iStandaarden.nl Nieuwsberichten https://istandaarden.nl In deze RSS-feed treft u de recente nieuwsberichten aan op istandaarden.nl nl-nl Zorginstituut Nederland <![CDATA[Publicatie definitieve specificaties iWmo 3.1 en iJw 3.1]]> 30 september 2021 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland de definitieve specificaties van de releases iWmo 3.1 en iJw 3.1.

Ingebruikname nieuwe releases 4 april 2022

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat op maandag 4 april 2022 alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de nieuwe releases. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met de nieuwe versies van de iWmo- en iJw-Standaard.


Inhoud release iWmo 3.1 en iJw 3.1

Meer informatie over de inhoud is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.1 en iJw 3.1 en in de analyses per onderwerp, die op de documentatiepagina’s te vinden zijn. Wij vragen extra aandacht voor de volgende onderwerpen:


Uitfaseren oude declaratie- en factuurberichten (303/304)

De 303/304-berichten zijn vanaf release 3.1 niet meer beschikbaar. Dit is in lijn met de afspraken die al tijdens de uitwerking van release 3.0 zijn gemaakt. Voor de uitfasering van deze berichten wordt een apart landelijk draaiboek opgesteld, die in het najaar van 2021 op onze website wordt gepubliceerd.


Wijzigingen Woonplaatsbeginsel in iJw 3.1

In release iJw 3.1 is ook een wetswijziging opgenomen. Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten een ingediend Verzoek om Toewijzing (VOT) binnen 2 weken afwijzen als zij niet verantwoordelijk zijn voor de betreffende cliënt. Zij moeten daarbij aangeven welke gemeente wél verantwoordelijk is, zodat een aanbieder daar een VOT kan indienen. De verwachting is dat deze wetswijziging  nog dit jaar wordt aangenomen. Daarom hebben we deze aanpassing alvast meegenomen in iJw 3.1.


Documentatie

Bij de publicatie van de definitieve specificaties voor de nieuwe releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:


Actuele informatie over de nieuwe releases vindt u op ontwikkelpagina’s:


Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en/of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwmo-31-en-ijw-31 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwmo-31-en-ijw-31 Thu, 30 Sep 2021 09:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Onderzoek uitwisseling zorginhoudelijke informatie]]> 27 september 2021-Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland voeren gezamenlijk een behoeftepeiling uit naar zorginhoudelijke informatie onder Wmo-professionals bij gemeenten, zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers. Maar welke definitie past nu het beste daarbij? Daarvoor zijn we op zoek naar professionals om dat mee te helpen bepalen. 

De behoeftepeiling richt zich op het beantwoorden van de vraag: welke zorginhoudelijke informatie willen we als professional binnen de Wmo, met elkaar kunnen uitwisselen?

Eerste fase in de behoeftepeiling: begripsverheldering

Als eerste stap binnen deze fase hebben deelnemers gedeeld hoe zij het begrip zorginhoudelijke informatie in de context van hun dagelijkse werkzaamheden definiëren. Op basis van de gegeven antwoorden is een lijst met diverse begripsdefinities afkomstig uit verschillende organisaties binnen de Wmo opgesteld. Deze ontvangen definities zijn gescreend op duidelijkheid, juistheid en overlap. Uit deze screening is een lijst voortgekomen van 18 verschillende definities voor het begrip zorginhoudelijke informatie. Wat nu rest is om te bepalen welke definitie het best passend is.

Help mee de juiste definitie te bepalen 

Als Wmo-professional kun je een actieve bijdrage leveren aan het bepalen van deze definitie. Via onderstaande vragenlijst kun je aangeven welke definitie je als best passend ervaart. Hiervoor hoef je niet te hebben deelgenomen aan het eerste deel van het onderzoek.

Reageren via de vragenlijst kan tot 11 oktober 2021, 09:00 uur.

Opzet vervolg behoeftepeiling 

De behoeftepeiling bestaat uit drie onderzoeksfases, waaraan Wmo-professionals kunnen meedoen:

 

1. Het vooronderzoek: deze fase richt zich op begripsverheldering: wat verstaan we onder zorginhoudelijke informatie? Deze fase bestaat uit twee sub-fases:

 - Fase 1A: Het ophalen van persoonlijke definities van het begrip zorginhoudelijke informatie bij professionals werkzaam binnen de Wmo. Deze fase is afgerond.

 - Fase 1B: Deze fase heeft als doel om tot een duidelijke en gedragen definitie van het begrip zorginhoudelijke informatie te komen


2. De behoeftepeiling: in semi-gestructureerde interviews (digitaal) gaan we in gesprek met professionals binnen de Wmo om inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften rondom de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie.


3. De werksessies: in een creatieve sessie (op locatie of digitaal) toetsen we de resultaten en realiseren een gezamenlijk beeld.


Heb je interesse in deelname aan de behoeftepeiling? Via het formulier kun je je ook aanmelden voor de interviews en werksessies in de vervolgfases van dit onderzoek.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/onderzoek-uitwisseling-zorginhoudelijke-informatie https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/onderzoek-uitwisseling-zorginhoudelijke-informatie Tue, 28 Sep 2021 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Enquête: Declaratieproblemen bij tweewekelijkse zorglevering]]> 23 september – Bij het leveren van huishoudelijke ondersteuning wordt vaak, in het belang van de cliënt, afgesproken dat de ondersteuning eens per twee weken wordt geleverd. Echter wanneer het te leveren volume per week of per maand wordt toegewezen, zoals is vastgelegd in de landelijke afspraken bij release 3.0 van de i-standaard, kan dit problemen opleveren bij het indienen van de declaratie per maand. De tijdelijke oplossing daarvoor werkt niet altijd even goed of wordt niet omarmd. Wat vindt u als opdrachtgever in het sociaal domein van deze oplossing? Heeft u zelf andere ideeën? We horen graag van u. 


Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland willen gezamenlijk graag hiervoor een goede oplossing bieden. We willen onderzoeken of er landelijke afspraken kunnen worden gemaakt, waarbij de declaratiecontrole flexibeler kan worden ingeregeld en daarbij niet alleen kijken naar de tweewekelijkse zorglevering. Het uitwerken van een goede en gedragen oplossing, waarbij we uiteraard gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers betrekken, kost echter de nodige tijd.


Tijdelijke oplossing

Voor de tweewekelijkse zorglevering willen we eerst op de korte termijn een tijdelijke oplossing bieden. Daarbij is maatwerk voor de cliënt mogelijk bij het leveren van huishoudelijke ondersteuning, zonder dat de aanbieder hierdoor problemen ondervindt bij het indienen van de declaraties.


Het probleem met de declaratie doet zich alleen voor wanneer de toewijzing per week of per maand wordt afgegeven en met de eenheid uren of minuten. En uiteraard alleen als de aanbieder met de cliënt afspreekt om de toegewezen zorg eens per twee weken te leveren.


De huidige oplossing voor bovenstaand probleem is als volgt: de aanbieder vraagt aan de gemeente om een toewijzing met frequentie totaal binnen geldigheid toewijzing voor kortere tijd (bijvoorbeeld 2 jaar) af te geven met daarin het totale volume voor de loopduur van de toewijzing.


Hoe werkt dat precies? Stel dat een gemeente een toewijzing heeft afgegeven voor 1 uur zorg per week. De cliënt wil deze zorg graag tweewekelijks ontvangen. De zorgaanbieder vraagt daarom aan de gemeente om een totaalvolume voor 2 jaar af te geven. De gemeente vervangt de eerder afgegeven toewijzing voor een toewijzing van 105 uur met frequentie ‘Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing’ met een looptijd van 105 weken (2 jaar).


Doe mee met de enquête

De door ons aangedragen oplossing blijkt echter niet altijd even goed te werken of te worden omarmd. Door middel van deze enquête willen we met name opdrachtgevers in het sociaal domein vragen wat zij van deze (en mogelijk andere) oplossing(en) vinden en wellicht andere oplossingen zien die dit declaratie-issue verhelpen.


Klik hier om deel te nemen aan de enquête.


Wij hopen op een hoge respons. Samen kunnen we werken aan een soepel proces en vermijdbare administratieve last verminderen.


Contact

Hebt u vragen over deze nieuwsflits of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op info@istandaarden.nl.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/enquete-declaratieproblemen-bij-tweewekelijkse-zorglevering https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/enquete-declaratieproblemen-bij-tweewekelijkse-zorglevering Thu, 23 Sep 2021 09:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Testvoorziening iStandaarden (TiS) beschikbaar voor iWlz 2.3 en iWmo/iJw 3.0]]> 09 september 2021 – Vanaf vandaag is een nieuwe Testvoorziening iStandaarden beschikbaar die de nieuwe release iWlz 2.3 ondersteunt én decentraal gebruikt kan worden.

Testvoorziening iStandaarden (TiS) biedt softwareleveranciers de mogelijkheid om producten te testen in de rol van een partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer. TiS is daarmee een goede voorbereiding op een ketentest.

De grootste verandering t.o.v. vorige versies is dat TiS nu decentraal kan worden geïnstalleerd - in uw eigen omgeving. TiS wordt beschikbaar gesteld als Docker-image, middels een eigen registry en repository. Ga naar https://repository.istandaarden.nl/modules/tis/ of https://www.istandaarden.nl/modules/testvoorziening-istandaarden-tis en volg de installatiehandleiding.

Om gebruik te maken van TiS zal ook de Decentrale Validatie Service moeten worden geïnstalleerd. Het endpoint https://simulatie.istandaarden.nl komt te vervallen.  


Vragen?

Meer weten over Testvoorziening iStandaarden? Neem contact op met ons op via de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/testvoorziening-istandaarden-tis-beschikbaar-voor-iwlz-23-en-iwmoijw-30 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/testvoorziening-istandaarden-tis-beschikbaar-voor-iwlz-23-en-iwmoijw-30 Thu, 09 Sep 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginhoudelijke informatie in de Wmo, wat is dat?]]> 6 september 2021 - Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland starten met een behoeftepeiling onder Wmo professionals bij gemeenten, zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers.

In het sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet en  Participatiewet) bestaat een toenemende behoefte om zorginhoudelijke gegevens op een veilige manier uit te wisselen. Op dit moment is gegevensuitwisseling in het sociaal domein echter nog vooral gericht op het ondersteunen van het administratieve proces: van beschikking tot declaratie en verantwoording.  Dat gaat via de iStandaarden iWmo, iJw en iEb. Een gestandaardiseerde en veilige manier om zorginhoudelijke informatie uit te wisselen tussen gemeenten en aanbieders en tussen aanbieders onderling bestaat er daarom nu nog niet.

Om inzicht te krijgen in de concrete wensen van Wmo professionals heeft het Ministerie van VWS het Zorginstituut en Ketenbureau i-Sociaal Domein gevraagd om gezamenlijk een behoeftepeiling uit te voeren onder Wmo-professionals: welke zorginhoudelijke informatie willen we als professional binnen de Wmo, met elkaar kunnen uitwisselen? 


Deelnemers gezocht voor behoeftepeiling

Voor het uitvoeren van deze behoeftepeiling zijn we dan ook op zoek naar professionals in de Wmo, werkzaam bij o.a. gemeenten, aanbieders of hulpmiddelenleveranciers die hieraan willen meewerken. 

De behoeftepeiling van dit onderzoek bestaat uit drie opeenvolgende onderzoeksfases:

 1. Het vooronderzoek: deze fase van het onderzoek richt zich op begripsverheldering: wat verstaan we onder zorginhoudelijke informatie?
 2. De behoeftepeiling: In semi-gestructureerde interviews (digitaal) gaan we in gesprek met professionals binnen de Wmo om inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften rondom de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie.
 3. De werksessies: In een creatieve sessie (op locatie of digitaal) toetsen we de resultaten en realiseren een gezamenlijk beeld.


Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de eerste fase van het onderzoek, het vooronderzoek. In deze fase verkennen we met elkaar wat partijen verstaan onder zorginhoudelijke informatie binnen de Wmo.


