gebeurt nu alle bijeenkomsten met dezelfde groep. Deze nieuwe aanpak is een wens van alle ketenpartijen die tijdens de afsluitende bijeenkomst van de voorgaande release is uitgesproken.


Meer informatie
Wilt u meer weten over de referentiegroepbijeenkomsten, die georganiseerd worden door Zorginstituut Nederland? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


 


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-referentiegroepen-voor-de-2021-release-van-iwmo-en-ijw-gaan-9-september-van-start https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-referentiegroepen-voor-de-2021-release-van-iwmo-en-ijw-gaan-9-september-van-start Thu, 29 Aug 2019 07:23:17 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Definitieve specificaties iPgb 2.1 gepubliceerd]]> 15 augustus 2019 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties gepubliceerd van de informatiestandaard iPgb 2.1.

Partijen in het iPgb-werkveld konden de iPgb 2.1-conceptspecificaties vanaf het moment van publicatie tot 4 augustus beoordelen en hun bevindingen aangeven bij het Zorginstituut. In deze reviewperiode is één bevinding aangeleverd: een tekstuele aanpassing van een bedrijfsregel. Die is verwerkt in de definitieve specificaties.

Met deze definitieve specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versie van iPgb. De nieuwe iPgb-versie is per 1 januari 2020 van kracht.

Aanleiding release iPgb 2.1

Vanaf eind 2019 wordt het werken met het PGB2.0-systeem gefaseerd ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten en zorgkantoren in verschillende tranches kunnen aansluiten op het portaal van het PGB2.0-systeem. Om berichten te kunnen uitwisselen met het portaal wordt gebruikgemaakt van iPgb-berichten. Gebruikers dienen minimaal gebruik te maken van iPgb 2.0-berichten.

Kenmerken release iPgb 2.1

iPgb 2.1 is een minor release. De technische impact is minimaal. Ten opzichte van iPgb 2.0 zijn het gebruik van de iPgb-standaard en werkprocessen van de gebruikers verduidelijkt. Aanpassingen in de standaard zijn vooral gericht op uitbreiding en aanpassing van casuïstiek. Daarmee wordt beoogd dat gebruikers van het iPgb-berichtenverkeer de standaard zo uniform mogelijk gebruiken.

Doorontwikkeling iPgb-standaard

Deze lichte release maakt capaciteit en tijd vrij om vroegtijdig een grondige voorbereiding te starten voor een zwaardere major release op een later moment. In die release kunnen optimale ondersteuning van het bestaande proces én uitbreiding van de functie van de huidige berichten binnen de iPgb-standaard bekeken worden. 

Over de documentatie (zie ‘Meer informatie’)

Reviewoverzicht
In het reviewoverzicht staan alle reviewopmerkingen – vragen, suggesties, beoordelingen – die naar aanleiding van de publicatie van de conceptspecificaties op 10 juli 2019 zijn binnengekomen. Bij elke reviewopmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut en of de specificaties hierop zijn aangepast.

Functionele uitwerking
Dit document beschrijft op hoofdlijnen elk van de functionele wijzigingen van iPgb 2.1.

Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
In de vorm van requests for change (RFC’s ofwel wijzigingsverzoeken) geeft dit document een overzicht van alle verzoeken waarop de nieuwe specificaties zijn gebaseerd. Daarbij wordt per RFC ingegaan op de businesscase en de functionele en technische impact van de wijziging.

Mutatieoverzicht
In het mutatieoverzicht ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige release: iPgb 2.0.1. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen..

Technische documentatie
De specificaties zijn uitgewerkt in deze bestanden:

 • Codelijsten voor iPgb 2.1
 • XSD’s voor iPgb 2.1
 • Regelrapport voor iPgb 2.1

Waar vindt u de documentatie?

Alle documenten die horen bij de publicatie van de definitieve specificaties van voor iPgb 2.1 vindt u onder ‘Meer informatie’. Ook zijn ze opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden 2020.

Ze staan ook in de iBieb, onze overzichtspagina met alle documenten die op deze website gepubliceerd zijn. Zie de categorie ’iPgb 2.1’ in de iBieb.

Dezelfde documenten staan op de ontwikkelpagina van de release, zie de links bovenaan dit bericht.

De informatiemodel-documentatiepagina voor iPgb 2.1 laat zien welke documenten deel uitmaken van het informatiemodel en welke versie actueel is.

