Onze nieuwsbrieven houden je tweemaandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van alle Informatiestandaarden

Nieuwsbrief iStandaarden nr 14, juli 2022

Voorwoord

In deze nieuwsbrief weer de laatste stand van zaken over de nieuwe 2023-releases van iStandaarden. En een oproep aan Wmo-professionals om mee te doen aan onze enquête over zorginhoudelijke informatie in de Wmo.

Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomer toe!

Definitieve specificaties iWlz 2.4

Op 30 juni 2022 publiceerden we in het Informatiemodel iStandaarden de definitieve specificaties voor iWlz 2.4. Deze release wordt op 1 januari 2023 geïmplementeerd en bevat voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op voorbereidingen voor het netwerkmodel en algemeen onderhoud.

Voor het eerst publiceerden we naast de specificaties voor het berichtenverkeer (estafettemodel) ook de specificaties voor het indicatieregister als onderdeel van het netwerkmodel. Vanaf april 2023 kunnen zorgkantoren hierop aansluiten.

De invoering van iWlz 2.4 berichtenverkeer vindt plaats met een big bang-scenario. Dat houdt in dat er géén conversieperiode is voor zorgaanbieders bij invoering van deze release. Alle iWlz-gebruikers gaan op de datum van ingebruikname direct over op de nieuwe release. We publiceren documentatie, draaiboeken en modules om ketenpartijen te ondersteunen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe release. De technische en functionele documentatie bij de specificaties vindt u op de pagina Release 2.4. Het overzicht wordt de komende tijd aangevuld met het landelijke ketentestplan, het landelijke migratiedraaiboek en het bevindingenoverzicht iWlz 2.4.

Netwerkmodel klaar voor de volgende fase

Uit de succesvolle schaduwdraaifase blijkt dat het Indicatieregister goed werkt. Koplopers CIZ en Menzis hebben het register een maand gebruikt en daarbij kwamen geen blokkerende fouten aan het licht. Technisch gezien is het register nu klaar voor inproductiename.

Half juli 2022 moet blijken of we het volgende register – het Bemiddelingsregister – op dezelfde grondige manier in de praktijk kunnen toetsen. Dan nemen de bestuurders een besluit over de start van de POC (proof of concept).


Wil je meer weten over over het Actieprogramma en de registers die in ontwikkeling zijn, meld je dan aan voor de nieuwsbrief Actieprogramma via actieprogrammaiwlz@zinl.nl.

Nu beschikbaar: conceptspecificaties iWmo en iJw 3.2

Op 22 juni 2022 publiceerden we de conceptspecificaties voor de nieuwe releases iWmo en iJw 3.2. Deze releases gaan in april 2023 in werking.

Vanaf december 2021 heeft de referentiegroep de wijzigingsverzoeken besproken die het veld heeft ingediend en geprioriteerd. De wijzigingsverzoeken die binnen de kaders vallen zoals meegegeven door de Stuurgroep i-Sociaal domein zijn uitgewerkt in de conceptspecificaties. Tijdens de reviewperiode die loopt tot en met 4 september 2022, kunnen ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van de iWmo- en iJw-standaarden hun bevindingen melden. Meer informatie over de wijzigingen en het indienen van uw bevindingen staat in dit nieuwsbericht over de conceptspecificaties uit juni 2022.

Revisierelease iPgb 2.0.2

Zorginstituut Nederland publiceerde op 30 juni het Informatiemodel iStandaarden waarin de iPgb 2.0 standaard is bijgewerkt. In april zijn nieuwe XSD’s beschikbaar gesteld aan de ketenpartijen. In deze nieuwe versie van het Informatiemodel zijn de wijzigingen opgenomen van de XSD’s die in april beschikbaar zijn gesteld aan de ketenpartijen. Met deze publicatie is het Informatiemodel iPgb ook aangepast op deze wijziging. Meer informatie over deze wijziging vindt u in dit nieuwsbericht .

Doorontwikkeling iPgb standaard

In de vergadering van de Stuurgroep iPgb-standaard van 2 maart 2022 hebben de ketenpartijen de door ZIN voorgelegde Kadernota iPgb-standaard 2023 niet kunnen vaststellen. Op basis daarvan is na nadere analyse en overleg geconcludeerd dat de ontwikkeling van de nieuwe versie van de standaard momenteel niet mogelijk is. Daarnaast is uit verschillende gesprekken met de ketenpartijen duidelijk geworden dat de benodigde  verandercapaciteit bij de partijen niet beschikbaar is. Het Zorginstituut en VWS hebben op  basis hiervan samen geconcludeerd dat er momenteel geen draagvlak bestaat voor de doorontwikkeling van de iPgb-standaard. Deze doorontwikkeling en alle daarvoor benodigde activiteiten worden daarom voorlopig gestaakt. De Stuurgroep iPgb-standaard is hierover op 29 juni 2022 geïnformeerd.

Het beheer van de huidige iPgb-standaard gaat door conform het reguliere beheerproces. Het Zorginstituut blijft daarover conform het releasebeleid in gesprek met alle ketenpartijen.

De Klankbordgroep iPgb-standaard geldt daarbij als gremium.

Input van Wmo-professionals gevraagd.

Wij hebben uw hulp nodig voor het plan van aanpak ‘Vervolg Behoeftepeiling zorginhoudelijke informatie in de Wmo’. In 2021 hebben het Ketenbureau en Zorginstituut Nederland een behoeftepeiling uitgevoerd.

Het eindrapport eindrapport Maatwerk vanuit vertrouwen en structuur bevat een aantal aanbevelingen voor een mogelijk vervolgonderzoek. Sommige van deze aanbevelingen waren al concreet, andere zijn abstracter en vragen concretisering. Hiervoor hebben we input nodig van Wmo-professionals bij gemeenten, zorgaanbieders, leveranciers en cliëntenorganisaties. We hebben een vragenlijst opgesteld om input te verzamelen voor drie aanbevelingen.

Het invullen van de vragenlijst duurt 20 tot 30 minuten. We gebruiken uw input om een plan van aanpak op te zetten voor daadwerkelijke vervolgstappen in het soepeler uitwisselen van zorginhoudelijke informatie.

Doe mee aan het onderzoek!

Dat kan via dit vragenformulier op Onderzoek doen.nl. U kunt de enquête invullen tot uiterlijk vrijdag 15 juli 2022 09:00 uur. 

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.