Meedoen aan het onderzoek?

Vul dan onderstaande korte vragenlijst in:

https://www.onderzoek-zorginstituutnederland.nl/?f=l8tz1ph002

De vragenlijst kan tot 17 september 2021 ingevuld worden


In deze vragenlijst vragen wij u om uw eigen definitie te geven van zorginhoudelijke informatie binnen de Wmo uitgaande van uw eigen werkzaamheden. Na 17 september ontvangt u van ons per mail het tweede formulier van deze onderzoeksfase.


Ook kunt u zich aanmelden voor de interviews en werksessies in de vervolgfases van dit onderzoek. Op basis van de aanmeldingen maken wij een selectie. Op deze manier zorgen we voor een goede vertegenwoordiging van de Wmo-keten bij het uitvoeren van de  behoeftepeiling.  Wanneer u wordt geselecteerd, nemen wij met u contact op voor de verdere uitvoer van het onderzoek.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginhoudelijke-informatie-de-wmo https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginhoudelijke-informatie-de-wmo Mon, 06 Sep 2021 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie conceptspecificaties iWmo 3.1 en iJw 3.1]]> 19 augustus 2021 - Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de conceptspecificaties van de nieuwe releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 in het Informatiemodel iStandaarden. Hiermee start de reviewperiode.

Vanaf januari 2021 zijn de door het veld ingediende en geprioriteerde wijzigingsverzoeken besproken in de Referentiegroep. De wijzigingsverzoeken die binnen de door de Stuurgroep i-Sociaal domein meegegeven kaders vallen, zijn uitgewerkt in de vandaag gepubliceerde conceptspecificaties. Tijdens de reviewperiode, die loopt tot en met 9 september 2021, kunnen ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van de iWmo- en iJw-standaard hun bevindingen melden. Ter ondersteuning organiseert het Zorginstituut technische uitleg- en reviewsessies waarvoor u zich kunt aanmelden; meer hierover verder in dit bericht.

Inhoud releases iWmo 3.1 en iJw 3.1

De minor releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 worden vanaf 1 april 2022 van kracht en bevatten voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op verduidelijking. De datum ingebruikname is maandag 4 april 2022.

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat op maandag 4 april 2022 alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de nieuwe releases. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met de nieuwe versies van de iWmo- en iJw-Standaard.

Meer informatie over de inhoud is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.1 en iJw 3.1 en in de analyses per onderwerp, die op de documentatiepagina’s te vinden zijn. Wij vragen extra aandacht voor de volgende onderwerpen:

Uitfaseren oude declaratie- en factuurberichten (303/304)

De 303/304-berichten zijn vanaf release 3.1 niet meer beschikbaar. Dit is in lijn met de afspraken die al tijdens de uitwerking van release 3.0 zijn gemaakt. Voor de uitfasering van deze berichten wordt een apart landelijk draaiboek opgesteld, die in het najaar van 2021 op onze website wordt gepubliceerd.

Wijzigingen Woonplaatsbeginsel in iJw 3.1

In release iJw 3.1 is ook een wetswijziging opgenomen. Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten een ingediend Verzoek om Toewijzing (VOT) binnen 2 weken afwijzen als zij niet verantwoordelijk zijn voor de betreffende cliënt. Zij moeten daarbij aangeven welke gemeente wél verantwoordelijk is, zodat een aanbieder daar een VOT kan indienen. De verwachting is dat deze wetswijziging  nog dit jaar wordt aangenomen. Daarom hebben we deze aanpassing alvast meegenomen in iJw 3.1.


Conceptspecificaties iEb 2.0

Op verzoek van het CAK en een aantal softwareleveranciers onderzoekt de Projectgroep EB Beschermd Wonen alternatieve implementatiescenario’s voor de nieuwe iEb-release. Zowel de inhoud als ook de implementatiedatum staan hier ter discussie. Daarom kunnen we de eerder aangekondigde conceptspecificaties iEb 2.0 nog niet publiceren. Verdere communicatie hierover volgt na besluit door de Stuurgroep EB Beschermd Wonen.


Documentatie

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de nieuwe releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Actuele informatie over de nieuwe releases vindt u op ontwikkelpagina’s:

 

Technische uitleg- en reviewsessies; meld u aan!

Ter ondersteuning bij het reviewen van de conceptspecificaties organiseert het Zorginstituut organiseert deze maand een aantal technische sessies. Hierin leggen we uit welke wijzigingen voor de nieuwe releases zijn doorgevoerd in het informatiemodel en waarom bepaalde technische keuzes zijn gemaakt. Voor deelname is kennis van het Informatiemodel nodig. Hieronder de datums en tijden van de technische uitlegsessies:

 •  Maandag 23 augustus 2021 van 13.00 tot 15.00 uur
 • Dinsdag 24 augustus 2021 van 13.00 tot 15.00 uur

Daarnaast organiseren we in september een reviewsessie waarin we bespreken of en zo ja, hoe we het reviewcommentaar op de conceptspecificaties hebben verwerkt. Deze sessie vindt plaats op:

 • Woensdag 15 september 2021 van 13.00 tot 15.00 uur

De uitnodigingen voor deze digitale sessies zijn inmiddels verstuurd. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en toch willen deelnemen, dan kunt u zich hier nog opgeven.


Indienen bevindingen op conceptspecificaties uiterlijk 9 september 2021

We roepen alle gebruikers van de iWmo- en iJw-standaarden op om de conceptspecificaties te reviewen. U kunt uw bevindingen tot en met donderdag 9 september 2021 mailen naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review conceptspecs iWmo/iJw.

Alle reviewcommentaren nemen we op in een overzicht, dat we samen met de definitieve specificaties publiceren.

Let op! De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. De keuzes voor het wel of niet doorvoeren van een wijzigingsverzoek zijn besproken en gemaakt tijdens het referentieproces. Het is niet de bedoeling om deze keuzes opnieuw ter discussie te stellen. Ook is het indienen van reviewcommentaar niet bedoeld om nieuwe wijzigingsverzoeken in te dienen. Wilt u toch een wijzigingsverzoek indienen? Ook dat kan via info@istandaarden.nl. Nieuwe verzoeken worden echter pas bij het samenstellen van een volgende release besproken.


