A

aanbieders van zorg en ondersteuning zie: zorgaanbieders

aanvraag aangepaste zorgtoewijzing AAT; aanvraag van een zorgaanbieder (dossierhouder of coördinator zorg thuis) voor aanpassing op een eerder verzonden of ontvangen zorgtoewijzing

accountbeheer module waarmee betrokken organisaties hun accountgegevens iStandaarden kunnen beheren

actief plaatsen een van de leveringsstatussen waarmee wordt aangegeven in welke situatie iemand wacht op Wlz-zorg; bij de leveringsstatus (of wachtstatus) actief plaatsen is opname binnen één of enkele maanden noodzakelijk (opnamebehoefte); opname kan tijdelijk uitgesteld worden door overbruggingszorg in te zetten; er wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt, maar naarmate de noodzaak tot opname toeneemt en de tijd verstrijkt is het mogelijk dat de cliënt niet direct bij de voorkeuraanbieder terecht kan

actief wachtend leveringsstatus die aangeeft dat de cliënt de geïndiceerde zorg wil ontvangen maar deze nog niet ontvangt en daar buiten zijn wil om op wacht; wordt vanaf iWlz2.2 vervangen door actief plaatsen en urgent plaatsen, zie: actief plaatsen en zie: urgent plaatsen

actueel meest recente berichten in het berichtenverkeer die bepalen wat de situatie van dat moment is

actuele toewijzing toewijzing die op of na de huidige datum geldig is of waarvan de ingangsdatum in de toekomst ligt

acute zorg zie: spoedzorg

additionele zorg extra hoeveelheid zorg die het CIZ indiceert bovenop de hoogste klasse die voor een functie geldt

adl-assistentie gedurende het gehele etmaal direct oproepbare, persoonlijke assistentie bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen in en om de adl-woning, waaronder alarmopvolging bij een noodoproep; voor adl-assistentie is een CIZ-indicatie nodig

adl-woningen aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke beperking, met een hulppost die zij kunnen bellen voor hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl), zoals wassen en aankleden

administratieve zorgtoewijzing soort zorgtoewijzing waarmee aangegeven wordt dat de zorgaanbieder de kamer vrij mag houden voor terugkeer van de cliënt; de toegewezen zorg komt overeen met de toegewezen zorg uit de voorafgaande periode; de zorgaanbieder doet de aanvraag voor een administratieve zorgtoewijzing buiten het berichtenverkeer om bij het zorgkantoor

afzender zie: zender

AGB afkorting van Algemeen GegevensBeheer, uitgevoerd door Vektis

AGB-codes unieke coderingen waarmee door het CIBG toegelaten (erkende) zorgaanbieders in administratieve processen in de zorg kunnen worden geïdentificeerd

AGB-register landelijk register waarin actuele gegevens staan van alle zorgaanbieders, waarmee inzicht wordt verkregen in de kenmerken van alle declarerende zorgorganisaties en zorgverleners; iedere zorgaanbieder krijgt een unieke codering, de AGB-code; Vektis beheert het AGB-register

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG; Europese verordening waarin staat hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan; van toepassing in heel Europa vanaf 25-05-2018, vervanging van de Wbp; in vergelijking met de Wbp zorgt de AVG voor versterking en uitbreiding van privacyrechten voor burgers, voor meer verantwoordelijkheden op het gebied van privacy voor organisaties en voor dezelfde en stevige bevoegdheden voor de toezichthouders (Autoriteit Persoonsgegevens), zoals de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen

alternatieve zorg vanaf iWlz2.0 wordt alternatieve zorg niet meer apart onderscheiden, het valt onder reguliere zorg; tot die tijd ging het om andere zorg dan de zorg die geïndiceerd was, maar die wel passend was binnen de indicatie en die volgens de wens van de cliënt was; zie: reguliere zorg

Autoriteit Persoonsgegevens zelfstandig bestuursorgaan dat zich bezighoudt met het toezicht op de naleving van de privacywetgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg); de taken en bevoegdheden staan in de Wbp; taken zijn toezicht houden, adviseren over nieuwe regelgeving, voorlichting, informatieverstrekking en verantwoording, en internationale taken

AVG (verordening) zie: Algemene Verordening Gegevensbescherming

B

BAB zie: budgetafsluitbericht

basiselementen zie: gegevenselementen

bedrijfsregels ook wel operationele (bedrijfs)regels; een van de typen regels uit de informatiemodellen van de iStandaarden die in algemene zin beschrijven wat de afspraken zijn in de keten, hoe er gehandeld dient te worden en op welke wijze informatie geïnterpreteerd moet worden; operationele regels beginnen met OP gevolgd door een getal, bijv. OP004

begeleiding 1. het geven van een vorm van ondersteuning aan mensen of organisaties op welk terrein dan ook 2. in het bijzonder in de Wmo 2015: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van iemand zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven 3. in het bijzonder in de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg: activiteiten waarmee iemand wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven

beleidsvrijheid vrijheid in de keuzes die gemeenten maken in de uitvoering van de Wlz, Wmo en Jeugdwet en in de inrichting van de bijbehorende informatievoorziening; gebruik van de iWlz is wettelijk voorgeschreven, gebruik van de iWmo en de iJw niet, maar wordt aanbevolen door de VNG

beoordelen een van de drie deelprocessen uit het primair proces van iWlz dat bestaat uit het indienen van een aanvraag voor zorg door een cliënt, een gemachtigde of zorgaanbieder bij het CIZ, uit de indicatiestelling door het CIZ en ontvangst van de indicatie door het zorgkantoor

bericht verzameling gegevens die samen een logisch geheel en daarmee een mededeling vormen; bevat gecodeerde gegevens over cliënten in het zorgproces, bijvoorbeeld over zorgtoewijzing of declaratie; ieder bericht bevat een aantal basiselementen zoals afzender, ontvanger, code, versie en dagtekening

berichtdefinities zie: berichtspecificaties

berichtelementen afzonderlijke onderdelen waaruit een berichtklasse is opgebouwd; berichtelementen zijn gekoppeld aan een logisch datatype (LDT) of een complex datatype (CDT)

berichtenstandaarden informatiestandaarden voor elektronische gegevensuitwisseling in de vorm van berichten

berichtenstromen zie: berichtenverkeer

berichtenverkeer uitwisseling van informatie in de vorm van berichten tussen computers

berichtklassen UML-klassen die als onderdeel van een bericht gebruikt worden; een berichtklasse bevat één of meer berichtelementen

berichtspecificaties overzichten die de inhoud en de gegevenselementen weergeven waaruit berichten bestaan; bijvoorbeeld per element het datatype, zoals alfanumeriek of numeriek, de lengte van een veld, wel of niet verplicht in te vullen, een omschrijving, toelichting en constraints

berichtuitwisseling zie: berichtenverkeer

beschermd wonen wonen in een accommodatie van een instelling met veel toezicht en begeleiding, soms 24 uur per dag, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, voor personen met psychische of psychosociale problemen die niet op eigen kracht of met hulp van anderen zelfstandig of begeleid kunnen wonen; inkoop en toegang worden geregeld door de centrumgemeenten, in 2020 gaat het budget gefaseerd over naar alle gemeenten

beschikkingen besluiten van een bestuursorgaan van de overheid gericht op een bepaalde persoon of rechtspersoon, zoals besluiten van de gemeente waarin staat of een persoon recht heeft op Wmo-ondersteuning of jeugdhulp en wanneer dat het geval is, vermeld staat hoeveel ondersteuning deze persoon krijgt en voor welke periode

bestand (technisch) middel om een bericht uit te wisselen

bijdrage in de kosten zie: eigen bijdragen

BOPZ Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; regelt de opname en rechtspositie van mensen die tegen hun wil worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of psychogeriatrisch verpleeghuis en de voorwaarden voor vrijheidsbeperking; regelt tevens de mogelijkheid tot zelfbindingscontracten; wordt op 1-1-2020 vervangen door de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

bovenregionaal zorgkantoor zorgkantoor uit een andere zorgkantoorregio dan waarvan een cliënt op basis van zijn BRP- of verblijfadres Wlz-zorg ontvangt of zou ontvangen; de cliënt ontvangt zorg van een zorgaanbieder uit deze andere zorgkantoorregio; het bovenregionale zorgkantoor heeft het indicatiebesluitbericht niet rechtstreeks van het CIZ ontvangen en stuurt een aanvraag voor zorg door naar het regionale zorgkantoor

bovenregionale zorg zorg die een cliënt ontvangt of wil ontvangen van een zorgaanbieder die een contract heeft met een ander zorgkantoor dan het zorgkantoor in de regio waarin de cliënt woont

BRP Basisregistratie Personen; basisregistratie met persoonsgegevens van inwoners van Nederland en van alle 'niet-ingezetenen', met als doel kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen; per 6 januari 2014 opvolger van de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)

BRP-adres het vaste woonadres of briefadres waarop iemand in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven

BSN burgerservicenummer; uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP); hiermee kunnen persoonsgebonden gegevens uitgewisseld worden tussen de verschillende onderdelen van de overheid om de dienstverlening aan burgers te verbeteren en fraude te bestrijden; kan gebruikt worden in de sociale en fiscale sector als sofinummer, in de onderwijssector als onderwijsnummer en in de zorgsector

budgetafsluitbericht BAB; heenbericht waarmee de SVB na de budgetperiode aan de verstrekker van het pgb (zorgkantoor of gemeente) de totale besteding op het budget doorgeeft

budgetafsluiting zie: budgetafsluitbericht

budgethouders mensen die een persoonsgebonden budget ontvangen

budgettoekenning zie: toekenningsbericht

burgerservicenummer zie: BSN

C

CAK Centraal Administratiekantoor; zelfstandig bestuursorgaan dat onder meer de wettelijke eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo vaststelt en int en namens de zorgkantoren zorgaanbieders financiert die Wlz-zorg leveren en de uitvoering van de regelingen voor wanbetalers, onverzekerden, mensen die in het buitenland wonen, gemoedsbezwaarden en onverzekerbare vreemdelingen per 1 januari 2017 heeft overgenomen van het Zorginstituut Nederland

CDT zie: complexe datatypen

CIBG uitvoeringsorganisatie en agentschap van het ministerie van VWS, dat uit meerdere units bestaat waaronder RIBIZ, SBV-z en UZI-register, met als belangrijkste taken het registreren, beheren en beoordelen van zorggegevens en het verstrekken van informatie daarover

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg; zelfstandig bestuursorgaan dat de toegang tot de Wlz beheert; het CIZ beoordeelt op basis van de zorgbehoefte of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg en controleert bij de Sociale Verzekeringsbank of hij of zij er recht op heeft; zo ja dan verstrekt het CIZ de cliënt een indicatiebesluit

classificatie leveringsstatus Zie: leveringsstatusclassificatie

classificaties stelsels van begrippen, die in die stelsels hiërarchisch aan elkaar worden gerelateerd en daardoor gedefinieerd

cliëntondersteuning onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen; verplichting voor gemeenten om voor beschikbare cliëntondersteuning te zorgen bij toegang tot onder meer de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet en bij het aanvragen van een indicatie voor Wlz-zorg; voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg zijn zorgkantoren verplicht voor beschikbare cliëntondersteuning te zorgen bij de keuze voor een aanbieder en het opstellen, evalueren of bijstellen van het zorgplan

cliëntsysteem de cliënt/patiënt met zijn naasten

codelijsten overzichten van coderingen met hun betekenis die gebruikt kunnen worden voor het vullen van logische datatypen

complexe datatypen samengestelde datatypen die bestaan uit minimaal twee andere logische en/of complexe datatypen, bijvoorbeeld CDT_Adres bevat de gegevens voor de aanduiding van een adres en is opgebouwd uit andere complexe en logische datatypen voor o.a. plaatsnaam en huisnummer

condities een van de typen regels uit de informatiemodellen van de iStandaarden die de technisch te controleren voorwaarden bevatten waaronder een rubriek gevuld moet of mag worden; condities beginnen met CD gevolgd door een getal, bijvoorbeeld CD005 Als postcode gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten

constraints een van de typen regels uit de informatiemodellen van de iStandaarden die beperkingen weergeven van de toegestane waarden van een rubriek; constraints zijn altijd te controleren binnen het bericht en zijn daarmee niet berichtoverstijgend; constraints beginnen met CS gevolgd door een getal, bijvoorbeeld CS0005 Aaneengesloten vullen met cijfers

coördinator zorg thuis zorgaanbieder van de cliënt die de levering van de zorg thuis in de vorm van een Modulair Pakket Thuis (MPT) coördineert en daarover communiceert met de cliënt en de andere aanbieders die bij de zorglevering aan de cliënt betrokken zijn; de coördinator zorg thuis is altijd zelf betrokken bij de zorglevering aan de cliënt; indien de cliënt ter overbrugging van de wachttijd tot opname overbruggingszorg in de vorm van een MPT ontvangt en de dossierhouder (een deel van) deze zorg thuis levert, kan de dossierhouder in deze periode tevens coördinator zorg thuis zijn

correctie bericht waarmee een eerder verzonden bericht gecorrigeerd wordt

D

dagdelen aaneengesloten periodes van maximaal 4 uren

datacommunicatie alle vormen van informatie-uitwisseling tussen computers

datamodellen zie: gegevensmodellen

datatypen typen gegevens waaruit berichten opgebouwd worden, zoals primitieve datatypen, logische datatypen die functionele betekenis geven aan primitieve datatypen en complexe datatypen

dbc's zie: dbc-zorgproducten

dbc-zorgproducten geheel van activiteiten en verrichtingen binnen de ziekenhuiszorg, de specialistische ggz en de geriatrische revalidatiezorg dat nodig is voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling in een afgebakende periode; (een deel van) de genoemde zorg wordt op basis van dbc-zorgproducten gefinancierd

declaratieberichten berichten die een declaratie of een factuur bevatten van een zorgaanbieder aan een gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor

declaratieperiode administratieve periode waarbinnen de geleverde hulp in de administratie tot een declaratie of factuur wordt verwerkt; in geval van maandelijks declareren heeft de declaratieperiode betrekking op één maand

declaratieregel som van het geleverde volume van één product binnen één productperiode, aan één cliënt

declaraties rekeningen die iemand ter vergoeding voor verleende diensten of gemaakte onkosten aanbiedt aan degene die deze moet betalen; in het bijzonder rekeningen die zorgaanbieders voor de verleende zorg en voor bepaalde onkosten indienen bij zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeenten; ook het proces van aanmaken, versturen, verwerken enz. van deze rekeningen verantwoordingsdocumenten waarin een geleverde dienst of product wordt weergegeven

declaratiestandaarden onderdelen van de informatiestandaarden waarmee het berichtenverkeer rondom declaratie en facturatie wordt geregeld, beheerd en gepubliceerd

doorlopende zorg zorg waarbij een geleverde zorgeenheid door dezelfde zorgaanbieder voortgezet moet worden nadat het zorgkantoor een nieuwe zorgtoewijzing heeft gestuurd; wijziging van het geleverde zorgzwaartepakket bij voortzetting van de zorg bij dezelfde zorgaanbieder moet ook als doorlopende zorg beschouwd worden

dossierhouder voorkeuraanbieder van de cliënt die verantwoordelijk is voor de te leveren zorg en de communicatie daarover met de cliënt; het dossierhouderschap is alleen van toepassing indien er sprake is van een zorgtoewijzing voor verblijf of een Volledig Pakket Thuis (VPT)

dossieroverdracht overdracht van de verantwoordelijkheid voor een cliënt van het ene aan het andere zorgkantoor, als gevolg van verhuizing van de cliënt naar een andere zorgkantoorregio

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; internationale classificatie van psychische stoornissen; op dit moment wordt in het berichtenverkeer nog gebruikgemaakt van de DSM-IV; vanaf 1 januari 2017 is de DSM-5 leidend voor de klinische praktijk

E

eerstelijnsverblijf ELV; tijdelijke opname van mensen met een zorgbehoefte vanwege medische redenen in een verzorgings- of verpleeghuis gedurende maximaal zes weken bij een toegenomen zorgbehoefte, ter ontlasting van de mantelzorg, bij ziekte van de mantelzorger en/of na een ziekenhuisopname; eerstelijnsverblijf valt onder de verantwoordelijkheid van een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten

eigen bijdragen bedragen die mensen zelf moeten betalen voor zorg en ondersteuning vanuit de Wlz of de Wmo en voor bepaalde zorg vanuit de Zvw, zoals kraamzorg, bepaalde hulpmiddelen of geneesmiddelen; dit kan een percentage zijn of een vast bedrag, vaak afhankelijk van het inkomen; het CAK int de bijdragen voor de Wlz en de Wmo, de zorgverzekeraars voor de Zvw

einde zorg Zie: einde zorgvraag

einde zorgvraag leveringsstatus die aangeeft dat de cliënt de toegewezen zorg niet (meer) ontvangt en de zorgtoewijzing is afgesloten

