Onze nieuwsbrieven houden je elk kwartaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Actieprogramma iWlz.

Kort nieuws

10 weken live met het Indicatieregister

Margot Stam, PMO Actieprogramma iWlz, team iStandaarden  

Wij zijn inmiddels 10 weken live met het indicatieregister!

In deze septembereditie nieuwsbrief van het Actieprogramma iWlz gaan wij kort in op de ontwikkeling, het proces en de eerste ervaringen met het indicatieregister. 

Het ontwikkelen van het indicatieregister heeft een intensieve voorbereiding gehad waarbij Zorginstituut Nederland, tezamen met verschillende ketenpartners, de gegevensuitwisseling toekomstbestendiger heeft gemaakt.

Maar waarom is het indicatieregister zo belangrijk? Het is de eerste stap naar een volledige digitale transformatie. Een digitale transformatie die uiteindelijk zorgt voor onder andere administratieve lastenverlichting en meer overzicht en regie voor cliënten.

Wat zijn de eerste gebruikerservaringen? 

Simone Zwaard, Business Analist DSW Zorgverzekeraar

Deze zomer is het indicatieregister opgeleverd, het eerste deel van het netwerkmodel. DSW heeft hier als koploper in meegedacht en is met de livegang ook direct aangesloten op dit register. De overgang naar deze nieuwe manier van gegevens uitwisselen is voor onze gebruikers bij het zorgkantoor geruisloos en zonder klachten verlopen. We zijn al druk in de weer met het volgende register en kijken ernaar uit om samen met alle andere partijen weer iets moois neer te zetten.

Werkgroep Bezorg

Ad Verschoor, projectleider implementatie Actieprogramma iWlz, team iStandaarden

Wat is de laatste stand van zaken rondom de werkgroep Bezorg?

Er is verder gewerkt aan de specificaties van het bemiddelingsregister. Aan deze specificaties wordt de komende maand de laatste hand gelegd en deze specificaties zullen in concept begin oktober worden gepubliceerd.

Daarnaast is er gewerkt aan de concretisering van de werkwijze van de zorgkantoren en CAK rondom ”melding eigen bijdrage”. Op 6 september vond een sessie plaats met zorgkantoren en CAK om de uitwerking te bespreken.

Verder is er gewerkt aan de voorbereiding van een sessie op 5 oktober a.s. waarin met een groep zorgaanbieders de mogelijkheden worden verkend, die ontstaan met de invoering van het netwerkmodel bij de zorgaanbieders (denk aan procesverbetering, nieuwe mogelijkheden in samenwerking in de keten etc). Al langer werd de wens geuit om, naast alle vraagstukken rond de techniek waaraan gewerkt is binnen het actieprogramma, in te zoomen op verbetermogelijkheden voor de zorgaanbieders. Er bestaat veel interesse om met elkaar hieraan te werken en op 5 oktober hier een eerste stap in te zetten.

Aan het woord

Programmamanager Actieprogramma iWlz

Eduard Renger

In de vorige nieuwsbrief kondigde ik het al aan. We hoopten, nog voordat de vakantie zou losbarsten, het indicatieregister in productie te nemen. Dat is gelukt! Op 7 juli is het berichtenverkeer door CIZ beëindigd en op 8 juli is het indicatieregister succesvol in gebruik genomen. Zorgkantoren Menzis, DSW en Salland raadpleegden het register al direct. Terwijl de overige zorgkantoren nog zijn aangesloten via de migratievoorziening Silvester. Die vertaalt gegevens uit het register naar indicatieberichten. Verderop in deze nieuwsbrief is meer achtergrond te vinden over het indicatieregister en wat het precies doet.

Voor het programma breekt er nu een nieuwe periode aan. De realisatie van het volgende register;  het bemiddelingsregister.

In de bouwfase met de koplopers kan het zijn dat bevindingen nog leiden tot kleine wijzigingen, maar dit kan juist zorgen dat het schaduwdraaien nog beter verloopt. Feitelijk is dit proces niet anders dan hoe dat nu bij het berichtenverkeer verloopt. De bedoeling is dat we begin volgend jaar gaan starten met schaduwdraaien om daarna de aansluiting te starten. In de maanden september en oktober spreken we met zorgaanbieders en hun softwareleveranciers om vast te stellen wat voor hen haalbaar is qua planning om de aansluiting op het bemiddelingsregister te realiseren. Er komt veel op de ketenpartijen af, en daarom willen we rekening houden met beschikbare capaciteit en prioriteit van diverse zaken. Dit ook op nadrukkelijk verzoek van de bestuurders die betrokken zijn bij het Actieprogramma.