Publicatie definitieve specificaties

Donderdag 30 september 2021 publiceren we de definitieve specificaties van iWmo 3.1 en iJw 3.1, met daarin de geaccepteerde reviewcommentaren verwerkt. Ook publiceren we dan opnieuw het bevindingen- en het reviewoverzicht. Zo is duidelijk welke bevindingen in deze release zijn verwerkt, afgewezen of doorgezet naar een volgende release.

Vragen?

Meer weten over iWmo 3.1 of iJw 3.1? Neem contact op met ons op via de Servicedesk iStandaarden.]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwmo-31-en-ijw-31 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwmo-31-en-ijw-31 Thu, 19 Aug 2021 11:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Informatiesessies iWmo, iJw en iEb]]> 8 juli 2021 – Afgelopen periode heeft Zorginstituut Nederland meerdere informatiesessies georganiseerd voor zo’n 350 deelnemers. Doel van de sessies was het informeren over de functionele wijzigingen in de releases 2022 voor iWmo, iJw en iEb. We hebben tijdens de sessies veel nieuwe mensen mogen begroeten en hopen deze in de toekomst weer te treffen bij andere bijeenkomsten.


Wat is er besproken?

Tijdens de informatiesessies werden de wijzigingen in de releases 2022 op hoofdlijnen doorgenomen, werd de functionele impact duidelijk gemaakt en de planning gedeeld. De deelnemers kunnen nu beginnen met de voorbereidingen voor de wijzigingen binnen de eigen organisatie.


Wil je weten wat de wijzigingen voor jou betekenen?

De presentatie van de informatiesessies staat vanaf vandaag op onze website.

Voor de iWmo- en iJw-standaard gaat het om een kleine release. Voor de iEb-standaard betreft het een grotere release, omdat hierin de gegevensuitwisseling ten aanzien van Beschermd wonen wordt opgenomen. Daarnaast vinden er in de iEb-standaard grote wijzigingen plaats in de gegevensuitwisseling voor het abonnementstarief Wmo.


Vragen en antwoorden

Tijdens de sessies hebben de deelnemers diverse vragen gesteld. Deze vragen worden verzameld en beantwoord door ons in een apart document “Veelgestelde vragen iWmo 3.1,

iJw 3.1 en iEb 2.0”. Het document is vanaf begin augustus beschikbaar op onze website.


Contact

Indien je nog vragen hebt over de informatiesessies, bijbehorende presentatie of over iStandaarden in het algemeen neem dan contact met ons op.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiesessies-iwmo-ijw-en-ieb https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiesessies-iwmo-ijw-en-ieb Thu, 08 Jul 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[IZO ontwikkelde met zorgveld de innovatie ‘verkeerstoren’]]> 8 juli 2021 - Om zorgvragers te helpen in hun zoektocht naar informatie in de langdurige zorg ontstond vanuit IZO het idee van een ‘verkeerstoren’ in de zorg. Onderzocht is hoe een dergelijke verkeerstoren eruit zou kunnen zien en hoe aan te sluiten bij de behoeften van zorgvragers en professionals. Uit onderzoek dat IZO liet uitvoeren kwam naar voren dat veel van de websites gericht op digitale informatievoorziening in de langdurige zorg moeilijk vindbaar zijn voor zorgvragers. Een verkeerstoren helpt door te verbinden en verwijzen.

Zorgvragers verdwalen makkelijk in een doolhof aan websites. Zeker kwetsbare mensen, die online niet altijd even vaardig zijn, ervaren veel drempels bij de zoektocht naar informatie over zorg. Om overzicht te kunnen houden over de digitale informatievoorziening in het complexe zorglandschap ontstond tijdens de Denktank IZO 2019 - een jaarlijkse bijeenkomst van IZO - het idee van een ‘verkeerstoren’ in de zorg. Zoals de verkeerstoren van een luchthaven het overzicht houdt over al het vliegverkeer en de toestellen naar de juiste baan stuurt, zo werkt een verkeerstoren in de zorg ook: overzicht houden van zorginformatie die online te vinden is en zorgvragers naar de juiste informatie brengen.

Verkeerstoren

In samenwerking met Lost Lemon is onderzocht hoe een dergelijke verkeerstoren eruit zou zien. Het uitgangspunt was daarbij te informatiebehoefte van de burger. Deze zijn in te delen in harde behoeften, zoals vinden begrijpen en beoordelen, en zachte behoeften, zoals erkend worden, communiceren op maat en verwachten. Bij het vergelijken van de digitale informatievoorziening met de informatiebehoeften van zorgvragers, blijkt er meer aandacht te zijn voor de harde behoeften. Vooral aan de zachte behoefte aan ondersteuning wordt nauwelijks tegemoet gekomen. Dit gebeurt nu alleen via tools of tips. Maar ook niet aan alle harde, taakgerichte behoeften wordt voldaan, zo blijkt informatie door veelheid en vakjargon vaak lastig te begrijpen.

Doorleefsessie

Met de IZO-community is in een doorleefsessie gewerkt aan bouwstenen voor de verkeerstoren. De verkeerstoren moet onder andere:

 • Goed vindbaar zijn
 • Begrijpelijk en toegankelijk zijn (denk aan iconen, filmpjes en een voorleesfunctie)
 • De mogelijkheid bieden om telefonisch assistentie te ontvangen

Meer informatie over deze innovatie?

Lees het op de IZO webpagina Verkeerstoren in de zorg of neem contact op via e-mail: infoizo@zinl.nl.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/izo-ontwikkelde-met-zorgveld-de-innovatie-verkeerstoren https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/izo-ontwikkelde-met-zorgveld-de-innovatie-verkeerstoren Thu, 08 Jul 2021 08:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie definitieve specificaties iWlz 2.3]]> 1 juli 2021 – Vandaag publiceert het Zorginstituut de definitieve specificaties van de nieuwe iWlz-release 2.3 in het Informatiemodel iStandaarden.