Ondersteuning

Het Zorginstituut biedt ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe release. Ondersteunende documentatie en middelen worden in aanloop naar de migratieperiode door het Zorginstituut beschikbaar gesteld waaronder casusbeschrijvingen, de Validatiemodule en de Testvoorziening iStandaarden.

Vragen en contact

Hebt u vragen over de specificaties van de release of over de implementatie van iPgb 2.1? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-ipgb-21-gepubliceerd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-ipgb-21-gepubliceerd Thu, 15 Aug 2019 06:54:36 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Filmpje: samen werken aan informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning]]> 11 juli 2019 – Wat zijn iStandaarden en wie zijn erbij betrokken? En hoe werkt het releaseproces van de informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning? Die vragen worden beantwoord in een informatief filmpje over iStandaarden, waarin de informatie-uitwisseling over cliënten in de Wlz, Wmo en Jeugdwet wordt uitgelegd.

Administratieve lasten minimaliseren is het belangrijkste doel van iStandaarden. Met iStandaarden willen we samen met alle partijen in het veld van zorg en ondersteuning toewerken naar gegevensuitwisseling die efficiënt en transparant is. We streven naar een werkveld waarin alle partijen dezelfde taal spreken en dezelfde techniek gebruiken. We doen dat door de gegevensuitwisseling in dat werkveld zoveel mogelijk te standaardiseren.

Bijeenkomsten door heel Nederland
Het hele jaar door werkt een groot aantal partijen samen aan nieuwe releases van iStandaarden. Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland doet dat onder andere door veel bijeenkomsten te organiseren door heel Nederland.

Vijf iStandaarden
In 2015 werd de overgang gemaakt van AZR (AWBZ-brede zorgregistratie) naar iWlz en inmiddels beheert en ontwikkelt Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland vijf iStandaarden: iWlz, iWmo, iJw, iPgb en iEb. We doen dat in nauwe samenwerking met het werkveld.

Inhoud filmpje
In dit filmpje komen diverse mensen uit het werkveld aan het woord over iStandaarden in de zorg en ondersteuning. Wat zijn iStandaarden volgens hen? En hoe werken alle betrokken partijen op een referentiegroepbijeenkomst aan nieuwe releases van deze informatiestandaarden?

Doelgroep
Het filmpje is bedoeld voor professionals die bezig zijn met iStandaarden en betrokken zijn bij informatiemanagement in de zorg (i-zorg), hun achterban én voor mensen die geïnteresseerd zijn in informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/filmpje-samen-werken-aan-informatiestandaarden-de-zorg-en-ondersteuning https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/filmpje-samen-werken-aan-informatiestandaarden-de-zorg-en-ondersteuning Thu, 11 Jul 2019 05:13:58 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Conceptspecificaties voor informatiestandaard iPgb 2.1 gepubliceerd]]> 10 juli 2019 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de conceptspecificaties gepubliceerd van de nieuwe iPgb-release: iPgb 2.1. De nieuwe release wordt per 1 januari 2020 van kracht.

Zorginstituut Nederland heeft de conceptspecificaties van iPgb 2.1 opgesteld in opdracht van de VNG en Zorgverzekeraars Nederland en de specificaties zijn afgestemd met ketenpartijen, softwareleveranciers en ketenpartners.

Aanleiding voor de release iPgb 2.1
Vanaf eind 2019 wordt het werken met het PGB2.0-systeem gefaseerd ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten en zorgkantoren in verschillende tranches kunnen aansluiten op het portaal van het PGB2.0-systeem. Om berichten uit te kunnen wisselen met het portaal wordt gebruikgemaakt van iPgb-berichten.

Over iPgb 1.0 en iPgb 2.0
De huidige iPgb 2.0-versie is in 2017 gepubliceerd maar niet met een verplicht karakter ingevoerd. Een aantal partijen werkt nog met de iPgb 1.0-versie of werkt nog helemaal niet met het iPgb-berichtenverkeer.

Om aan te sluiten op het PGB2.0-systeem is het noodzakelijk om minimaal iPgb 2.0-berichten uit te kunnen wisselen. Om de veldpartijen te ondersteunen bij de aansluiting, is het noodzakelijk gebleken om de huidige iPgb 2.0-standaard te optimaliseren zodat alle partijen op de juiste manier de berichten kunnen gebruiken.