EKT zie: Extra Kosten Thuis

elektronische berichten zie: berichten

enkelvoudige datatypen zie: logische datatypen

Extra Kosten Thuis EKT; regeling waarmee iemand maximaal 25% extra zorg of budget kan krijgen voor Wlz-zorg thuis; beschikbaar voor iedereen die thuis Wlz-zorg ontvangt vanuit een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget en voor wie het beschikbare aantal uren of budget te krap is

extra zorginzet extra zorg die ter overbrugging wordt ingezet

F

facturen formele, financieel-administratieve documenten die aan bepaalde wettelijke eisen moeten voldoen (bevatten onder meer een datum, uniek factuurnummer, omschrijving van geleverde diensten of producten, btw-nummer) en die degene die de dienst of het product geleverd heeft, indient bij degene die voor deze dienst of product moet betalen

financiering een van de processen in de iStandaarden, naast de primaire processen en het proces sturing en controle (iWlz en iWmo), waarbij het voor iWlz gaat om het declareren van zorg door de zorgaanbieder bij het zorgkantoor en om het melden van aanvang of beëindiging van het zorg door de zorgaanbieder aan het CAK, zodat deze de eigen bijdrage kan vaststellen en opleggen; voor iWmo en iJw gaat het om het declareren van de ondersteuning door de aanbieder van zorg of ondersteuning bij de gemeente en voor iWmo gaat het daarbij nog om het aanleveren van geleverde ondersteuning aan het CAK door gemeenten en zorgaanbieders i.v.m. het vaststellen en opleggen van de eigen bijdrage

functionele referentiegroepen referentiegroepen die wijzigingsverzoeken voor iStandaarden vormgeven en bespreken; op basis hiervan wordt de functionele inhoud van de nieuwe releases vastgesteld; de technische referentiegroepen werken de specificaties vervolgens verder uit

G

GBA Gemeentelijke Basisadministratie; basisregistratie met alle persoonsgegevens van de inwoners, zoals adresgegevens, geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden; is in 2014 opgegaan in de Basisregistratie Personen (BRP); zie: BRP

GDPR General Data Protection Regulation; Engelse benaming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); zie: Algemene Verordening Gegevensbescherming

gebruikelijke hulp (vanuit de Wmo 2015) hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten van iemand die problemen heeft in zijn zelfredzaamheid; binnen de Wlz gebruikelijke zorg genoemd, maar dan gaat het alleen om de normale, dagelijkse zorg die ouders geacht worden te bieden aan inwonende kinderen

gebruikelijke zorg (vanuit de Wlz) normale, dagelijkse zorg die ouders geacht worden te bieden aan inwonende kinderen; vanuit de Wmo 2015 wordt gesproken over gebruikelijke hulp en dan gaat het om zorg die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten van iemand die problemen heeft in zijn zelfredzaamheid; zie: gebruikelijke hulp

geestelijke gezondheidszorg ggz; deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verpleging en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen, zowel met psychosociale problemen als met psychische stoornissen; biedt tevens preventie

gegevenselementen afzonderlijke onderdelen waaruit een bericht is opgebouwd

gegevensknooppunten ICT-voorzieningen die het mogelijk maken dat verschillende ketenpartijen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen, zoals het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en het VECOZO-schakelpunt

gegevensmodellen onderdelen van informatiemodellen waarin beschreven wordt hoe gegevens in een informatiesysteem gestructureerd zijn

gegevensstromen zie: gegevensuitwisseling

gegevenstypes zie: datatypen

gegevensuitwisseling het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen verschillende partijen

gehandicaptenzorg deelgebied binnen de langdurige zorg gericht op zorg en ondersteuning van mensen met lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of meervoudige beperkingen

gemeentecodes viercijferige coderingen waarmee iedere gemeente uniek geïdentificeerd kan worden

Gemeentelijk Gegevensknooppunt online infrastructuur waarover berichtenverkeer in het kader van de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet mogelijk is tussen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning; het GGK wordt beheerd door het Inlichtingenbureau

GGK zie: Gemeentelijk Gegevensknooppunt

ggz zie: geestelijke gezondheidszorg

ggz-instellingen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg waarbij mensen met psychische problemen terechtkunnen voor specialistische hulpverlening zoals psychiatrische ziekenhuizen en RIBW's; veelal zijn deze gefuseerd tot een grote ggz-instelling

Groene Vink erkenning voor softwareleveranciers dat hun software berichten genereert die voldoen aan de iStandaarden; wordt jaarlijks door het Zorginstituut Nederland uitgereikt aan softwareleveranciers en aan partijen in het werkveld

Groene Vink-module module die het mogelijk maakt voor softwareleveranciers om zelf testberichten te uploaden en te controleren of de berichten voldoen aan de specificaties voor de iStandaarden; indien de berichten hieraan voldoen kan de softwareleverancier in aanmerking komen voor een Groene Vink

grondslag binnen socialezekerheidswetgeving een bepaald bedrag waarop de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt berekend, zoals bij de Wajonguitkering; binnen de Wet langdurige zorg een aandoening, beperking, stoornis of handicap als gevolg waarvan iemand recht kan hebben op Wlz-zorg, namelijk een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap

GZ zie: gehandicaptenzorg

H

heenberichten berichten van een zender aan een ontvangende partij die de informatie of melding bevatten die moet worden doorgegeven, zoals het eerste bericht voor bijvoorbeeld de aanvraag zorg of een declaratie; heenberichten moeten door de ontvangende partij worden beantwoord met retourberichten

herindicatie nieuwe vaststelling van de mate en aard van iemands zorgbehoefte omdat het recht op zorg eindigt of omdat er een nieuwe zorgvraag is; voor Wlz-zorg heeft iemand een indicatie nodig die is vastgesteld door het CIZ

hulpperiode periode waarbinnen hetzelfde zorgproduct iedere dag geleverd is aan een cliënt

hulpvraag zie: zorgvraag

I

IB zie: Inlichtingenbureau

ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; internationale classificatie van ziekten, versie 10

ICF International Classification of Functioning, Disability and Health; internationaal gebruikt classificatiesysteem om het functioneren van mensen en eventuele problemen die zij daarbij ervaren te kunnen beschrijven; de factoren die van invloed zijn op het functioneren kunnen ook worden vastgelegd

identificatie proces waarbij de identiteit van een persoon of een zaak vastgesteld wordt, bijvoorbeeld in het berichtenverkeer de identificatie van een cliënt door zijn BSN of van een bestand door het unieke nummer

iJw landelijk vastgestelde informatiestandaard voor berichtenverkeer in de uitvoering van de Jeugdwet (Jw)

in zorg leveringsstatus die aangeeft dat de cliënt de toegewezen zorg volledig ontvangt

indicatie vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte

indicatiebesluit besluit waarin het CIZ vaststelt of een cliënt voldoet aan de toegangscriteria voor zorg vanuit de Wlz; er worden geen uitspraken gedaan over het aantal benodigde uren zorg, alleen over het zorgprofiel waartoe de cliënt behoort, zoals VG (sector verstandelijk gehandicapt) wonen met begeleiding en intensieve verzorging; afspraken over de precieze invulling van de benodigde zorg maakt de cliënt met de zorgaanbieder in het zorgplan

indicatiebesluitbericht heenbericht (IO31) dat het CIZ verstuurt naar het zorgkantoor en dat het indicatiebesluit bevat, waarmee het CIZ aangeeft op welke zorg en op hoeveel zorg de cliënt recht heeft vanuit de Wlz

indicatieorganen onafhankelijke organen die indicatiestelling verzorgen, zoals het CIZ voor Wlz-zorg

informatiemodellen modellen die horen bij een informatiestandaard en die de processen, bedrijfsregels, gegevenselementen en berichtspecificaties van de informatiestandaard inzichtelijk maken en aan elkaar relateren

informatie-overdracht zie: informatie-uitwisseling

informatiestandaarden verzamelingen afspraken die ervoor moeten zorgen dat partijen in de zorg informatie over de verleende zorg (vanuit de Wlz, de Wmo 2015 en de Jeugdwet) met de juiste kwaliteit betrouwbaar en tijdig kunnen vastleggen, opvragen, uitwisselen en overdragen; er staat in ieder geval in welke gegevens zorgverleners in het primaire proces vastleggen en welke zorgaanbieders welke informatie uitwisselen; richtlijnen en zorgstandaarden worden bij de ontwikkeling als uitgangspunt gehanteerd; bestaan uit use cases, datasets, terminologie- en codestelsels en communicatiestandaarden

informatiestromen zie: informatie-uitwisseling

informatie-uitwisseling het uitwisselen van informatie, veelal digitaal; in het bijzonder het elektronisch uitwisselen van informatie tussen de verschillende ketenpartners in de uitvoering van de Wlz, Wmo en Jeugdwet

informatieve zorgtoewijzing zorgtoewijzing die informatie bevat over door andere zorgaanbieders aan de cliënt te leveren zorg; informatieve zorgtoewijzingen hebben als doel zorgaanbieders te informeren over de aan een gezamenlijke cliënt te leveren zorg

Informatievoorziening Knooppuntdiensten zie: Gemeentelijk Gegevensknooppunt

infrastructuur het geheel van diensten en voorzieningen in het algemeen; in het bijzonder het geheel van technische voorzieningen in een bepaald geografisch gebied, zoals (spoor)wegen, kanalen, vliegvelden, elektriciteits- en drinkwatervoorzieningen, riolering enz. en digitale voorzieningen