Met deze specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van iWlz 2.3. De implementatiedatum is 1 januari 2022.

Bij de specificaties publiceren we ondersteunende documentatie, draaiboeken en modules. Deze helpen ketenpartijen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe release.

De Validatiemodule en de Decentrale Validatieservice zijn al bijgewerkt voor iWlz 2.3.

Alle beschikbare documentatie verzamelen we op de pagina Ontwikkeling iWlz 2.3. Daar vindt u ook de planning voor de release.

Bij de publicatie van de specificaties hoort een aantal documenten. Deze vindt u in het overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.3).

Vragen?
Meer weten over iWlz 2.3? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwlz-23 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwlz-23 Thu, 01 Jul 2021 10:11:16 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Vacature Adviseur Standaardisatie Informatie-uitwisseling]]> 28 juni 2021 - Het Zorginstituut draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Ook werkt het Zorginstituut aan het beheer, de doorontwikkeling en de innovatie van de informatie-uitwisseling in de zorg. Voor die taak zoeken we een gemotiveerde Adviseur Standaardisatie Informatie-uitwisseling.

Adviseur Standaardisatie informatie-uitwisseling (36 uur per week)

Ons Standaardisatie-advies gaat over de kwaliteit van informatiestandaarden die het Zorginstituut ontwikkelt en beheert. We adviseren over de juiste toepassing van standaarden en richtlijnen. Zo zorgen we voor de nodige samenhang van de verschillende informatiestandaarden. We onderzoeken nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatiestandaardisatie en adviseren hierover aan programma’s en projecten. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, gebaseerd op de DIZRA-principes.

Als adviseur standaardisatie informatie-uitwisseling adviseer je over de ontwikkeling van informatiestandaarden die passen binnen de architectuur van iStandaarden. Je adviseert ook over de toepassing van die architectuur bij de uitwerking van functionele en technische specificaties voor de verschillende iStandaarden. Je werkt mee aan verschillende actuele projecten. Denk bijvoorbeeld aan iPgb, de informatiestandaard voor de uitvoering van de pgb-regeling. Of aan iWlz, de informatiestandaard voor de langdurige zorg, inclusief de nieuwe ontwikkelingen hiervoor in het actieprogramma iWlz.

Meer informatie

Wil jij bijdragen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg? En heb je ambitie om je verder te professionaliseren op het gebied van standaardisatie en informatiearchitectuur? Vind meer informatie of solliciteer via de website Werken voor Nederland.

Reageren op deze vacature kan tot en met 10 juli 2021.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/vacature-adviseur-standaardisatie-informatie-uitwisseling https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/vacature-adviseur-standaardisatie-informatie-uitwisseling Mon, 28 Jun 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie specificaties revisierelease iEb 1.0.3]]> 10 juni 2021 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de specificaties van de revisierelease voor iEb 1.0.3.

In de wet staat dat gemeenten de eerder doorgegeven periode voor het opleggen van de eigen bijdrage tot 3 jaar terug mogen corrigeren. In de iEb 1.0.2 standaard is dit echter niet mogelijk.

Wat houdt de revisierelease in?

In deze revisierelease zijn een aantal regels aangepast die aangeven hoe ver de (gecorrigeerde) datums voor het opleggen van de eigen bijdrage in het verleden mogen liggen. Een initiële startdatum mag nog steeds maximaal 12 maanden in het verleden liggen. Correcties (een gecorrigeerde startdatum of een stopdatum) mogen maximaal 36 maanden in het verleden liggen.

Wanneer gaat de revisierelease in?

De wijziging moet op maandag 19 juli bij alle gemeenten en het CAK geïmplementeerd zijn.

Deze datum is afgestemd met het CAK en de softwareleveranciers van de gemeenten.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

Een aantal regels zijn aangepast. De aanpassing van een aantal van deze technische regels heeft invloed op de XSLT’s.
De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 • OP241: De periode van 12 maanden die hier genoemd staat, geldt nu alleen nog voor de startdatum EB;
 • TR112: Deze regel is losgekoppeld van de stopdatum, zodat een initiële stop EB ook langer dan 12 maanden in het verleden kan liggen. Dit omdat het doorgeven van een stopdatum in het verleden wordt gezien als een correctie van de eigen bijdrage oplegging;
 • TR114: De periode in het verleden is opgerekt van 12 maanden naar 36 maanden;
 • TR116: De periode in het verleden is opgerekt van 12 maanden naar 36 maanden.

De wijzigingen zijn in het mutatieoverzicht terug te vinden door te selecteren op datum 10-06-2021.

De overige aangepaste documentatie is te vinden op:

Vragen?

Meer weten over de nieuwe release van iEb? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-ieb-103 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-ieb-103 Thu, 10 Jun 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie conceptspecificaties iWlz 2.3]]> 3 juni 2021 - Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de conceptspecificaties van de nieuwe release iWlz 2.3 in het Informatiemodel iStandaarden. Ook publiceren we een referentiemodel met gedeelde componenten.

De wijzigingsverzoeken voor deze nieuwe release zijn in de afgelopen maanden besproken met de betrokken veldpartijen. Alle geaccepteerde wijzigingsverzoeken zijn uitgewerkt in conceptspecificaties. Vandaag start de reviewperiode. Daarin kunnen ketenpartijen, softwareleveranciers en andere iWlz-gebruikers hun bevindingen op de conceptspecificaties melden.

iWlz 2.3 in het teken van verduidelijking

De minor release iWlz 2.3 wordt per 1 januari 2022 geïmplementeerd en bevat, naast een aanpassing van het wachtlijstbericht, voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op verduidelijking.

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent voor zorgaanbieders. Gebruikers van iWlz gaan op de ingangsdatum direct over op de nieuwe release.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor iWlz 2.3 hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op de pagina Overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.3). Actuele informatie over de release in ontwikkeling vindt u op de pagina Ontwikkeling iWlz 2.3.

