Christa Klijn, Voorzitter Raad van Bestuur bij CIZ: “Er is echt een gezamenlijke wens om het makkelijker te maken voor de cliënt”

Waarom vind je het als bestuurder belangrijk betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het netwerkmodel?

“Ik vind het netwerkmodel een heel goed en toekomstbestendig model: het zet de cliënt centraal, is minder foutgevoelig en moet een reductie opleveren in administratieve lasten. Het is echt de moeite waard om daar samen invulling aan te geven. En als je met zoveel mensen een nieuw concept wilt neerzetten, moet je dat natuurlijk bestuurlijk verankeren: je maakt afspraken met elkaar, investeert in relaties en stemt samen af hoe je de toekomst ziet.”

 

CIZ maakt samen met Menzis deel uit van de koplopersgroep. Waarom heeft het CIZ ervoor gekozen die koploperrol te vervullen?

“In de complete keten zijn wij de enige partij die indicaties stelt voor de Wet langdurige zorg. We staan dus aan het beginpunt van een zorgproces waarvan de indicatie een belangrijke drager is. Het is dan ook logisch dat wij de eerste verkennende stappen zetten. Bovendien vertegenwoordigen wij slechts één partij en hoeven we geen afstemming te zoeken met een breder veld, zoals dat voor zorgaanbieders wél geldt. We kunnen daardoor veel sneller schakelen.”

 

Wat zou de  meerwaarde van een netwerkmodel – ten opzichte van het oude estafettemodel - zijn voor CIZ?

“Voor CIZ specifiek is het heel fijn dat we minder koppelingen hoeven te maken. Waar we eerst naar alle partijen moesten koppelen, kan alle informatie met het netwerkmodel met slechts één koppeling worden ontsloten.”

 

“Maar ik zie de meerwaarde voor CIZ niet eens als doorslaggevend: de grootste voordelen liggen bij de complete keten en de cliënt.”

 

Welke meerwaarde zie je precies voor de keten?

“Het netwerkmodel betekent een lastenverlaging voor de hele keten, het model is minder foutgevoelig en we hergebruiken voortdurend wat er al ligt. Intussen kunnen we zonder al te veel lasten invulling geven aan privacy: de gegevens van cliënten worden niet langer door elke partij in de keten bewaard en gebruikt.”

 

Ten slotte: welke kanttekeningen zet je bij de huidige ontwikkeling naar het netwerkmodel?

“Het zorgstelsel is best ingewikkeld en we zijn op allerlei manieren op zoek naar mogelijkheden om samen te werken. Er is echt een wens om het makkelijker te maken voor de cliënt. Daarvoor moet je dan een aantal ingewikkelde gesprekken met elkaar voeren en jezelf de vraag stellen: waarin conformeer ik mij zodat we als keten het doel kunnen realiseren?”

 

“De meeste instellingen hebben andere vraagstukken bovenaan hun prioriteitenlijst. Ze moeten temidden van een toch al drukke agenda hun IT gaan inrichten op iets nieuws. Dus het zou begrijpelijk zijn als het ondanks alle goede bedoelingen ergens strandt.”

 

“Deze samenwerking vraagt om meerjarig commitment en financiering. Samenwerking is een succesfactor. En daarmee ook een valkuil.”

Hoe ziet de zorgwereld er idealiter op de lange termijn uit? En welke plaats heeft het netwerkmodel hierin?

“De ideale zorgwereld in het totaal is een grote vraag, maar ik vind het mooi te merken dat bij iedere ketenpartij de ambitie en intentie leven om te voorkomen dat de cliënt langs alle loketten moet. Achter de schermen kunnen we zó veel mogelijk maken door samen te werken. Het netwerkmodel en de informatiestandaard Wlz zijn daarvan mooie voorbeelden en ik hoop dat we dat ook breder gaan doen: samen zorgen dat clienten in onze zorgstelsels niet tussen de wal en het schip vallen.”

Nieuwe planning bestuurlijke tafels

Op 14 december 2021 laten we de bestuurders van alle betrokken organisaties en branches opnieuw weten waar we staan. Op 27 januari 2022 vragen we hen om een ‘go’ voor het starten van de schaduwdraaifase van het indicatieregister bij Menzis en CIZ. We leggen dan meteen een strategie neer voor de fasering van de vervolgstappen. Wanneer we ook daarop een ‘go’ krijgen, zetten we het programma conform die strategie voort.

Korte update stand van zaken

Afgelopen zomer vroegen we Privacy Company ons met een voorlopige beoordeling klaar te stomen voor het Data Protection Impact Assessment (DPIA). Eind oktober bespreken we deze beoordeling met de koplopers, waarna we de bevindingen waar nodig verwerken in de architectuur en de reeds gebouwde componenten van de PoC. Om er zeker van te zijn dat alle gegevens die via het netwerk worden uitgewisseld veilig zijn, voeren CIZ, VECOZO en Menzis tot slot een DPIA uit.

 

Intussen vroegen wij Hooghiemstra en Partners een autorisatiestructuur voor ons te maken. Deze structuur geeft weer welke partijen welke gegevens voor welke doelen mogen raadplegen. En wat de  wettelijke grondslag en doelbinding van deze uitwisselingen is. Dit vertalen we vervolgens naar de autorisatievoorziening, zodat alleen geautoriseerde raadplegingen op het indicatieregister kunnen plaatsvinden. In eerste instantie maken we de autorisatiestructuur alleen voor het indicatieregister. We houden er vanzelfsprekend rekening mee dat zorgkantoren op dit moment alle gegevens nodig hebben voor het vullen van het AW33-bericht.

Het Indicatieregister in beheer

Het Indicatieregister komt er nu echt aan! Op 16 september kwamen we voor het eerst bijeen in een brede Referentiegroep, met vertegenwoordigers van alle ketenpartijen en stakeholders. Met de input die we ontvingen, richten we ons samen op het nabije ‘nu’. Daarnaast benaderen en bevragen we specifieke cliëntfocusgroepen – in samenwerking met internetbureau Pluut.

 

Samen met stichting Medmij, Nictiz, VZVZ, CIZ, VECOZO en diverse softwareleveranciers zijn we ook een Proof of Concept gestart, waarbij we een aantal PGO’s van diverse softwareleveranciers aansluiten op het indicatieregister. Daarmee brengen we de koppeling tot stand tussen het MedMij netwerk en het iWlz netwerk en kunnen cliënten op termijn zelf hun indicatie raadplegen in hun PGO. De planning is om begin volgend jaar deze koppeling tot stand te brengen.

Proof of Concept: klaar voor de ketentesten

De basisinfrastructuur en het indicatieregister waren al gereed. Nu onze koplopers Menzis, CIZ en VECOZO per 1 december alle functionaliteit op orde hebben, starten we daarna met de ketentesten, die twee maanden in beslag nemen. Tijdens de schaduwdraaifase die daarop volgt (afhankelijk van de bestuurlijke ‘go’ in februari 2022) ontvangt Menzis gedurende maximaal drie maanden de indicatieberichten  (IO31) en raadpleegt Menzis het indicatieregister. De gegevens worden met elkaar vergeleken en moeten overeenkomen. Mocht dit gedurende een maand het geval zijn, dan is de fase geslaagd. Anders wordt de fout hersteld en start de periode van een maand opnieuw. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.