Inlichtingenbureau dienstverlenende stichting voor gemeenten en andere overheidsorganisaties op het gebied van informatie-uitwisseling binnen het sociaal domein; biedt onder meer diensten rondom rechtmatigheidscontrole bij verstrekking van uitkeringen, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, rapportage van voortijdig schoolverlaters en gegevensuitwisseling tussen ketenpartners i.v.m. de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet (Gemeentelijk Gegevensknooppunt), Wlz en Participatiewet; het Inlichtingenbureau gebruikt hiervoor gegevens van gemeenten en van organisaties als de Belastingdienst, UWV, DUO en de SVB

inspanningsgerichte uitvoeringsvariant uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is gemaakt over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid; gemeenten stellen voor de individuele voorzieningen een vooraf gedefinieerde set van producten en diensten op en bepalen op welke vorm van zorg of ondersteuning een cliënt recht heeft en sturen een toewijzing naar de zorgaanbieder; een van de drie uitvoeringsvarianten waaruit gemeenten kunnen kiezen bij de inrichting van hun Wmo- en Jw-processen

integrale referentiegroepen referentiegroepen die domeinoverstijgende onderwerpen bespreken rondom de iStandaarden

intramurale zorg zorg die verleend wordt aan mensen die langer dan 24 uur in een instelling verblijven zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking

intrekking wijziging van een bestaande zorgtoewijzing waarbij de einddatum wordt aangepast zodat deze dichterbij de ingangsdatum komt te liggen

invulinstructies een van de typen regels uit de informatiemodellen van de iStandaarden waarbij het instructies betreft over de manier waarop gegevens moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld wanneer iets moet worden ingevuld en op welke wijze; invulinstructies beginnen met IV gevolgd door een getal, bijvoorbeeld IV032 Welke retourcode moet gevuld worden in het retourbericht?

iPgb iStandaard die inzicht geeft in de gegevensuitwisseling op het gebied van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget tussen gemeenten, zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank

iStandaarden benaming voor de informatiestandaarden die in beheer zijn bij Zorginstituut Nederland, namelijk iWlz, iWmo, iJw en iPgb

iWlz landelijk vastgestelde informatiestandaard voor berichtenverkeer in de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz)

iWlz-AGB-codelijst lijst met de AGB-codes van zorgaanbieders die door een zorgkantoor gecontracteerd zijn voor het leveren van Wlz-zorg; deze lijst wordt onderhouden door de zorgkantoren

iWmo landelijk vastgestelde informatiestandaard voor berichtenverkeer in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

J

jeugd-ggz deelgebied binnen de geestelijke gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verpleging en verzorging biedt aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening die zo ernstig is, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd; per 1 januari 2015 geregeld in de Jeugdwet

Jeugdwet wet die de gemeentelijke verantwoordelijkheid regelt voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering; inwerkingtreding 1 januari 2015

K

kadernotities notities die Zorginstituut Nederland aan het begin van het jaarlijkse releaseproces voor nieuwe versies van de iStandaarden opstelt en waarin de uitgangspunten staan voor de nieuwe releases

ketenpartners instellingen en/of organisaties die deel uitmaken van een keten waarin zij met elkaar samenwerken, zoals een zorgnetwerk of binnen het passend onderwijs of het berichtenverkeer in de zorg en ondersteuning

klankbordgroep iWlz maandelijks overleg waarin de ketenpartijen (zorgkantoren, CIZ, CAK en zorgaanbieders) het berichtenverkeer bespreken en eventuele verbeteringen voorstellen; de voorstellen voor aanpassing van het berichtenverkeer gaan naar de stuurgroep iWlz

klantprofielen beschrijvingen van kenmerken van klanten die in de communicatie of in relatie met de klant van belang zijn, bijvoorbeeld leeftijdskenmerken, geslacht, opleidingsniveau, competenties, zorgbehoefte of zorgaanbod dat iemand ontvangt; binnen de zorg en ondersteuning: beschrijvingen van kenmerken, problemen en achtergronden van de problemen van doelgroepen van een interventie of voorziening, met als doel passende zorg voor die betreffende doelgroep(en) te ontwikkelen en om met ketenpartners, financiers, gemeenten enz. goed onderbouwd te kunnen communiceren over doelgroep, aanbod en financiering

klassen in tijd uitgedrukte hoeveelheden Wlz-zorg (in uren, dagdelen of etmalen) die een cliënt per week nodig heeft; binnen de berichtuitwisseling in de iWlz wordt klasse ook gebruikt in de zin van UML-klasse of berichtklasse

Knooppuntdiensten zie: Gemeentelijk Gegevensknooppunt

L

LDT zie: logische datatypen

leveren een van de drie deelprocessen uit het primair proces van iWlz waarbij de zorgaanbieder aan het zorgkantoor meldt wanneer de zorg van start is gegaan, welke zorg hij levert en in welke omvang en leveringsvorm; het zorgkantoor doet vervolgens een melding bij het CAK i.v.m. vaststelling van de eigen bijdrage; het gaat ook om berichten van de zorgaanbieder aan het zorgkantoor rondom intrekking, wijziging of beëindiging van de zorg

leveringsstatusclassificatie nadere classificatie van de leveringsstatus; geeft duidelijker beeld van de situatie van de cliënt (wens van de klant en noodzaak tot plaatsing) en biedt meer inzicht in de wachtlijsten; voorbeelden zijn doorstroom ziekenhuis, dreigende crisis (thuis), specifieke geografische redenen, specifieke locatie/woonwens

leveringsstatussen operationele statussen van de zorgtoewijzing die worden gebruikt bij het samenstellen van de wachtlijst per zorgaanbieder, vanaf 1 januari 2021 te onderscheiden in de leveringsstatussen (ook wachtstatussen) urgent plaatsen, actief plaatsen, wacht op voorkeur en wacht uit voorzorg en de leveringsstatussen in zorg en einde zorgvraag; tot 1 januari 2021 golden de leveringsstatussen actief wachtend, niet-actief wachtend, niet wachtend, in zorg en einde zorgvraag; de nieuwe leveringsstatussen geven meer inzicht in de wensen en behoeften van de cliënt en in de urgentie van de zorgvraag, mede door een verdere classificatie per leveringsstatus

leveringsvormen een van de vormen waarin Wlz-zorg geleverd kan worden, namelijk verblijf in een instelling of zorg thuis via een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT) als zorg in natura (ZIN), via een persoonsgebonden budget (pgb) of via een combinatie van pgb en MPT

logische datatypen enkelvoudige datatypen die functionele betekenis geven aan primitieve datatypen, bijvoorbeeld LDT_Plaatsnaam is de door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats, dit wordt vastgelegd als een string datatype van maximaal 80 posities; bij een logisch datatype wordt ook vastgelegd of, en zo ja welke, codelijst gebruikt wordt

logische sleutel unieke identificatie van een (bericht)klasse; hierbij geldt dat niet iedere klasse een unieke identificatie nodig heeft; door middel van deze identificatie kunnen gegevens gekoppeld worden

M

major releases nieuwe versies van een informatiestandaard waarbij er naast de reguliere verbeteringen sprake is van grote veranderingen en uitbreidingen t.o.v. de eerdere versie, wat leidt tot een aanzienlijke impact op de uitvoeringsprocessen; de nummering van de versie zou dan bijvoorbeeld gaan van versie 2.0 naar 3.0

mantelzorg zorg die mensen vrijwillig en onbetaald op structurele basis verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk; het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is

mantelzorgers mensen die mantelzorg verlenen

meeverhuizende partner zie: partneropname

melding aanvang zorg bericht waarmee de zorgaanbieder het begin van de zorglevering meldt bij het zorgkantoor

minor releases jaarlijkse, nieuwe versies van een informatiestandaard waarin veranderingen en uitbreidingen zijn opgenomen op basis van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van functionele en technische specificaties, bijvoorbeeld vanwege beleidswijzigingen; de nummering van de versie gaat dan bijvoorbeeld van versie 1.1 naar 1.2

modellen weergaven van de werkelijkheid, bijvoorbeeld een schematische weergave van bepaalde processen of een miniatuurweergave van een object

Modulair Pakket Thuis MPT; leveringsvorm voor mensen met een Wlz-indicatie die de zorg thuis willen ontvangen in plaats van in een zorginstelling; mogelijk indien iemand niet het volledige pakket aan zorg nodig heeft (VPT) en/of waarbij iemand verschillende zorgaanbieders wil inschakelen en/of via een combinatie van zorg in natura en een persoonsgebonden budget

modules afgeronde eenheden die samen een groter geheel vormen en afzonderlijk aangeboden kunnen worden; (binnen de iStandaarden) softwarepakketten die hulp bieden bij het gebruik, de inrichting en de doorontwikkeling van iStandaarden; softwareleveranciers kunnen bijvoorbeeld hun producten testen en administratief medewerkers kunnen hun Excel-bestanden omzetten naar informatie-uitwisseling die landelijk in gebruik is

MPT zie: Modulair Pakket Thuis

mutatie verandering in de zorglevering, zoals een beëindiging van de zorglevering, overdracht, overplaatsing en uitstel of afstel van zorglevering; komt in de berichtuitwisseling tot uitdrukking in een mutatiebericht

mutatiebericht bericht waarmee de zorgaanbieder een mutatie in de zorglevering doorgeeft, zoals een beëindiging van de zorglevering, overdracht, overplaatsing en uitstel of afstel van zorglevering

