De voornaamste reden van de stuurgroep om niet in te stemmen met het advies, ligt in het feit dat zij vindt dat de grote variatie in processen niet zonder meer ondersteund moet worden door de iStandaarden. In plaats daarvan moeten gemeenten en aanbieders afspraken maken over meer eenduidige processen en werkwijzen.

Advies functionele inhoud iWmo- en iJw-releases 2024

Zorginstituut Nederland heeft samen met alle ketenpartijen de iWmo- en iJw-releases 2024 voorbereid volgens het reguliere releasebeleid. Uitgangspunt hierbij was de kadernota voor de releases 2024, die eerder door de Stuurgroep Ketenregie sociaal domein is vastgesteld.

Tijdens de referentiegroep-bijeenkomsten heeft het Zorginstituut samen met de deelnemers oplossingen uitgewerkt voor knelpunten ten aanzien van onder andere ‘Flexibel en in control’ en ‘Declareren’. In het advies voor de Stuurgroep iStandaarden sociaal domein heeft het Zorginstituut de input van de referentiegroep meegenomen en de inhoud van de release als volgt voorgelegd:

  • Meer flexibele inzet van inspanningsgerichte zorg mogelijk maken door een opslag in de toewijzing op te nemen. Hiermee wordt een structurele en toekomstbestendige oplossing geboden voor de tijdelijke workaround die in een voorgaande release voor huishoudelijke hulp is opgenomen (2-wekelijks leveren en maandelijks declareren). Daarnaast geeft dit invulling aan een behoefte die al sinds releases 3.0 bij gemeenten en aanbieders leeft.
  • Onterechte afkeur van declaraties substantieel verminderen door declaratieperiode en productperiode te vervangen door een maandaanduiding.

Afwegingen Stuurgroep iStandaarden sociaal domein

De stuurgroep heeft de volgende argumenten om het advies van het Zorginstituut niet over te nemen:

  • De oplossing voor flexibel en in control past niet binnen de wens van VNG en branches van aanbieders om meer standaardisatie in de processen en werkwijzen toe te passen.
  • VNG en de branches van aanbieders constateren dat een aantal gemeenten voor de flexibele inzet van zorg en ondersteuning een alternatieve werkwijze toepassen (toewijzen totaal aantal uren binnen de geldigheidsduur van de toewijzing). Zij vinden dat alle gemeenten en aanbieders deze werkwijze moeten hanteren.
  • De aanpassing voor declareren vindt de stuurgroep te weinig toevoegen om nieuwe releases uit te brengen.

Hoe verder?

De komende tijd wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de wens van de stuurgroep iStandaarden sociaal domein om processen en werkwijzen in het sociaal domein verder te standaardiseren. Het Zorginstituut participeert in dat proces vanuit haar verantwoordelijkheid voor de iStandaarden. Uiteraard betrekt het Zorginstituut haar stakeholders bij dit proces om gezamenlijk de administratieve last in de keten nog verder te verminderen.

Vragen?

Meer weten over iWmo 3.2, iJw 3.2 of een andere iStandaard? Neem contact op met ons op via de Servicedesk iStandaarden.