Uitgangspunten voor iPgb 2.1
iPgb 2.1 komt tot stand op basis van doorontwikkeling van iPgb 2.0. Dit zijn de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de release:

 • Afwijken van bestaande releaseplanning en -aanpak vanwege de korte inventarisatiefase en waarschijnlijk kortere bouw- en testfase;
 • Alleen de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren die nodig zijn voor veldpartijen om de nieuwe iPgb-standaard goed in gebruik te nemen en aan te laten sluiten op hun dagelijkse administratieve processen.

Lichte minor release met minimale impact
iPgb 2.1 is een lichte, minor release. Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland voert alléén noodzakelijke aanpassingen door, waarbij wel veel aandacht is voor verduidelijking van werkprocessen van iPgb-gebruikers.

Op deze processen heeft de release minimale impact en ook de technische impact is minimaal. Werkprocessen kunnen daardoor zoals gebruikelijk doorgaan en ook kunnen de meest noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld.

Een lichte minor release nu maakt capaciteit en tijd vrij om vroegtijdig een grondige voorbereiding te starten voor een zwaardere major release op een later moment. In die release kan optimale ondersteuning van het bestaande proces bekeken worden, en een uitbreiding van de functie van de huidige berichten binnen de iPgb-standaard.

Waar vindt u de conceptspecificaties van iPgb 2.1?
De conceptspecificaties van iPgb zijn opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden (iPgb 2.1). Ze staan ook op de documentatiepagina met het overzicht van alle documenten die deel uitmaken van het Informatiemodel iStandaarden (iPgb 2.1) en op de ontwikkelpagina iPgb 2.1 in het iPgb-menu. 

In de iBieb vindt u alle iPgb-documentatie, gesorteerd per release.

U kunt de conceptspecificaties reviewen tot en met 4 augustus 2019
Partijen hebben tot en met 4 augustus 2019 de tijd om de conceptspecificaties voor iPgb 2.1 te reviewen. U kunt uw beoordeling van de conceptspecificaties e-mailen naar info@istandaarden.nl.

Contact
Hebt u vragen over iPgb? Bekijk de iPgb-pagina's op deze website of neem contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

 


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/conceptspecificaties-voor-informatiestandaard-ipgb-21-gepubliceerd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/conceptspecificaties-voor-informatiestandaard-ipgb-21-gepubliceerd Wed, 10 Jul 2019 12:32:21 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Definitieve specificaties iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 gepubliceerd]]> 4 juli 2019 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties gepubliceerd van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden.

In dit bericht leest u meer over de implementatiedatum en manier waarop iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 in gebruik worden genomen in 2020.

iWlz 2.1

Deze minor release is vanaf 1 januari 2020 van kracht en er is gekozen voor een implementatie via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent voor zorgaanbieders.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in deze nieuwe release zijn gericht op:

 • optimalisatie gebruik Aanvraag Aangepaste zorgtoewijzing (AAT)
 • wijzigingen in wet- en regelgeving
 • verduidelijking van gebruik algemeen iWlz-berichtenverkeer

Een aantal wijzigingen zal een minimale conversie tot gevolg hebben. Het Zorginstituut stemt de te nemen conversiestappen af met de veldpartijen en publiceert naar verwachting in oktober het conversiedocument.

> Meer weten over iWlz 2.1? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

iWmo 2.4 en iJw 2.4

De releases zijn de opvolgers van iWmo 2.3 en iJw 2.3, die begin april 2019 in gebruik zijn genomen.

In de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 wordt een belangrijk onderdeel van de Standaard Administratieprotocollen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein in de standaarden opgenomen: het gebruik van regieberichten wordt verplicht gesteld.

Ook bevat de release ondersteuning bij het afwijzen van het Verzoek om Toewijzing en de correcte afhandeling van wijzigingen van de zorgvraag door middel van het Toewijzingsbericht.

Daarnaast bevatten de releases verduidelijkingen en aanscherpingen en middelgrote en kleine functionele en technische aanpassingen. Zowel iWmo 2.4 als iJw 2.4 worden met ingang van 1 april 2020 in gebruik genomen en ook voor deze iStandaarden is gekozen voor een big bang-scenario. De manier waarop dat gebeurt, wordt nog vormgegeven.

