Onze nieuwsbrieven houden je elk kwartaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Actieprogramma iWlz.

Programmamanager aan het woord: Eduard Renger

Omdat dit de eerste nieuwsbrief is van 2024, wil ik eerst kort terugkijken op 2023. Terugkijkend stond dat jaar in het teken van drie dingen:

  • Allereerst natuurlijk de inproductiename van het eerste register: het Indicatieregister. Dat draait nog steeds succesvol.
  • Daarnaast hebben we gezamenlijk met alle betrokken partijen gewerkt aan het opstellen van de specificaties voor het volgende register: het Bemiddelingsregister. De conceptspecificaties waren al een poosje geleden gepubliceerd, maar vlak voor de kerst hebben we ook een 1.0-versie gepubliceerd. Deze specificaties worden door koplopers gebruikt bij de bouw van - en aansluiting op de eerste versie van het Bemiddelingsregister. Bevindingen tijdens de koplopersfase verwerken we daar natuurlijk nog in.
  • In het laatste kwartaal hebben we met veel partijen nog gewerkt aan een inventarisatie van de kansen van het netwerkmodel. Dit deden we op verzoek van de bestuurders. Omdat we ons nu steeds focussen op de transitiefase, waarin we ‘as is’ overgaan, raakten de kansen op de achtergrond. Judith vertelt daar meer over verderop in deze nieuwsbrief.

Vooruitkijkend naar 2024 staat er geen inproductiename van een nieuw register op de planning. Dat zal weer in de eerste helft van 2025 gaan gebeuren. Wel zullen de zorgkantoren die nog niet zijn aangesloten op het Indicatieregister medio 2024 daarop gaan aansluiten.

En we hebben dus heel 2024 om het Bemiddelingsregister te bouwen, de testen goed voor te bereiden en uit te voeren en alle juridische afspraken rond te maken. Ook zorgen we weer voor een migratievoorziening, waardoor zorgaanbieders niet allemaal tegelijk hoeven aan te sluiten. We hebben nog wel enkele technische verbeterslagen die we zullen doorvoeren op het netwerk. Hiermee zetten we bijvoorbeeld ook een eerste stap om het op termijn mogelijk te maken met behulp van een Nuts-node aan te sluiten op het netwerkmodel.

Met de komst van het Bemiddelingsregister ontstaat de eerste gelegenheid dat zorgaanbieders gaan aansluiten op het netwerkmodel. Die aansluiting moeten zij begin 2026 gerealiseerd hebben op het Bemiddelingsregister en het Indicatieregister. Voor zorgaanbieders is het in 2024 dus belangrijk om de roadmap van hun softwareleverancier voor 2025 in de gaten te houden. Staat het netwerkmodel daar wel op? Hou bij de eigen prioritering van activiteiten ook rekening met die aansluiting in 2025. Alhoewel de overgang een ‘as is’-overgang betreft, kan er afhankelijk van de software-applicatie wel degelijk impact zijn. Uw softwareleverancier stelt u hiervan in dat geval vast op de hoogte.

Medewerker stelt zich voor: Judith Duinisveld

1.    Wat is jouw rol in het team?

  Sinds 2018 werk ik met veel plezier als business analist in het programma. Ik focus mij primair op knelpunten, kansen en waarden en de eerste functionele procesuitwerkingen (huidig en gewenst).

2.    Waar ga je voor? Wanneer ben jij in jouw bijdrage geslaagd?

Een geoptimaliseerd en geaccepteerd proces opleveren voor alle stakeholders met daarin een nieuwe actieve rol voor de cliënt. Digitalisering betekent indirect optimalisering. Het netwerkmodel iWlz als middel en de (onlangs) gedefinieerde kansen als doel.

Het is voor mij geslaagd als we bijvoorbeeld de volgende resultaten bereikt hebben:

  • versimpeling van het iWlz-proces, in het bijzonder voor de cliënt/verwant;
  • vermindering van administratieve lasten voor zorgaanbieder, zorgkantoor, CAK, CIZ;
  • eerste beweging in gang zetten om een soepele domeinoverstijgende samenwerking te bewerkstelligen tussen de Wlz, Zvw, Wmo/Jw en pgb.

Dat laatste is nog lastig concreet te maken: hoe gaan we dan precies samenwerken?

In de maatschappij zien we dat de noodzaak om het systeem te veranderen in de zorg groot is. Van controlerend/beheersend naar vertrouwen als basis. We kunnen heel groots denken, doen we ook graag, maar de focus is nu op de eerste stappen.
Een eerste verkenning van netwerkmodel-kansen zijn we gestart door nauw samen te werken met het veld, ook met cliënten.
Ik word heel enthousiast van de eerste gesprekken. Bijvoorbeeld het idee, ingebracht door een van de zorgaanbieders, dat de wijkverpleegkundige (Zvw) een Wlz-indicatie kan klaarzetten voor het CIZ, voor de cliënten die al in zorg zijn bij de organisatie. Veel logischer vanuit cliëntperspectief; tenslotte denkt de cliënt niet vanuit kokers. Of dat huisartsen kunnen inprikken op het Indicatieregister om te controleren of er een Wlz-indicatie is.