Publicatie referentiemodel iStandaarden

De conceptspecificaties voor iWlz 2.3 worden gepubliceerd in een eigen informatiemodel. Om inzicht te geven in welke componenten uit iWlz 2.3 in meerdere iStandaarden worden toegepast, zijn gedeelde componenten nu in een referentiemodel opgenomen. Daarom publiceren we tegelijk met de conceptspecificaties voor iWlz 2.3 ook het referentiemodel iStandaarden. De specificaties in het informatiemodel voor iWlz 2.3 zijn altijd leidend.

Hebt u opmerkingen over de conceptspecificaties iWlz 2.3?

Wij roepen ketenpartijen en softwareleveranciers op om de conceptspecificaties te reviewen. U kunt uw bevindingen doorgeven aan het Zorginstituut in een e-mail naar info@istandaarden.nl. Zet in de onderwerpregel van uw mail ‘Bevindingen conceptspecificaties iWlz 2.3’. Wij ontvangen uw reacties graag snel, bij voorkeur vóór de reviewsessie.

Reviewsessie conceptspecificaties op 15 juni van 9.30 – 10.30

Op dinsdag 15 juni 2021 organiseert het Zorginstituut een reviewsessie. Dit is een online bijeenkomst om gemelde bevindingen te bespreken met inzenders en met overige geïnteresseerden. Tijdens de sessie kunt u ook vragen stellen over de conceptspecificaties. Na afloop verwerken we de conclusies in het reviewoverzicht conceptspecificaties iWlz 2.3 en publiceren dat op iStandaarden.nl. Nodige wijzigingen voeren we door in de definitieve specificaties van iWlz 2.3. Deze publiceren we in de eerste week van juli 2021.

De reviewsessie vindt plaats als onderdeel van het geplande softwareleveranciersoverleg van 15 juni. Softwareleveranciers die op de verzendlijst van dit overleg staan ontvangen een uitnodiging waarin ze zich kunnen aanmelden voor de workshop Reviewsessie iWlz 2.3.

Bent u geen deelnemer van het softwareleveranciersoverleg, maar bent u wel geïnteresseerd in het bijwonen van de reviewsessie? Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier. In de week voorafgaand aan de reviewsessie ontvangt u een uitnodiging met een vergaderlink voor de online-bijeenkomst.

Vragen?

Meer weten over iWlz 2.3? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwlz-23 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwlz-23 Thu, 03 Jun 2021 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Informatiesessies iWmo, iJw en iEb releases 2022]]> 26 mei 2021 - De wijzigingen voor de nieuwe releases voor iWmo, iJw en iEb 2022 zijn in grote lijnen bekend. Binnenkort willen we jullie hier graag over informeren. Daarvoor organiseren we een aantal digitale bijeenkomsten. In deze sessies willen we jullie tijdig informeren over de wijzigingen zodat er voldoende tijd is om de voorbereidingen die nodig zijn te treffen binnen jullie organisaties.

Digitale informatiesessies

Tijdens de digitale informatiesessies leggen we uit welke wijzigingen in 2022 in de betreffende informatiestandaarden worden aangebracht en de planning hiervan. Voor iWmo en iJw gaat het om een kleine release. Voor iEb betreft het een redelijk grote release, omdat hierin de gegevensuitwisseling ten aanzien van Beschermd wonen wordt opgenomen. Daarnaast vinden er grote wijzigingen plaats in de gegevensuitwisseling voor het abonnementstarief Wmo.

Voor iedereen toegankelijk

De uitleg is gericht op de praktische uitvoering en is daarom vooral geschikt voor mensen die wat verder af staan van de techniek. Iedereen die enigszins te maken heeft met de gegevensuitwisseling in de Wmo of de Jeugdwet is van harte uitgenodigd. Ook zijn beleidsmedewerkers en inkopers van harte welkom, omdat wijzigingen in de informatiestandaarden ook van invloed kunnen zijn op de processen met betrekking tot inkoop en beleid.

Wanneer?

De data van de digitale bijeenkomsten zijn:

 • Woensdag 23 juni van 13.30 – 15.30 uur
 • Donderdag 24 juni van 9.30 – 11.30 uur
 • Donderdag 24 juni van 13.30 – 15.30 uur
 • Dinsdag 29 juni van 13.30 – 15.30 uur

Aanmelden

Aanmelden voor de digitale informatiesessies iWmo/iJw/iEb releases 2022

Contact

Indien je vragen hebt ten aanzien van de huidige informatiestandaarden voor iWmo, iJw of iEb, neem dan contact met ons op.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiesessies-iwmo-ijw-en-ieb-releases-2022 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiesessies-iwmo-ijw-en-ieb-releases-2022 Wed, 26 May 2021 10:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Wachtlijstinformatie Wlz voortaan op Zorgcijfersdatabank.nl]]> 17 mei 2021 - Zorginstituut Nederland publiceert de maandelijkse wachtlijstinformatie Wlz vanaf vandaag op de website Zorgcijfersdatabank.nl.

In opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut Nederland maandelijks gedetailleerde overzichten van het aantal mensen dat wacht op langdurige zorg.

Correcte en transparante wachtlijstinformatie is een bron van (beleids)informatie. Ook is de wachtlijstinformatie een prestatie-indicator voor zorgkantoren en andere partijen in de zorg en ondersteuning. Het Zorginstituut maakt zich samen met het werkveld sterk voor de openbare publicatie van actuele en juiste wachtlijstinformatie over de langdurige zorg.

De wachtlijstinformatie werd tot nu toe op de website iStandaarden.nl gepubliceerd. De publicatie wordt nu verplaatst naar de website Zorgcijfersdatabank.nl. Deze website wordt ook beheerd door Zorginstituut Nederland. Op deze website stelt het Zorginstituut verschillende gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van de zorgkosten in Nederland. De wachtlijstinformatie krijgt een logische plek op deze website.

De wachtlijstinformatie zal tot 1 augustus op beide websites te zien zijn. Na 1 augustus is de informatie alleen nog beschikbaar op Zorgcijfersdatabank.nl.