In overleg met hen zullen we dan ook een planning opstellen voor de daadwerkelijke aansluiting.

Medewerker Actieprogramma ‘in het licht’:

Jurgen Onincx, Senior Informatie Analist Team iStandaarden

Wat kun je met het indicatieregister?

In plaats van dat indicaties via een electronisch bericht ‘gepushed’ wordt naar zorgkantoren, kan het zorgkantoor nu zelf de relevante gegevens van een cliënt en diens indicatie ophalen bij het CIZ.

Het register biedt mogelijkheden om notificaties te versturen wanneer er een nieuwe indicatie is toegevoegd.

Hoe zorgkantoren hun systeem aanpassen om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe functionaliteit is aan de zorgkantoren zelf. In eerste instantie hebben zij het mogelijk gemaakt de gegevens na ontvangst van de notificatie op te vragen en aan te bieden aan het bestaande bemiddelingsproces. 

VECOZO heeft met behulp van nID functionaliteit gerealiseerd om de partijen die het indicatieregister willen raadplegen te identificeren en te authenticeren. Ook bevat nID een autorisatie functionaliteit. Zodoende kan geborgd worden dat alleen partijen die gerechtigd zijn de indicatiegegevens van de cliënt in te zien toegang krijgen tot die gegevens in het indicatieregister.

Hoe is ervoor gezorgd dat het indicatieregister goed werkt?

Gedurende de bouw van het register is door de betrokken partijen (CIZ, VECOZO en de Zorgkantoren van Menzis en DSW) zeer nauw samengewerkt. Na de realisatie van de verschillende componenten bij deze partijen is gestart met het testen van de werking van het register maar ook van de dienst Silvester. Er zijn meerdere testdagen gepland om alle diensten rondom het indicatieregister volledig getest te krijgen. Gedurende deze periode zijn verschillende bevindingen ontdekt, opgelost en weer opnieuw getest om uiteindelijk gezamenlijk vast te stellen dat alles werkt zoals het was bedacht.

Hoe kunnen partijen aansluiten op het indicatieregister?

Op dit moment werken de zorgkantoren van Menzis, DSW en Salland al met het Indicatieregister. De overige zorgkantoren sluiten de komende maanden aan.

In de volgende release van het iWlz netwerkmodel gaan we het ook mogelijk maken dat ook zorgaanbieders rechtstreeks indicaties kunnen raadplegen in het indicatieregister. Deze mogelijkheid zal gekoppeld zijn aan het bemiddelingsproces. Als een cliënt bemiddeld wordt naar een zorgaanbieder, dan krijgt deze zorgaanbieder automatisch de autorisatie om de indicatie te mogen bekijken. 

In de toekomst worden er steeds meer toepassingen van het indicatieregister toegevoegd. Zo zullen we het indicatieregister koppelen aan Medmij, zodat de client zelf zijn indicatie in een PGO kan inzien en worden de mogelijkheden voor interoperabiliteit verder onderzocht. Mooie vervolgstappen om toe te werken naar een duurzaam informatiestelsel in de zorg!

Agenda komend kwartaal

21-09-2023 Referentiegroep bijeenkomst iWlz / 6     Digitale vergadering Webex
26-09-2023 Client Focus Groep Locatie van der Valk Veenendaal
28-09-2023 Overleg Technische afstemming Locatie van der Valk Amersfoort
02-10-2023 Referentiegroep bijeenkomst iWlz / 7 Digitale vergadering Webex 
05-10-2023 Partnersessie Verdieping Zorgaanbieders Locatie van der Valk Veenendaal
02-11-2023 Referentiegroep bijeenkomst iWlz / 8 Digitale vergadering Webex
07-12-2023 Referentiegroep bijeenkomst iWlz / 9 Digitale vergadering Webex 
11-01-2-24 Bestuurlijke bijeenkomst Actieprogramma iWlz Locatie ZIN Diemen

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen over het indicatieregister of over het Actieprogramma iWlz in het algemeen?

Neem contact op met ActieprogrammaiWlz@zinl.nl

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.