Leuk om te vermelden: we werken nu als team aan diverse communicatiemiddelen waarmee we op verschillende manieren de kansen van het netwerkmodel onder de aandacht brengen. Dat geeft hopelijk richting en enthousiasme.

Ik merk en ervaar echt de wil om zaken significant anders in te richten. Dat zal her en der soms om moedige beslissingen en pittige gesprekken vragen, maar de gezamenlijke wil om het goede te doen is er en dat is een goede basis om te gaan bouwen.
We zien er als team naar uit om deze mogelijkheden stap voor stap met het veld te realiseren.

3.    Welk project blijft jou bij?

Een belangrijk initiatief van het programma is het in leven roepen van de iWlz-cliënt-focusgroep (CFG). Dit in samenwerking met Pluut & Partners. We hebben tien cliënten bereid gevonden om mee te denken in het iWlz-proces. We dachten vooraf: ‘de cliënt’ is vast niet geïnteresseerd in het iWlz-proces. Het is immers behoorlijk administratief.
Niets is minder waar: de cliënten hebben het proces doorleefd/ervaren, wel vanuit een ander perspectief, maar heel waardevol om ook vanuit dit perspectief te blijven kijken. 
Parallel zijn we in de periode 2021 - 2023 een pilot gestart met MedMij, CIZ en Proves.
Dit was in eerste instantie een onderzoek óf en hoe de wereld van het iWlz-netwerkmodel samen kan gaan met de wereld van MedMij. Een concrete usecase was: verzamelen indicatiebesluit uit het CIZ-Indicatieregister door cliënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Uit de pilot zijn waardevolle inzichten ontstaan die als een nader vertrekpunt dienen bij de start van een tweede pilot.
Uiteindelijk zou het mooi zijn als de cliënt, die wil en kan, met een PGO het totale zorgproces over alle partijen (en domeinen) heen kan volgen. Natuurlijk moet er ook een alternatief blijven bestaan voor die groep die niet kan of wil. Standaardiseren waar het kan en verbijzonderen waar het moet; hoe mooi is het als we digitaal en fysiek in de toekomst kunnen samenwerken?

Fysieke bijeenkomst Netwerkmodel iWlz - thema Whitepaper kansen

Op donderdag 29 februari zijn we met een brede vertegenwoordiging vanuit de iWlz samengekomen in Het Hart van ‘s Heeren Loo. 
Zorgaanbieders, brancheverenigingen, zorgkantoren, het CAK en het CIZ hebben zich ingespannen voor de opdracht: de zestien geïnventariseerde kansen terugbrengen naar een set aan quick wins/prioriteiten.
Tevens hebben we in de middag enkele prioriteiten/quick wins nader uitgewerkt: hoe groot is dan die waarde? En wie zijn daarbij gebaat? Dit geheel is uitgewerkt in acht productslides. Zoals gemeld: dit zijn quick wins.

We richten ons vooral op het domeinoverstijgende aspect en het enthousiasmerende verhaal. Ook aan dat verhaal is gewerkt. Videograaf Maarten was aanwezig en heeft de dag vastgelegd en ook een breed publiek geïnterviewd.
Daarnaast werken we aan een aansprekend verhaal vanuit het klantperspectief- stay tuned!

Hoe kan de zorgwereld eruitzien als de registers van het netwerkmodel gereed zijn?

Een paar quotes uit de interviews:

Van tijd tot tijd is het ook nodig dat er doorgepakt wordt, dan is een instituut zoals Zorginstituut Nederland juist dienend om die daadkracht te bieden (Willem Priem, Opella)

Waar wij vandaan komen is gegevensuitwisseling en waar wij naartoe gaan is gegevensbeschikbaarheid (Eduard Renger, Zorginstituut Nederland)

De grootste uitdaging zit hem niet in de techniek, de grootste uitdaging zit hem denk ik in dat de kost voor de baat uitgaat (Peter van der Toorn, Zorginstituut Nederland)

Het werkt pas wanneer iedereen iets heeft bijgedragen en dat doe je alleen maar door bij elkaar te komen en het daar ook over te hebben (Emiel Delvaux, DSW)

De weg van al die hokjes en schotten, daar help je jouw klanten niet mee (Astrid Coene)

Wij hebben echt iets met elkaar te doen, het mag geen dag meer wachten (Hans Oosterkamp, Berenschot)

Agenda komend kwartaal

Donderdag 04-04-2024 Koplopersspecial (digitaal)

Donderdag 18-04-2024 Werkgroep BEZORG & RGB (digitaal)

Woensdag 24-04-2024  Heidag - Integrale aanpak gezondheidsinformatiestelsel (Fort aan de Klop Utrecht)

Woensdag 08-05-2024 Werkgroep BEZORG (digitaal)

Donderdag 16-05-2024 RGB (digitaal)

Donderdag 06-06-2024 Werkgroep BEZORG (digitaal)

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen over het indicatieregister of over het Actieprogramma iWlz in het algemeen?

Neem contact op met ActieprogrammaiWlz@zinl.nl

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.