Meer informatie

Hebt u een vraag over de wachtlijstinformatie of over de totstandkoming van deze informatie? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier of via e-mail: info@istandaarden.nl.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/wachtlijstinformatie-wlz-voortaan-op-zorgcijfersdatabanknl https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/wachtlijstinformatie-wlz-voortaan-op-zorgcijfersdatabanknl Mon, 17 May 2021 13:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Gebruikersonderzoek website Informatiestandaarden]]> 12 mei 2021 - De website iStandaarden.nl wordt geoptimaliseerd. Uw mening, als bezoeker van de site, is hierbij van groot belang. Daarom voert onderzoeksbureau MediaTest onderzoek uit. We stellen het zeer op prijs als u hiervoor een korte vragenlijst in wilt vullen. Dit duurt maximaal 5 minuten.

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst. Alvast bedankt voor uw medewerking.

https://onderzoek.mediatest.nl/survey/selfserve/571/4669web?list=1


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/gebruikersonderzoek-website-informatiestandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/gebruikersonderzoek-website-informatiestandaarden Wed, 12 May 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Zorginstituut Nederland start met doorontwikkeling informatiestandaard pgb]]> 23 april 2021 - In opdracht van het ministerie van VWS gaat Zorginstituut Nederland aan de slag met de doorontwikkeling van de informatiestandaard voor het persoonsgebonden budget (iPgb). Deze informatiestandaard is nodig om het systeem voor de administratieve ondersteuning van het pgb goed te laten werken, en om gemeenten en zorgkantoren aan te laten sluiten op het informatiesysteem.

Voor het verwerken van de pgb-administratie is het PGB2.0-systeem in gebruik. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders met een persoonsgebonden budget, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten, en het betalen van zorgdeclaraties. Om gemeenten en zorgkantoren gefaseerd aan te laten sluiten op dit PGB2.0-systeem is een nieuwe versie van de iPgb-standaard op korte termijn gewenst.

Met de nieuwe informatiestandaard en de aansluiting van gemeenten en zorgkantoren op het PGB2.0-systeem kan de administratieve afhandeling rond het pgb gestroomlijnd en versoepeld worden.

Aanpak vergelijkbaar met andere iStandaarden

Het Zorginstituut voert het beheer van de iPgb-standaard uit op de wijze waarop ook de andere iStandaarden beheerd worden (iWlz, iWmo, iJw en iEb). Vanwege de wens om op korte termijn de iPgb-standaard door te ontwikkelen wordt, in afstemming met betrokken partijen, onderzocht welke versnelling aangebracht kan worden in de eerste oplevering van een nieuwe versie van iPgb. Zoals ook gebruikelijk is bij de andere iStandaarden worden de releases vorm gegeven in afstemming met betrokken partijen. Voor de iPgb-standaard zijn dit in ieder geval de Programmaraad PGB2.0, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gebruikers zelf inclusief hun softwareleveranciers.

Meer informatie

Via de website iStandaarden.nl houden we u op de hoogte over de actuele ontwikkelingen. Vragen over de doorontwikkeling van deze iStandaard? Neem contact op met onze Servicedesk iStandaarden via het contactformulier of telefonisch: 020 – 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-start-met-doorontwikkeling-informatiestandaard-pgb https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorginstituut-nederland-start-met-doorontwikkeling-informatiestandaard-pgb Fri, 23 Apr 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden tijdens feestdagen]]> 23 april 2021 - In de komende periode hanteert de Servicedesk iStandaarden op een aantal dagen gewijzigde openingstijden in verband met feestdagen.

De Servicedesk iStandaarden is extra gesloten op Koningsdag: dinsdag 27 april en op Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei. Ook op 2e Pinksterdag - maandag 24 mei - is de Servicedesk gesloten.

Buiten deze feestdagen om is de Servicedesk iStandaarden op alle werkdagen te bereiken tijdens de reguliere openingstijden - van 9.00 tot 17.00 uur - via het contactformulier of telefonisch: (020) 797 89 48.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-feestdagen https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-istandaarden-tijdens-feestdagen Fri, 23 Apr 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Online sessies voor gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer]]> 2 april 2021 - Zorginstituut Nederland organiseert regelmatig online sessies voor gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer. Deze sessies zijn bedoeld om ervaringen te delen over het gebruik van de iStandaarden en om input op te halen met betrekking tot wensen die leiden tot verbetering van de gegevensuitwisseling in de zorg.

Inloopsessies iWmo 3.0 en iJw 3.0

In maart stonden er evaluatiesessies op de agenda waar gebruikers hun ervaringen met de overgang naar en het gebruik van de nieuwe iWmo 3.0- en iJw 3.0-releases hebben gedeeld.
Interessante sessies waarbij het Zorginstituut meer inzicht krijgt in waar gebruikers tegenaan lopen bij het in gebruik nemen van een nieuwe release van iStandaarden.
Onderaan dit nieuwsbericht is een samenvatting van de vragen die in deze sessies werden gesteld weergegeven. Tevens vragen we extra aandacht voor de ondersteuningspagina’s en de informatie die daarop terug te vinden is.

Sprintsessies Actieprogramma iWlz

Ook het Actieprogramma iWlz opent een aantal online sessies voor belangstellenden. Begin dit jaar ging de eerste fase van de Proof of Concept van start: een grondige toetsing van het netwerkmodel in de praktijk. In deze fase zullen de koplopers stuk voor stuk aansluiten op de testomgeving van het indicatieregister, dat stap voor stap wordt vormgegeven door CIZ. Een keer aansluiten bij een online sprint review? Stuur dan een e-mail aan de programmaondersteuner Geertje Smit via gsmit@zinl.nl.

Meer online sessies in de loop van het jaar

Dit jaar organiseert het Zorginstituut nog meer online sessies om het goede gesprek te voeren met gebruikers. Hou onze website en onze Nieuwsbrief iStandaarden in de gaten voor meer informatie.

Veelgestelde vragen inloopsessie iWmo 3.0 en iJw 3.0

Hieronder een samenvatting van de gestelde vragen tijdens deze sessies.