N

Nederlandse Zorgautoriteit zie: NZa

niet actief wachtend leveringsstatus die aangeeft dat de cliënt de geïndiceerde zorg wil ontvangen van de voorkeuraanbieder; vanaf iWlz2.2 wacht op voorkeur geheten, zie: wacht op voorkeur

niet wachtend leveringsstatus die aangeeft dat de cliënt de geïndiceerde zorg op dat moment nog niet wil ontvangen; vanaf iWlz2.2 wacht uit voorzorg geheten, zie: wacht uit voorzorg

Noodvoorziening XML - iJw/iWmo applicatie die softwareleveranciers kunnen aanvragen voor hun klanten zodat zij berichten kunnen converteren van iWmo/iJW2.1 naar 2.2 en vice versa; het is een tijdelijke oplossing voor gemeenten en zorgaanbieders, zodat zij kunnen blijven deelnemen aan het berichtenverkeer als hun software de nieuwe standaarden iWmo2.2 en iJw2.2 per april 2018 nog niet ondersteunt

NZa Nederlandse Zorgautoriteit; toezichthouder voor de zorg; stelt de tarieven en budgetten vast voor instellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, volgt en stimuleert de marktontwikkeling in de gezondheidszorg en ziet toe op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en op de naleving van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), en gaat fraude en fouten in de zorg tegen

O

operationele bedrijfsregels zie: bedrijfsregels

ouderbijdrage eigen bijdrage die ouders moeten betalen, bijvoorbeeld voor studiekosten (in het kader van de studiefinanciering); de eigen bijdrage in de kosten van jeugdhulp voor ouders van een kind dat buiten het gezin hulp met verblijf ontvangt, wordt per 1 januari 2016 niet meer geïnd

outputgerichte uitvoeringsvariant uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is over de te behalen output; de manier waarop deze output wordt behaald, is niet vastgelegd; een van de drie uitvoeringsvarianten waaruit gemeenten kunnen kiezen bij de inrichting van hun Wmo- en Jw-processen

overbruggingszorg tijdelijke zorg voor mensen die op de wachtlijst staan voor verblijfszorg die nog niet geleverd kan worden; het gaat om inzet van zorg anders dan geïndiceerd of bij een andere aanbieder dan de voorkeuraanbieder van de cliënt

overdracht het overgaan van gegevens, kennis of andere zaken van de ene persoon naar de andere of van de ene locatie naar de andere, zoals kennis- of informatieoverdracht, overdracht van zorggerelateerde gegevens tussen zorgverleners of de overdracht van een woning bij verkoop; binnen iWlz het overdragen van een zorgtoewijzing waarop geen zorg geleverd wordt, door een zorgaanbieder aan een andere zorgaanbieder

overdrachtdatum datum met ingang waarvan een zorgkantoor, als gevolg van dossieroverdracht, verantwoordelijk wordt voor een cliënt

overplaatsing het overgaan of overgebracht worden naar een andere plek van mensen, zowel binnen een organisatie als naar een andere organisatie; binnen de Wlz-zorg, voortzetting van de zorglevering aan een cliënt bij een andere zorgaanbieder, waarbij er sprake is van doorlevering van dezelfde zorgeenheid

P

partneropname verblijf in dezelfde instelling door de niet-geïndiceerde partner van iemand die geïndiceerd is voor opname in een instelling vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening; betaald vanuit de Wlz

passende zorg zorg die aansluit bij de urgentie van de situatie en past binnen de indicatie van de cliënt

persoonlijke verzorging het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van lichaamsgebonden zorg, zoals wassen, aankleden, hulp bij eten en drinken of bij toiletgebruik voor mensen die hierin niet zelfredzaam zijn; gefinancierd vanuit de Zvw door de zorgverzekeraars, behalve indien de persoonlijke verzorging alleen samenhangt met extramurale begeleiding en niet met verpleging en verzorging, financiering dan door gemeenten vanuit de Wmo 2015; persoonlijke verzorging van iemand met een Wlz-indicatie wordt gefinancierd vanuit de Wlz

persoonsgebonden budget pgb; geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf zorg, begeleiding, hulp(middelen) of voorzieningen vanuit de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet of Zvw in te kopen; men kiest zelf de zorg- of hulpverleners, begeleiders of hulpmiddelen uit en het budget wordt via trekkingsrecht beheerd door de Sociale Verzekeringsbank, behalve het pgb Zvw dat uitbetaald wordt door de zorgverzekeraar

persoonsgegevens alle gegevens die informatie bevatten over een bepaald persoon

pgb zie: persoonsgebonden budget

pgb-houders zie: budgethouders

pgb-trekkingsrecht zie: trekkingsrecht

prestaties (beschrijvingen van) activiteiten en verrichtingen die een zorgaanbieder in rekening kan brengen of de daadwerkelijk geleverde zorg

primair proces beroepsactiviteiten die nodig zijn voor het bereiken van het doel en de missie van een organisatie; binnen de iStandaarden zijn deelprocessen van het primair proces beschreven waarbij de verschillende ketenpartijen betrokken zijn rond de uitvoering van de Wlz, Wmo en Jeugdwet en die ondersteund worden door de iStandaarden

primitieve datatypen basale datatypen die bepalen welke waarden vastgelegd kunnen worden, bijvoorbeeld in een integer kunnen alleen hele getallen worden vastgelegd

processen activiteiten binnen een organisatie die nodig zijn voor het bereiken van het doel en de missie van de organisatie (primaire processen) en de werkzaamheden die deze activiteiten ondersteunen; binnen de iStandaarden gaat het om de processen en het bijbehorende berichtenverkeer tussen de ketenpartijen

productcodes omschrijvingen van producten en diensten zoals aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet en gemeenten met elkaar afspreken

productperiode begin- en einddatum van een geleverd zorgproduct, binnen een specifieke declaratieperiode

R

referentiegroepen

bijeenkomsten van vertegenwoordigers van alle partijen die werken met de iStandaarden (zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, zorgkantoren, brancheverenigingen, CAK, CIZ, NZa, SVB, VNG, KING, Vektis, VWS, het programma i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland); zij leveren een bijdrage aan de verdere inhoudelijke voorbereiding op nieuwe releases van de iStandaarden; zie functionele referentiegroepen, integrale referentiegroepen en technische referentiegroepen

Referentiemodel Zorg en Ondersteuning model dat gebruikers van de iStandaarden inzicht geeft in gegevens die gelijk zijn in de verschillende informatiestandaarden (iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb); het model maakt duidelijk welke informatie (processen, regels en gegevenselementen) in de standaarden deels of geheel gelijk is (ofwel referent is) in alle domeinen; een voorbeeld van een referent gegevenselement is Geboortedatum, deze moet qua structuur in alle domeinen gelijk blijven

regels afspraken en voorwaarden in de informatiemodellen van de iStandaarden waaraan het berichtenverkeer moet voldoen, te onderscheiden in uitgangspunten, bedrijfsregels en uitzonderingen daarop, technische regels, invulinstructies, constraints en condities

regionaal zorgkantoor zorgkantoor van de regio waarin de cliënt op grond van zijn BRP- of verblijfadres woont en dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wlz; het gaat om het zorgkantoor dat het indicatiebesluitbericht van het CIZ ontvangt; bij verhuizing van de cliënt naar een andere zorgkantoorregio, blijft het regionale zorgkantoor ongewijzigd totdat dossieroverdracht heeft plaatsgevonden

Regionale Wachtlijstmodule module waarmee zorgkantoren het aantal wachtenden op Wlz-zorg kunnen doorgeven, op basis waarvan het Zorginstituut Nederland maandelijks een gedetailleerd overzicht publiceert van het aantal wachtenden

regio's zorgkantoorregio's

reguliere zorg zorg die wat betreft aard van de zorg (functies of zorgzwaartepakket) gelijk is aan de geïndiceerde zorg of passend is binnen de indicatie en volgens de wens van de cliënt is; de zorg mag wat betreft omvang afwijken van de geïndiceerde zorg: de toegewezen klasse moet kleiner of gelijk zijn aan de geïndiceerde klasse en de zorg wordt geleverd door de voorkeuraanbieder van de cliënt

relatie de partner of een contactpersoon van de cliënt die in de context van de zorgvraag van de cliënt te benaderen is; de partner hoeft in die zin niet per definitie ook de contactpersoon te zijn

releases nieuwe versies van een informatiestandaard die worden uitgebracht

retourberichten berichten die de ontvangende partij van een heenbericht terug moeten sturen naar de zender daarvan en die aangeven of het ontvangen bericht in orde was of dat het technische of inhoudelijke fouten bevat en welke dat zijn

revisiereleases nieuwe versies van een informatiestandaard die een herziening vormen van de lopende release en die plaatsvinden binnen die jaarlijkse release; het gaat om kleine wijzigingen naar aanleiding van beleidsveranderingen of ter herstel van fouten, die minimale of geen impact hebben op de software en de informatieprocessen; de nummering van de versie gaat dan bijvoorbeeld van versie 1.0 naar 1.0.1