> Meer weten over iWmo 2.4? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.
> Meer weten over iJw 2.4? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

Over de documentatie (zie ‘Meer informatie’)

Reviewoverzicht
In het reviewoverzicht staan alle reviewopmerkingen – vragen, suggesties, beoordelingen – die naar aanleiding van de publicatie van de conceptspecificaties op 6 juni 2019 zijn binnengekomen. Bij elke reviewopmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut en of de specificaties hierop zijn aangepast. De opmerkingen zijn besproken met softwareleveranciers tijdens een speciale reviewsessie die door het Zorginstituut is georganiseerd.

Functionele uitwerking
Dit document beschrijft op hoofdlijnen elk van de functionele wijzigingen van iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
In de vorm van requests for change (RFC’s ofwel wijzigingsverzoeken) geeft dit document een overzicht van alle verzoeken waarop de nieuwe specificaties zijn gebaseerd. Daarbij wordt per RFC ingegaan op de businesscase en de functionele en technische impact van de wijziging.

Mutatieoverzicht
In het mutatieoverzicht ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige releases: iWlz 2.0.2 en iWmo 2.3 en iJw 2.3. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen.

Procesbeschrijvingen iWmo en iJw
De procesbeschrijvingen onder ‘Meer informatie’ horen bij de definitieve specificaties van iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Technische documentatie
De specificaties zijn uitgewerkt in deze bestanden:

 • Codelijsten voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4
 • XSD’s voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4
 • Regelrapport voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4

Algemene documentatie
Versiebeheer iStandaarden en Ontwerprichtlijnen voor XML-schemadefinities iStandaarden (XSD's)

Waar vindt u de documentatie?

Alle documenten die horen bij de publicatie van de definitieve specificaties van voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 vindt u onder ‘Meer informatie’. Ook zijn ze opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden.

Ze staan ook in de iBieb, onze overzichtspagina met alle documenten die op deze website gepubliceerd zijn. Zie de categorieën ’ iWlz 2.1’, ‘iWmo 2.4’ en ‘iJw 2.4’ in de iBieb.

Dezelfde documenten staan op de ontwikkelpagina van elke release, zie de links bovenaan dit bericht.

De informatiemodel-documentatiepagina’s voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 laten zien welke documenten deel uitmaken van het informatiemodel en welke versies actueel zijn.

Ondersteuning

Het Zorginstituut biedt ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe releases. Ondersteunende documentatie en middelen worden in aanloop naar de migratieperiode door het Zorginstituut beschikbaar gesteld:

 • Juli: voorbeeldberichten iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4
 • Juli - september: ondersteunende casuïstiek
 • Augustus - september: Validatiemodule
 • September: Testvoorziening iStandaarden
 • Oktober: conversiedocumenten iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4
 • November: Landelijke draaiboeken migratie

Vragen en contact

Hebt u vragen over de specificaties van de releases voor 2020 of over de implementatie van iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-iwlz-21-iwmo-24-en-ijw-24-gepubliceerd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-iwlz-21-iwmo-24-en-ijw-24-gepubliceerd Thu, 04 Jul 2019 11:20:23 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut brengt wettelijke randvoorwaarden blockchain in de zorg in kaart]]> 13 juni 2019 – ‘Blockchain kán een toegevoegde waarde in de zorg hebben, maar wees zorgvuldig’, dat is de overkoepelende conclusie van twee onderzoeken die Zorginstituut Nederland heeft laten uitvoeren in een verkenning naar de mogelijkheden van het gebruik van blockchain in de zorg.

Wat zijn binnen de wettelijke kaders de randvoorwaarden van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) waarbinnen blockchain in de zorg kan worden ingezet? Hoe kan daar concreet aan worden voldaan? En hoe kan en moet de governance (besturing) worden georganiseerd voor verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg? 

Dat zijn vraagstukken die advocatenkantoor Pels Rijcken, blockchainspecialist Ledger Leopard en onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van het Zorginstituut hebben onderzocht. Op 13 juni zijn de resultaten toegelicht tijdens een bijeenkomst bij het Zorginstituut.

Om blockchain in de zorg op grote schaal te gebruiken is een compleet beeld nodig, vooral van de juridische, organisatorische, maatschappelijke en technische randvoorwaarden waaronder blockchain van waarde kan zijn voor de zorg.
Vanuit dat uitgangspunt heeft het Zorginstituut eerder al verschillende activiteiten uitgevoerd – zoals de praktijkproef met Mijn Zorg Log, een casus waaruit de term ‘blockchainbaby’ voortkwam.

