Vanaf januari 2021 zijn de door het veld ingediende en geprioriteerde wijzigingsverzoeken besproken in de Referentiegroep. De wijzigingsverzoeken die binnen de door de Stuurgroep i-Sociaal domein meegegeven kaders vallen, zijn uitgewerkt in de vandaag gepubliceerde conceptspecificaties. Tijdens de reviewperiode, die loopt tot en met 9 september 2021, kunnen ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van de iWmo- en iJw-standaard hun bevindingen melden. Ter ondersteuning organiseert het Zorginstituut technische uitleg- en reviewsessies waarvoor u zich kunt aanmelden; meer hierover verder in dit bericht.

Inhoud releases iWmo 3.1 en iJw 3.1

De minor releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 worden vanaf 1 april 2022 van kracht en bevatten voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op verduidelijking. De datum ingebruikname is maandag 4 april 2022.

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat op maandag 4 april 2022 alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de nieuwe releases. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met de nieuwe versies van de iWmo- en iJw-Standaard.

Meer informatie over de inhoud is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.1 en iJw 3.1 en in de analyses per onderwerp, die op de documentatiepagina’s te vinden zijn. Wij vragen extra aandacht voor de volgende onderwerpen:

Uitfaseren oude declaratie- en factuurberichten (303/304)

De 303/304-berichten zijn vanaf release 3.1 niet meer beschikbaar. Dit is in lijn met de afspraken die al tijdens de uitwerking van release 3.0 zijn gemaakt. Voor de uitfasering van deze berichten wordt een apart landelijk draaiboek opgesteld, die in het najaar van 2021 op onze website wordt gepubliceerd.

Wijzigingen Woonplaatsbeginsel in iJw 3.1

In release iJw 3.1 is ook een wetswijziging opgenomen. Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten een ingediend Verzoek om Toewijzing (VOT) binnen 2 weken afwijzen als zij niet verantwoordelijk zijn voor de betreffende cliënt. Zij moeten daarbij aangeven welke gemeente wél verantwoordelijk is, zodat een aanbieder daar een VOT kan indienen. De verwachting is dat deze wetswijziging  nog dit jaar wordt aangenomen. Daarom hebben we deze aanpassing alvast meegenomen in iJw 3.1.

Conceptspecificaties iEb 2.0

Op verzoek van het CAK en een aantal softwareleveranciers onderzoekt de Projectgroep EB Beschermd Wonen alternatieve implementatiescenario’s voor de nieuwe iEb-release. Zowel de inhoud als ook de implementatiedatum staan hier ter discussie. Daarom kunnen we de eerder aangekondigde conceptspecificaties iEb 2.0 nog niet publiceren. Verdere communicatie hierover volgt na besluit door de Stuurgroep EB Beschermd Wonen.

Documentatie

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de nieuwe releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

Actuele informatie over de nieuwe releases vindt u op ontwikkelpagina’s:

Technische uitleg- en reviewsessies; meld u aan!

Ter ondersteuning bij het reviewen van de conceptspecificaties organiseert het Zorginstituut organiseert deze maand een aantal technische sessies. Hierin leggen we uit welke wijzigingen voor de nieuwe releases zijn doorgevoerd in het informatiemodel en waarom bepaalde technische keuzes zijn gemaakt. Voor deelname is kennis van het Informatiemodel nodig. Hieronder de datums en tijden van de technische uitlegsessies:

  •  Maandag 23 augustus 2021 van 13.00 tot 15.00 uur
  • Dinsdag 24 augustus 2021 van 13.00 tot 15.00 uur

Daarnaast organiseren we in september een reviewsessie waarin we bespreken of en zo ja, hoe we het reviewcommentaar op de conceptspecificaties hebben verwerkt. Deze sessie vindt plaats op:

  • Woensdag 15 september 2021 van 13.00 tot 15.00 uur

De uitnodigingen voor deze digitale sessies zijn inmiddels verstuurd. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en toch willen deelnemen, dan kunt u zich hier nog opgeven.

Indienen bevindingen op conceptspecificaties uiterlijk 9 september 2021

We roepen alle gebruikers van de iWmo- en iJw-standaarden op om de conceptspecificaties te reviewen. U kunt uw bevindingen tot en met donderdag 9 september 2021 mailen naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review conceptspecs iWmo/iJw.

Alle reviewcommentaren nemen we op in een overzicht, dat we samen met de definitieve specificaties publiceren.

Let op! De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. De keuzes voor het wel of niet doorvoeren van een wijzigingsverzoek zijn besproken en gemaakt tijdens het referentieproces. Het is niet de bedoeling om deze keuzes opnieuw ter discussie te stellen. Ook is het indienen van reviewcommentaar niet bedoeld om nieuwe wijzigingsverzoeken in te dienen. Wilt u toch een wijzigingsverzoek indienen? Ook dat kan via info@istandaarden.nl. Nieuwe verzoeken worden echter pas bij het samenstellen van een volgende release besproken.

Publicatie definitieve specificaties

Donderdag 30 september 2021 publiceren we de definitieve specificaties van iWmo 3.1 en iJw 3.1, met daarin de geaccepteerde reviewcommentaren verwerkt. Ook publiceren we dan opnieuw het bevindingen- en het reviewoverzicht. Zo is duidelijk welke bevindingen in deze release zijn verwerkt, afgewezen of doorgezet naar een volgende release.