RINIS Routerings Instituut (inter)Nationale InformatieStromen; onafhankelijke stichting als gezamenlijke dienst van deelnemende organisaties als Zorgverzekeraars Nederland, UWV, SVB, Belastingdienst, CIZ, DUO en een aantal ministeries die een knooppunt vormt voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in het publieke domein; RINIS verbindt organisaties uit verschillende ketens, koppelt met Europese netwerken en koppelt met generieke e-overheidsdiensten zoals de basisregistraties en portalen voor burgers en bedrijven

Routerings Instituut (inter)Nationale InformatieStromen zie: RINIS

S

samengestelde datatypen zie: complexe datatypen

SBV-Z Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg; unit van het CIBG dat voor de zorgsector de toegangspoort vormt tot het burgerservicenummer (BSN); zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars krijgen via de website of een webservice toegang tot de verschillende BSN-diensten zoals het opvragen en verifiëren van BSN's en het opvragen van persoonsgegevens; zorgconsumenten kunnen gebruikmaken van hun inzagerecht BSN via de SBV-Z

sleuteldatum datum waarop de cliënt de sleutel van zijn toekomstige kamer ontvangt; vanaf die datum is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd

SLO zie: softwareleveranciersoverleg

Sociale Verzekeringsbank zie: SVB

softwareleveranciers commerciële organisaties die software ontwikkelen en verkopen aan hun klanten; (binnen de iStandaarden) grote of kleine onafhankelijke en commerciële partijen die software ontwikkelen voor gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning en die hun software moeten aanpassen aan de iStandaarden zodat de berichtuitwisseling in de Wlz, Wmo en Jeugdwet mogelijk is

softwareleveranciersoverleg SLO; landelijk overleg dat VNG/KING samen met Zorginstituut Nederland regelmatig organiseert voor softwareleveranciers die een softwarepakket bieden dat een van de iStandaarden ondersteunt en waarmee zij op de hoogte kunnen blijven van ontwikkelingen in de informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning; het overleg is ook bedoeld voor vertegenwoordigers van VECOZO, het Inlichtingenbureau, Vektis, Zorgverzekeraars Nederland en brancheorganisaties van zorgaanbieders

soort indicatie gecodeerde aanduiding die aangeeft of het indicatiebesluit een regulier indicatiebesluit van het CIZ is of een experiment betreft

soort toewijzing nadere aanduiding van de zorgtoewijzing die de relatie tot de indicatie weergeeft, nl. regulier, alternatief, overbrugging, transfer of administratief; vanaf de inwerkingtreding van iWlz2.0 worden alleen nog regulier, overbrugging en administratief onderscheiden

spoedzorg spoedeisende zorg, geleverd door onder meer afdelingen spoedeisende hulp, ambulancezorg, huisartsenzorg en crisisopvang, waarbij de zorgvrager een dringend beroep doet op de zorgaanbieder(s), of de zorgvraag nu bewezen acuut is of niet

standaardelementen gegevenselementen die altijd standaard rondom een cliënt worden vastgelegd in een bericht, zoals naam, geslacht, BSN en geboortedatum

standaardisatie het met elkaar in overeenstemming brengen en zo veel mogelijk gelijk maken of gebruiken van procedures, gegevens, afmetingen en bijvoorbeeld computertalen, waardoor een zo groot mogelijke uniformiteit wordt verkregen

standaardproductcodelijst standaardlijst van productcodes die door de meeste gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning worden gebruikt met het oog op standaardisatie en vermindering van administratieve lasten; afwijkingen op deze lijst zijn mogelijk maar moeten gemeenten zelf beheren en delen met de zorgaanbieders

sturing en controle een van de processen in iWlz, naast de primaire processen en het proces financiering, waarbij het gaat om de aanlevering van uitvoeringsinformatie door zorgkantoren aan Zorginstituut Nederland en het verwerken van de uitvoeringsinformatie door het Zorginstituut zodat landelijk wachtlijstinformatie beschikbaar komt

stuurgroep iWlz maandelijkse overleg waarmee het Zorginstituut Nederland met alle ketenpartijen het beheer van iWlz afstemt; de actuele stand van zaken wordt besproken, de koers wordt bepaald en er worden keuzes gemaakt over de ontwikkeling van de nieuwe jaarlijkse releases

SVB Sociale Verzekeringsbank; voert onder meer de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW uit, beheert persoonsgebonden budgetten op grond van de Wlz, Wmo 2015 en de Jeugdwet en betaalt deze uit en is betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen

T

taakgerichte uitvoeringsvariant uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij de gemeente een taak voor een (deel)populatie heeft gegeven aan een zorgaanbieder en deze aanbieder de vrijheid heeft om de invulling van deze taak vorm te geven; een van de drie uitvoeringsvarianten waaruit gemeenten kunnen kiezen bij de inrichting van hun Wmo- en Jw-processen

Tabelbeheer module waarmee zorgkantoren de Wlz-AGB-codes van zorgaanbieders kunnen beheren

technische referentiegroepen referentiegroepen die de resultaten uit de functionele referentiegroepen vertalen naar de technische specificaties

technische regels ook wel technische bedrijfsregels; een van de typen regels uit de informatiemodellen van de iStandaarden die een vertaling vormen van een operationele bedrijfsregel in termen van een bepaalde klasse en een element die daarmee technisch te valideren is; deze regels kunnen berichtklasse - of berichtoverstijgend zijn; technische regels beginnen met TR gevolgd door een getal, bijvoorbeeld TR002 Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen

Testvoorziening iStandaarden online-simulatieomgeving waarmee softwareleveranciers hun producten kunnen testen in de rol van elke partij die deelneemt aan het berichtenverkeer iStandaarden, ter ondersteuning van de implementatie van nieuwe releases

TiS zie: Testvoorziening iStandaarden

TKB zie: toekenningsbericht

toegestane budget basisbudget voor een geïndiceerd zorgprofiel, verhoogd met de van toepassing zijnde toeslag(en) vanwege bijzondere situaties

toekenningsbericht TKB; heenbericht dat een zorgkantoor of een gemeente verstuurt aan de SVB en dat een deel van de informatie uit de toekenningsbeschikking bevat die iemand heeft ontvangen van het zorgkantoor of van de gemeente en waarin gegevens staan van degene aan wie het budget is toegekend, voor welke periode en om welk bedrag het gaat

toekenningsbeschikkingen beschikkingen die mensen na goedkeuring van hun aanvraag voor een persoonsgebonden budget ontvangen van het zorgkantoor (in geval van Wlz-zorg) of van de gemeente (in geval van zorg of ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet) en waarin staat welk bedrag zij ontvangen en welke rechten en plichten zij hebben

toeleiden een van de drie deelprocessen uit het primair proces van de iStandaarden; voor iWlz bestaat toeleiden uit het toewijzen van de geïndiceerde zorg aan een of meer zorgaanbieders, waarbij de voorkeur van de cliënt leidend is, en eventueel het intrekken van de zorg door het zorgkantoor door verzending van een intrekkingsbericht aan de betrokken zorgaanbieder; voor iWmo bestaat toeleiden uit het toewijzen of intrekken van een opdracht voor Wmo-ondersteuning aan een cliënt door de gemeente aan een aanbieder van zorg of ondersteuning; voor iJw bestaat toeleiden uit het toewijzen of intrekken van een opdracht voor jeugdhulp aan een cliënt door de gemeente aan de aanbieder van jeugdhulp

toeslagen subsidies die uitgekeerd worden door de belastingdienst; binnen de declaratie van Wlz-zorg: voor een aantal specifieke omstandigheden zijn toeslagen gedefinieerd die naast de geleverde prestatie gedeclareerd kunnen worden

transferzorg vanaf iWlz2.0 wordt transferzorg niet meer apart onderscheiden, maar gezien als vorm van overbruggingszorg; zie: overbruggingszorg

treeknormen door zorgaanbieders en zorgverzekeraars opgestelde streefnormen voor wachttijden in de zorg

trekkingsrecht beheer van het persoonsgebonden budget waarbij de budgethouder zelf de zorg- of hulpverleners, begeleiders of hulpmiddelen inkoopt, maar waarbij het budget beheerd wordt door de Sociale Verzekeringsbank, die ook de betalingen verzorgt; per 1 januari 2015 voor iedereen met een pgb vanuit de Wmo 2015, Wet langdurige zorg (Wlz) en Jeugdwet