Randvoorwaarden verduidelijken
Omdat blockchain een relatief nieuwe technologie is, zijn vraagstukken ontstaan over hoe dit verantwoord en veilig toe te passen is. Om het zorgveld richting te bieden en te voorkomen dat partijen in de zorg het wiel opnieuw uitvinden, verdiept het Zorginstituut zich in innovatie op gegevensuitwisseling om de randvoorwaarden te verduidelijken.

Governance
Het governance-onderzoek wijst uit dat het aan te bevelen is om governance voor blockchain in de zorg op drie niveaus in te regelen:

 1. Reguliere governance voor het optimaliseren en beheersen van werkende blockchaintoepassingen in de praktijk.
 2. Ontwikkelgovernance voor de processen waarin blockchaintoepassingen worden (door)ontwikkeld.
 3. Stelselgovernance voor de algemene sturing en toezicht op ontwikkeling van blockchain in de zorg op stelselniveau.


Privacy en blockchain
Voor het gebruik van blockchain in de zorg is het ook belangrijk aandacht te besteden aan het privacyvraagstuk. Met het verscherpen van de wet omtrent gegevensbescherming is de vraag ontstaan of en hoe een blockchaintoepassing in de zorg kan voldoen aan de eisen van de AVG.

Het onderzoek wijst uit dat de AVG geen belemmering hoeft te zijn. Wel zijn de volgende aandachtspunten van toepassing:

 • Kijk welke geldende wet- en regelgeving nog meer van toepassing is. De uitvoering van regels vanuit de AVG voor de blockchain zijn hiervan afhankelijk.
 • Leg organisatorische en technische afspraken vast.
 • Een private blockchain voor de zorg is nu het meest passend.
 • Leg zo min mogelijk data vast op de blockchain en maak gebruik van hashes en pointers.

Regiepositie van de burger
Het Zorginstituut stelde eerder vast dat blockchain de regiepositie van de burger kan versterken doordat het kansen biedt voor gegevensuitwisseling in de zorg en dat het kan bijdragen aan de realisering van publieke waarden, zoals de zorg toegankelijk en betaalbaar houden.

De toepassing van blockchain maakt dingen mogelijk die eerder niet konden, in processen en in informatievoorziening. Een van de mogelijkheden is om de burger echt te betrekken bij zijn eigen zorgproces. Het gaat daarbij niet alleen om medische gegevens, maar zeker ook om administratieve gegevens, en wie wat met die gegevens doet.

Download de onderzoeksrapporten
Zowel het AVG-rapport als het governance-rapport staan online op deze website. Achter de links vindt u ook infographics over beide onderwerpen.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-brengt-wettelijke-randvoorwaarden-blockchain-de-zorg-kaart https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-brengt-wettelijke-randvoorwaarden-blockchain-de-zorg-kaart Thu, 13 Jun 2019 14:28:59 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut Nederland publiceert conceptspecificaties iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4]]> 6 juni 2019 – Volgens de releaseplanning heeft het Zorginstituut vandaag in het Informatiemodel iStandaarden de conceptspecificaties van de nieuwe iStandaarden-releases gepubliceerd: iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4.

In de afgelopen maanden zijn wijzigingsverzoeken afgestemd met de betrokken partijen in het werkveld. De wijzigingsverzoeken zijn uitgewerkt in conceptspecificaties. Vanaf vandaag gaat de reviewperiode in, waarin ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van iStandaarden bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.

iWlz 2.1: optimalisatie en aanpassingen vanuit wet- en regelgeving

De minor release iWlz 2.1 wordt per 1 januari 2020 in gebruik genomen en bevat voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op:
- optimalisatie gebruik Aanvraag Aangepaste zorgtoewijzing (AAT)
- wijzigingen in wet- en regelgeving
- verduidelijking van gebruik algemeen iWlz-berichtenverkeer

Er is gekozen voor implementatie via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode voor zorgaanbieders kent. Gebruikers van iWlz dienen op de ingangsdatum dus direct over te gaan op de nieuwe release.

iWmo 2.4 en iJw 2.4: verplichte regieberichten en omgang correcties en wijzigingen

In de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 wordt een belangrijk onderdeel van de Standaard Administratieprotocollen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein in de standaarden opgenomen:; het gebruik van regieberichten wordt verplicht gesteld.