 • Vragen over declareren
  o Mogen in de 323 ook prestatieregels van een voorgaande maand zitten?
  o Welke werkwijze gebruiken voor het declareren jaarovergang 2020/2021?
  o Corrigeren van declaraties met prestatieperiode in 2020. Kan dat?
  o Is de eenheid van toewijzing, ook de eenheid van declareren?
  o Welke werkwijze gebruiken bij een uurtarief dat niet deelbaar is door 60?
 • Vragen over het VOW-bericht
  o Wanneer gebruik je een VOW en wanneer een VOT?
  o Is het VOW bericht een verplicht bericht
  o Is het gebruik van het VOW bericht rechtmatig?

De antwoorden op deze vragen staan vermeld in het document Veelgestelde vragen iWmo 3.0 en iJw 3.0.

 • Hoofdstuk 7 voor vragen over declareren
 • Hoofdstuk 6 voor vragen over VOW

Tevens vragen we aandacht voor de speciaal voor VOW opgestelde infographics:

Meer informatie over iWmo 3.0 en iJw 3.0 kunt u hier vinden:

Heeft u een vraag waarop u het antwoord niet kunt vinden of heeft u ondersteuning nodig bij het gebruik van de iStandaarden, neem dan contact op met ons.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/online-sessies-voor-gebruikers-van-het-istandaarden-berichtenverkeer https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/online-sessies-voor-gebruikers-van-het-istandaarden-berichtenverkeer Fri, 02 Apr 2021 15:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Publicatie specificaties revisierelease iWmo en iJw 3.0.3]]> 1 februari 2021 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de specificaties van de revisiereleases voor iWmo en iJw 3.0.3.

Doordat er operationele problemen zijn ontstaan bij het verzenden van correcties op toewijzingsberichten publiceren we revisiereleases.

Wat houden de revisiereleases in?

In deze revisiereleases zijn regels aangepast zodat overlap van 1 dag is toegestaan voor toegewezen producten die ingetrokken worden met reden 01 'Administratieve correctie'.

Wanneer gaan de revisiereleases in?

Omdat de wijziging niet volledig backwards compatible is met releases 3.0.2, is het belangrijk dat aanbieders de implementatie van de revisie release eerder of gelijk met de gemeente uitvoeren. Indien de gemeente de aanpassing eerder implementeert dan de aanbieder, kan afkeur op toewijzingsberichten plaatsvinden.

Als gemeenten deze wijziging eerder willen doorvoeren, kan dit dus alleen in afstemming met en instemming van de betrokken aanbieders.

Uiterlijk 3 mei 2021 moeten de wijzigingen bij alle partijen geïmplementeerd zijn.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

De wijzigingen betreffen de aanscherping van een definitie en het aanpassen van bedrijfsregels en een technische regel. De aanpassing van de technische regel heeft invloed op de XSLT’s.

Toelichting:

 • Definitie actuele toewijzing is aangepast, zodat een 1-dags toewijzing met reden 01 niet meer als actuele toewijzing wordt gezien;
 • OP033x1, zodat een gecorrigeerde toewijzing niet meer als actueel wordt gezien;
 • OP259, zodat 1-dags toewijzingen met reden 01 niet als stapeling worden gezien;
 • OP347, zodat 1-dags toewijzingen met reden 01 niet als stapeling worden gezien;
 • TR302, zodat 1-dags toewijzingen niet als stapeling worden gezien en ook niet als actuele toewijzing worden gezien.

Alle wijzigingen zijn in het mutatieoverzicht terug te vinden door te selecteren op datum 01-02-2021.

De overige aangepaste documentatie is te vinden op:

Validatiemodule en Decentrale Validatieservice

Vanaf maandag 8 februari 2021 ondersteunen de Validatiemodule en de Decentrale Validatieservice, naast de huidige versie, ook de nieuwe versie van de XSLT’s.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en of iJw? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.

]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-iwmo-en-ijw-303 https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-specificaties-revisierelease-iwmo-en-ijw-303 Mon, 01 Feb 2021 16:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden
<![CDATA[Meerdere informatiemodellen iStandaarden]]> 21 januari 2021 - Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland de huidige releases van de iStandaarden iWlz, iWmo, iJw en iEb in gesplitste informatiemodellen. In het Informatiemodel iStandaarden zijn alle specificaties vastgelegd van de iStandaarden die door het Zorginstituut worden beheerd. Het Informatiemodel werd tot nu toe beheerd in één model, vanaf vandaag wordt dit gesplitst in meerdere modellen.

Vanaf vandaag zijn via de overzichtspagina de gesplitste modellen beschikbaar  Er is een instructievideo die een korte uitleg geeft over de opbouw van het model en de navigatie.

Flexibeler beheer door splitsing

Het Informatiemodel iStandaarden bevat per iStandaard de specificaties van de releases die in een bepaald jaar geldig zijn. Om het beheer en het gebruik flexibeler te maken is het informatiemodel, dat nu op jaarbasis ingedeeld is, opgesplitst naar modellen op releasebasis; er is een apart model voor iWlz en een apart model voor iWmo, iJw en iEb. Voor iPgb wordt bij verdere doorontwikkeling ook een eigen model neergezet.

De integrale benadering van de iStandaarden blijft nog steeds van toepassing. De ontwerprichtlijnen voor de iStandaarden zorgen ervoor dat specificaties van de iStandaarden vergelijkbaar zijn en dat gebruik gemaakt kan worden van gedeelde componenten.

Screenshot van de instructievideo

Goed om te weten

De splitsing van de modellen heeft geen invloed op de specificaties van de verschillende standaarden, maar leidt wel tot een aantal kleine wijzigingen in de publicatie en navigatie.
Het nieuwe instructiefilmpje geeft uitleg over gebruik en navigatie.

De splitsing heeft betrekking op de huidige releases die vanaf 1 januari 2021 van kracht zijn, dat zijn iWlz 2.2, iWmo 3.0, iJw 3.0. iEb 1.0, dat nauw samenhangt met iWmo, is ook meegenomen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.


]]>
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/meerdere-informatiemodellen-istandaarden https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/meerdere-informatiemodellen-istandaarden Thu, 21 Jan 2021 12:00:00 +0000 Beheerteam iStandaarden