U

uitgangspunten vaststaande gegevens waarop de iStandaarden steunen

uitvoerend zorgkantoor zie: bovenregionaal zorgkantoor

uitvoeringsvarianten drie verschillende werkwijzen waaruit gemeenten kunnen kiezen bij de inrichting van hun Wmo- en Jw-processen (outputgericht, inspanningsgericht of taakgericht) die ervoor zorgen dat er zo min mogelijk verschil ontstaat in de manier waarop de iStandaarden worden geïmplementeerd; uitvoeringsvarianten helpen om structuur aan te brengen in het administratieve proces en leggen een verbinding tussen zorginkoop, zorgadministratie en de iStandaarden

uitzonderingen speciale bedrijfsregels die gezien moeten worden in het verlengde van operationele bedrijfsregels, met als doel de (enkele) uitzondering op die betreffende regel te beschrijven

UML Unified Modeling Language; modelleertaal waarmee de objecten uit een object-georiënteerd informatiesysteem beschreven kunnen worden in diagrammen

UML-klassen gegevenselementen die weergegeven worden in een UML-diagram en die de gegevenselementen en hun relaties weergeven

urgent plaatsen een van de leveringsstatussen waarmee wordt aangegeven in welke situatie iemand wacht op Wlz-zorg; bij de leveringsstatus (of wachtstatus) urgent plaatsen is de situatie van de cliënt zorgelijk (opnamenoodzaak); het is noodzakelijk dat de cliënt zo snel mogelijk wordt opgenomen of doorgeplaatst; dit kan betekenen dat de cliënt niet direct bij de aanbieder van zijn voorkeur terecht kan, maar (tijdelijk) bij een andere aanbieder terechtkomt die een plaats beschikbaar heeft

UZOVI Unieke Zorgverzekeraarsidentificatie; uniek nummer voor iedere zorgverzekeraar in Nederland, beheerd door Vektis

UZOVI-register register met de adresgegevens en het unieke UZOVI-nummer van zorgverzekeraars, gevolmachtigde assurantietussenpersonen, zorgkantoren, labelorganisaties (merken van zorgverzekeraars) en nevenvestigingen geregistreerd en onderhouden door Vektis

V

Validatiemodule module die het mogelijk maakt om berichten te testen op inhoudelijke en technische juistheid; kan zowel EI-berichten als XML-berichten controleren; bedoeld voor gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning, zorgkantoren, softwareleveranciers, het CAK en het CIZ

VECOZO organisatie die een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving biedt waarin ketenpartijen uit de zorg administratieve gegevens kunnen uitwisselen; biedt onder meer een portaal waarmee zorgaanbieders kunnen nagaan bij welke zorgverzekeraar een verzekerde is ingeschreven, een declaratieportaal voor het declaratieverkeer tussen zorgaanbieders en gemeenten voor de Wmo en de Jeugdwet, tussen zorgaanbieders en zorgkantoren voor de Wlz en tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor de Zorgverzekeringswet en een berichtenservice voor berichtenverkeer tussen de ketenpartijen in de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Wlz

VECOZO-schakelpunt online beschikbaar gegevensknooppunt dat wordt beheerd door VECOZO en waarmee zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders berichten kunnen uitwisselen

veegbesluit nieuw indicatiebesluit van een cliënt; dit besluit wordt het veegbesluit genoemd, omdat het CIZ bij het afgeven van een nieuw indicatiebesluit alle nog relevante informatie uit een voorgaand besluit meeneemt; het CIZ overschrijft (veegt) daarmee de inhoud van het voorgaande indicatiebesluit per de ingangsdatum van het nieuwe indicatiebesluit

Vektis landelijk informatiecentrum van zorgverzekeraars dat standaarden ontwikkelt voor elektronische communicatie tussen o.a. zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders en dat onder meer de AGB-codes en het UZOVI-register beheert en declaratiegegevens van zorgverzekeraars verzamelt, controleert, verwerkt en beschikbaar stelt

verantwoordelijk zorgkantoor zie: regionaal zorgkantoor

verblijf het tijdelijk of permanent wonen in een instelling voor mensen die vanwege een aandoening of beperking niet (meer) thuis kunnen wonen; vergoed vanuit de Wlz of Zvw

verblijf niet-geïndiceerde partner zie: partneropname

verblijfszorg thuis zie: verpleeghuiszorg thuis

verpleeghuiszorg thuis verpleeghuiszorg voor mensen met een verpleeghuisindicatie die buiten het verpleeghuis wordt geboden aan mensen thuis; indien iemand ervoor kiest niet in een instelling te gaan wonen, kan hij thuis de benodigde zorg ontvangen in de volgende leveringsvormen: via een Volledig Pakket Thuis (VPT) waarbij één zelfgekozen zorgaanbieder alle benodigde zorg aan huis levert, via een persoonsgebonden budget waarbij iemand zelf zijn zorgaanbieders regelt of via een Modulair Pakket Thuis (MPT) in het geval dat iemand niet het volledige pakket aan zorg nodig heeft en waarbij iemand verschillende zorgaanbieders kan inschakelen en/of kan kiezen voor een combinatie van zorg in natura en een persoonsgebonden budget

verpleegzorg verpleeghuiszorg die aan mensen met een verpleeghuisindicatie (Wlz-zorg) wordt geboden in verpleeghuizen, in verzorgingshuizen of in de thuissituatie, door verpleeghuizen, verzorgingshuizen of thuiszorgorganisaties

verpleging het herkennen, analyseren, advies en bijstand verlenen ten aanzien van feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, beperkingen, ontwikkelingsstoornissen voor het functioneren van iemand en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen; tevens de beïnvloeding van mensen ter instandhouding en bevordering van hun gezondheid

vervolgindicatie zie: herindicatie

Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet overzicht per gemeente van de productcodes voor de Wmo en de productcodes voor de Jeugdwet die tot 1 januari 2016 bij gemeenten in gebruik waren; de module is omgezet naar Excel-bestanden en per 1 januari 2016 is de standaardproductcodelijst beschikbaar

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten; vereniging waar alle gemeenten vrijwillig lid van zijn en die als doel belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie voor alle gemeenten heeft en opdrachtgever is voor de ontwikkeling van iWmo en iJw en die gemeenten ondersteunt bij de implementatie ervan

Volledig Pakket Thuis VPT; leveringsvorm voor mensen met een Wlz-indicatie die de zorg thuis willen ontvangen in plaats van in een zorginstelling waarbij één zorgaanbieder het totale pakket aan benodigde zorg in natura aan huis levert

voorkeuraanbieders zorgaanbieders waarvan de cliënt de geïndiceerde zorg wil ontvangen

VPT zie: Volledig Pakket Thuis

VSP zie: VECOZO-schakelpunt

W

waardeketen schematische weergave van activiteiten die de strategisch relevante processen van een organisatie met elkaar in verband brengt en waarin primaire processen en ondersteunende processen worden onderscheiden

wachtlijsten lijsten waarop mensen die zorg nodig hebben worden geplaatst, omdat de zorg nog niet kan worden gegeven

wacht op voorkeur een van de leveringsstatussen waarmee wordt aangegeven in welke situatie iemand wacht op Wlz-zorg; bij de leveringsstatus (of wachtstatus) wacht op voorkeur woont de cliënt thuis of op een locatie die niet zijn voorkeur heeft; de cliënt wil opgenomen worden als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan (opnamewens)

wacht uit voorzorg een van de leveringsstatussen waarmee wordt aangegeven in welke situatie iemand wacht op Wlz-zorg; bij de leveringsstatus (of wachtstatus) wacht uit voorzorg woont de cliënt thuis en wil voorlopig nog geen verblijfszorg (geen opnamewens); de zorg thuis is verantwoord en doelmatig en de cliënt wil graag uit voorzorg op een wachtlijst staan; de wens van de cliënt staat in de classificatie; de cliënt bouwt geen wachttijd op

wachtstatus status die aan de hand van de leveringsstatussen per individuele cliënt op het niveau van het indicatiebesluit wordt bepaald (zoals actief plaatsen of wacht op voorkeur) en die gebruikt wordt bij het samenstellen van de landelijke Wlz-wachtlijstinformatie

wachttijden periodes die iemand ergens op moet wachten, bijvoorbeeld op een medische behandeling of op stappen in een asielprocedure; overzichten van wachttijden worden vastgelegd in wachtlijsten

Wbp Wet bescherming persoonsgegevens; per 25 mei 2018 opgegaan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming; zie: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wbsn-z Wet gebruik BSN in de zorg; regelt dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen het burgerservicenummer moeten opnemen in hun administratie en gebruiken bij de uitwisseling van gegevens over hun patiënten (persoonsgegevens, medisch-inhoudelijke en (financieel-)administratieve gegevens); inwerkingtreding 1 juni 2008

Wenswachtend Zie: niet-actief wachtend

Wet bescherming persoonsgegevens zie: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wet gebruik BSN in de zorg zie: Wbsn-z

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Wvggz; regelt gedwongen zorg van mensen met psychische aandoeningen die een gevaar voor zichzelf of anderen veroorzaken; dwang (verplichte zorg) is ook mogelijk in de thuissituatie; opvolger van de Wet Bopz; inwerkingtreding 1 januari 2020