Ook bevat de release ondersteuning bij het afwijzen van het Verzoek om Toewijzing en de correcte afhandeling van wijzigingen van de zorgvraag in de vorm van een gewijzigd Toewijzingsbericht.

Daarnaast bevatten de releases verduidelijkingen en aanscherpingen en middelgrote en kleine functionele en technische aanpassingen. Zowel iWmo 2.4 als iJw 2.4 worden met ingang van 1 april 2020 in gebruik genomen en ook voor deze iStandaarden is gekozen voor een big bang-scenario.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de drie nieuwe releases hoort nog een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Zie ook de ontwikkelpagina’s waar we alle documentatie die momenteel beschikbaar is voor u verzamelen en aanvullen:

Gezamenlijk conceptspecificaties beoordelen

Het Zorginstituut organiseert eind juni een bijeenkomst waarvoor softwareleveranciers worden uitgenodigd om gezamenlijk de conceptspecificaties te beoordelen.
De uitnodiging voor deze ‘review-sessie’ wordt uiterlijk 12 juni verstuurd. Deelnemers wordt verzocht om vooraf hun bevindingen op de conceptspecificaties kenbaar te maken.

Hebt u opmerkingen over de conceptspecificaties? Graag voor 21 juni! 

Onder ‘Meer informatie’ vindt u alle documenten die horen bij de publicatie van de voorlopige specificaties voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4. Op de beginpagina van het Informatiemodel iStandaarden vindt u het model voor alle drie de releases. We ontvangen uw bevindingen dan graag vóór donderdag 21 juni 2019 via info@istandaarden.nl.

Let op De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. Nieuwe wijzigingsverzoeken kunt u doorgeven ná ingebruikname van de releases.

De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een overzicht, dat in of direct na de reviewperiode gepubliceerd wordt.

Publicatie definitieve specificaties

In de eerste week van juli worden de definitieve specificaties van iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 gepubliceerd. In die publicatie zijn alle opmerkingen uit de reviewperiode verwerkt.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-publiceert-conceptspecificaties-iwlz-21-iwmo-24-en-ijw-24 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-publiceert-conceptspecificaties-iwlz-21-iwmo-24-en-ijw-24 Thu, 06 Jun 2019 11:30:41 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[In juni tijdelijk geen berichtenverkeer mogelijk van en naar VGZ-zorgkantoren]]> 28 mei 2019 – Zorgkantoren Coöperatie VGZ voert in juni een aantal systeemwijzigingen door in het backofficesysteem. Daardoor is er in de periode van 12 tot en met 16 juni geen berichtenverkeer mogelijk met alle VGZ-zorgkantoren.

***In een eerder nieuwsbericht werd gesproken van de periode 29 mei tot en met 2 juni. Dat is nu 12 tot en met 16 juni.***

VGZ gaat over op andere backofficesystemen. In het weekend van 15 en 16 juni 2019 worden iWLZ.net en PGB.net vervangen door AZR-NL en PGBMatch van Zorgmatch.

Wat gaat er gebeuren?
Voor een snelle en soepele overgang op de nieuwe systemen is het nodig dat het berichtenverkeer enige dagen stil ligt. Met ingang van 29 mei tot en met 12 tot en met 16 juni halen de VGZ-zorgkantoren geen berichten op en kunnen ook geen nieuwe berichten worden verstuurd.

Advies van de zorgkantoren
Het is belangrijk dat zorgaanbieders de berichten zoveel mogelijk in de periode van 3 tot 11 juni bij de VGZ-zorgkantoren aanleveren. De zorgkantoren verwerken die berichten nog en leggen op 12 juni om 10.00 uur het inkomend berichtenverkeer stil. Berichten die u na deze datum aanlevert, verwerken zij vanaf maandag 17 juni 2019 weer.

Planning op en rond de omzetting
In de tabel staan de exacte tijdstippen waarop welke berichten voor het laatst ontvangen en verzonden kunnen worden.

