Releaseproces

Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen van het Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken worden geprioriteerd en besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWmo, iJw en iEb zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iEb-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Meer informatie en de documenten met betrekking tot het referentieproces van iEb 3.0 vindt u op de pagina Referentieproces iEb 3.0. Op basis van de resultaten uit het referentieproces schrijft Zorginstituut Nederland een advies.

Advies Zorginstituut Nederland en besluit Stuurgroep i-Sociaal domein

Op 23 juni 2021 heeft de Stuurgroep i-Sociaal domein ingestemd met ons advies over de inhoud en planning voor iEb 2.0. Ontwikkelingen nĂ¡ het akkoord hebben er echter toe geleid dat de inhoud en planning opnieuw moesten worden bekeken. De werkgroep iEb Beschermd wonen heeft zich gebogen over alternatieven.

Advies werkgroep iEb Beschermd wonen

In oktober 2021 heeft de werkgroep geadviseerd om de inhoud van iEb 2.0 te verspreiden over twee releases. Dit advies is in november 2021 overgenomen door de Stuurgroep i-Sociaal domein. Dit betekent dat de iEb 2.0-release zoals eerder vastgesteld op 23 juni 2021 wordt gesplitst in een iEb 2.0- en een iEb 3.0-release.

Kenmerken en planning iEb 3.0

Release iEb 3.0 bevat de geaccepteerde wijzigingsverzoeken voor 'Abonnementstarief'.

Inhoud

  • Nieuw berichtenpaar voor gegevensuitwisseling tussen CAK en gemeenten ten aanzien van de Eigen bijdrage oplegging
  • Voor 'Abonnementstarief' geldt dat de huidige 401- en 403-berichten worden uitgefaseerd.

Kenmerken iEb 3.0

  • major release;
  • geldig vanaf april 2023.
  • invoering via big bang-scenario.

Planning (concept) iEb 3.0
Donderdag 24 februari 2022: publicatie conceptspecificaties;
Dinsdag 1 maart 2022: technische uitlegsessie;
Tot en met donderdag 10 maart 2022: reviewperiode;
Donderdag 17 maart 2022: reviewsessie;
Woensdag 30 maart 2022: publicatie definitieve specificaties;
Begin april 2023: implementatie en ingebruikname iEb 3.0.