Geplande einddatum

Tijd

Omschrijving actie

12-06-2019

10.00 uur

laatste ontvangst IO31

12-06-2019

10.00 uur

laatste ontvangst ZK33/ZK34/ZK35/ZK36/ZK39/ZK310

12-06-2019

10.00 uur

laatste ontvangst AW34/AW35/AW39

12-06-2019

10.00 uur

inkomende berichten voor VGZ worden niet meer opgehaald bij het VSP

12-06-2019

10.30 uur

de externe URL voor de zorgaanbieders gaat eruit

12-06-2019

11.15 uur

laatste verzending IO32

12-06-2019

11.15 uur

laatste verzending ZK34/ZK35/ZK36/ZK39/ZK310

12-06-2019

11.15 uur

laatste verzending AW36/AW310

12-06-2019

11.45 uur

laatste verzending CA317/CA319

12-06-2019

15.00 uur

laatste verzending ZK33

12-06-2019

15.00 uur

laatste verzending AW33

12-06-2019

16.00 uur

uitschakelen webservices voor notitieverkeer voor ontvangst en verzenden

Conversieweekend: 13 tot en met 16 juni 

16-06-2019

18.00 uur

Alles werkt weer voor berichtenverkeer

Contact en vragen
Hebt u vragen over de tijdelijke stopzetting van het berichtenverkeer of hebt u tijdens het conversieweekend te maken met een spoedsituatie? Neemt u dan contact op met VGZ via (088) 131 16 60.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/in-juni-tijdelijk-geen-berichtenverkeer-mogelijk-van-en-naar-vgz-zorgkantoren https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/in-juni-tijdelijk-geen-berichtenverkeer-mogelijk-van-en-naar-vgz-zorgkantoren Tue, 28 May 2019 05:49:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bereikbaarheid Servicedesk en Zorginstituut Nederland tijdens Hemelvaart en Pinksteren]]> 27 mei 2019 – Op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) en op tweede pinksterdag (maandag 9 juni) zijn de Servicedesk iStandaarden en Zorginstituut Nederland de hele dag gesloten.

Op de dag na Hemelvaart – vrijdag 31 mei – is het Zorginstituut dicht, maar de Servicedesk is bereikbaar zoals u dat gewend bent: van 8.00 tot 17.00 uur.

Op de overige dagen van de werkweken waarin 30 mei en 9 juni vallen, gelden de normale openingstijden – zowel voor het Zorginstituut als de Servicedesk iStandaarden.]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-en-zorginstituut-nederland-tijdens-hemelvaart-en-pinksteren19 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-en-zorginstituut-nederland-tijdens-hemelvaart-en-pinksteren19 Mon, 27 May 2019 06:57:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Definitieve specificaties voor informatiestandaard iEb gepubliceerd]]> 21 mei 2019 – Vandaag zijn de definitieve specificaties voor iEb gepubliceerd. iEb wordt per 1 januari 2020 van kracht. iEb, ‘i Eigen bijdrage’, is de naam van de nieuwe iStandaard voor informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK.

Zorginstituut Nederland heeft de definitieve iEb-specificaties opgesteld in opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein en de Stuurgroep Abonnementstarief.

Reactie op conceptspecificaties in reviewoverzicht
In het reviewoverzicht staan alle opmerkingen – vragen, suggesties, beoordelingen – die naar aanleiding van de publicatie van de conceptspecificaties op 16 april 2019 zijn binnengekomen. Bij elke opmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut.

Wet invoering Wmo-abonnementstarief
De specificaties van iEb zijn gebaseerd op de afspraken die gemeenten en het CAK hebben gemaakt om te voldoen aan de vereiste informatie-uitwisseling voor de wet invoering Wmo-abonnementstarief, die op dit moment in voorbereiding is.

Totstandkoming specificaties
De basis van de specificaties is een set van functionele requirements. Deze vereisten zijn onder leiding van de Projectgroep GA2020 (Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020) opgesteld. Samen met vertegenwoordigers van de VNG, gemeenten, het CAK en softwareleveranciers heeft Zorginstituut Nederland daarna de iEb-specificaties opgesteld.

Informatiemodel Standaarden (iEb)
De specificaties van iEb zijn opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden (iEb).

Documentatie
Alle documentatie van iEb is vanaf nu te vinden onder het tabblad ‘iStandaarden’ op deze website, op de overzichtspagina van alle iEb-documentatie in het Informatiemodel iStandaarden en in de iBieb (categorie iEb).

Contact
Hebt u vragen over iEb? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-voor-informatiestandaard-ieb-gepubliceerd https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-voor-informatiestandaard-ieb-gepubliceerd Tue, 21 May 2019 10:19:22 +0000 Beheerteam iStandaarden