Wet zorg en dwang Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten; regelt de rechtsbescherming van mensen met dementie of een verstandelijke beperking wanneer zij door zorgverleners in hun vrijheid worden beperkt of tegen hun zin zorg moeten ondergaan (onvrijwillige zorg); de rechtsbescherming geldt niet alleen in instellingen, maar ook in de thuissituatie of in kleinschalige woonvormen; voorheen geregeld in de Wet Bopz; inwerkingtreding 1 januari 2020

Wlz Wet langdurige zorg; regelt zorg aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben; iemand kan zijn opgenomen in een instelling zoals een verpleeghuis of kan ervoor kiezen om de zorg thuis te ontvangen via zorg in natura, een Volledig Pakket Thuis, een Modulair Pakket Thuis of een persoonsgebonden budget; inwerkingtreding 1 januari 2015 en vervanging van de AWBZ wat betreft de langdurige intensieve zorg

Wlz-aanspraken zie: Wlz-zorg

Wlz-indiceerbaren mensen die voor de overgang van de AWBZ naar de Wlz (1 januari 2015) een AWBZ-indicatie in functies en klassen hadden; zij konden gebruikmaken van het overgangsrecht en konden zorg vanuit de Wlz ontvangen totdat een herindicatie in een zorgprofiel was gesteld; in 2016 heeft bij iedereen herindicatie plaatsgevonden in een zorgprofiel (indien recht op Wlz-zorg bestond); indien geen Wlz-indicatie werd afgegeven, bleef de AWBZ-indicatie in functies en klassen gehandhaafd tot 1 juli 2017; er was een vangnetregeling waarbij cliënten vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 recht hielden op minimaal de zorg in natura of vanuit een persoonsgebonden budget die zij vanuit hun oude rechten op basis van functies en klassen hadden; de overgangsregeling voor bewoners van een ADL-woning was verlengd tot 1 januari 2021 en is definitief geëindigd; per 1 januari 2021 vallen alle Wlz-indiceerbaren onder de reguliere Wlz

Wlz-instellingen zorginstellingen waar de zorg en/of het verblijf wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg

Wlz-regio zie: zorgkantoorregio's

Wlz-regiotabel tabel die de indeling van gemeenten over de zorgkantoorregio's bevat; op basis van een postcode kan de betreffende regio worden bepaald

Wlz-zorg zorg betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), namelijk een integraal pakket aan zorg dat omvat: verblijf (in een instelling of verblijfszorg thuis, inclusief maaltijdverstrekking en huishoudelijke hulp), persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling, verpleging, hulpmiddelen om te bewegen of voor vervoer, vervoer van en naar dagbehandeling en dagbesteding, woningaanpassingen en logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers; voor mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in nabijheid

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; regelt een samenhangend aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen die gemeenten verstrekken om mensen te ondersteunen op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang; inwerkingtreding 1 januari 2015, opvolger van de eerdere Wmo

woningaanpassingen ingrepen of voorzieningen in de woning om deze geschikt te maken voor mensen met een functiebeperking, zoals het plaatsen van een traplift en het aanpassen van de badkamer of de keuken; vergoed vanuit de Wmo 2015 of bij een Wlz-indicatie vanuit de Wlz

woonplaats gedeelte van het grondgebied van een gemeente dat als plaats wordt aangeduid en waar iemand woont (en veelal ingeschreven staat bij de betreffende gemeente)

Wvggz Zie: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wzd Zie: Wet zorg en dwang

X

XML eXtensible Markup Language; format dat wordt gebruikt voor het maken van gestructureerde bestanden; het is de taal waarin het berichtenverkeer binnen de iStandaarden beschreven is

XML-berichten berichten die geschreven zijn in XML-formaat (eXtensible Markup Language); binnen de iStandaarden vindt het berichtenverkeer plaats in XML

XML-schema's zie: XSD's

XSD's XML Schema Definition Language; taal voor het beschrijven van de structuur van XML-documenten, vastgelegd in standaarden van het W3C (World Wide Web Consortium)

Z

Z

zelfredzaamheid vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, bijvoorbeeld wassen, aankleden en koken en het vermogen om sociaal te kunnen functioneren, zo nodig met hulp van anderen

zender ketenpartij die een elektronisch bericht met gegevens over het zorgproces van een cliënt naar een andere ketenpartij verstuurt

ZIN zie: zorg in natura

ZN Zorgverzekeraars Nederland; de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars

zorg in natura zorg die geleverd wordt door een zorgaanbieder en waarop iemand aanspraak kan maken volgens de Wlz (Wet langdurige zorg), de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Zvw (Zorgverzekeringswet); de zorgaanbieder krijgt de geleverde zorg via een zorgkantoor vergoed (Wlz), via de gemeente (Wmo 2015) of via een zorgverzekeraar (Zvw)

zorgaanbieders instellingen en beroepskrachten die zorg en/of hulpverlening leveren

Zorgautoriteit zie: NZa

zorgeenheid functie of zorgzwaartepakket

zorgfuncties samenhangend geheel van taken en activiteiten dat gericht is op het voldoen aan (een deel van de) individuele zorgvragen

Zorginstituut Nederland zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder het ministerie van VWS en dat onder meer de financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) uitvoert, adviseert over de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering, de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg bevordert en de informatiestandaarden voor de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet en voor het trekkingsrecht rond het persoonsgebonden budget beheert

zorgkantoorregio's gebiedsindeling van de zorgkantoren; er zijn momenteel 31 zorgkantoorregio's met hun eigen werkgebied

zorgkantoren zelfstandig werkende kantoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wlz-zorg; taken zijn onder meer de zorginkoop, het goedkeuren en vaststellen van persoonsgebonden budgetten en deelnemen aan overleg (onder meer met zorggebruikers en zorgaanbieders) over het gewenste zorgaanbod in de regio; zijn betrokken bij afspraken over indicatiestelling, zorgtoewijzing en oplossingen voor wachtlijsten; per regio is een zorgverzekeraar aangewezen als zorgkantoor

zorglevering zie: zorgverlening

zorgplannen schriftelijke vastlegging door zorgpersoneel in samenspraak met de cliënt en/of diens cliëntsysteem, van de gestelde doelen, de verwachte tijdsduur, de te verrichte taken, het tijdstip van zorgverlening, de omvang van de te verlenen hulp, de wensen van de cliënt t.a.v. de zorg en ondersteuning, de in te zetten deskundigheid, het tijdstip van de evaluatie en de zorgverleners van andere organisaties waarmee samengewerkt wordt; het gaat om individuele afspraken over de zorg en diensten die iemand krijgt; in de praktijk worden allerlei benamingen gebruikt zoals leefplannen, begeleidingsplannen, ondersteuningsplannen, zorgleefplannen, afhankelijk van de soort organisatie of van het aspect waarop zo'n organisatie nadruk wil leggen; onderdeel van het zorgdossier

zorgprestaties zie: prestaties

zorgproducten producten in de vorm van activiteiten, diensten en/of verrichtingen binnen de zorg; ook producten die in de zorg gebruikt worden zoals hulpmiddelen

zorgprofielen beschrijvingen van kenmerken, problemen en achtergronden van de problemen van doelgroepen van een interventie of voorziening, met als doel passende zorg voor die betreffende doelgroep(en) te ontwikkelen en om met ketenpartners, financiers, gemeenten enz. goed onderbouwd te kunnen communiceren over doelgroep, aanbod en financiering; binnen de Wlz: beschrijvingen van de aard, inhoud en globale omvang van de zorg die iemand nodig heeft; in het indicatiebesluit van het CIZ wordt het zorgprofiel aangegeven waartoe de cliënt behoort, zoals VG (sector verstandelijk gehandicapt) Wonen met begeleiding en intensieve zorg; afspraken over de precieze invulling van de benodigde zorg maakt de cliënt met de zorgaanbieder in het zorgplan; zie: klantprofielen

zorgtoewijzing opdracht van een zorgkantoor of gemeente aan een zorgaanbieder die volgt op een indicatiebesluit om voor een bepaalde periode bepaalde zorg te leveren aan een cliënt of om alternatieve voorzieningen te treffen ter overbrugging van de wachtperiode tot de geïndiceerde zorg geleverd kan worden

zorgtoewijzingsbericht heenbericht dat het zorgkantoor op basis van het indicatiebesluitbericht toestuurt aan alle zorgaanbieders die bij de zorgtoewijzing betrokken zijn

zorgverleners mensen die beroepsmatig zorg verlenen aan een ander

zorgverlening het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft

zorgverzekeraars organisaties die onder meer de Zorgverzekeringswet en de Wlz (door de zorgkantoren) uitvoeren

zorgvraag door de cliënt zelf of door zijn omgeving geuite zorgbehoefte

zorgzwaartebekostiging bekostigingssysteem waarmee zorginstellingen voor cliënten die intramurale zorg krijgen, een geldbedrag ontvangen dat is afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt, in plaats van een gemiddeld bedrag per bed; de zorgbehoefte wordt uitgedrukt in een per cliëntgroep vastgesteld zorgzwaartepakket, dat aan de bewoner wordt gekoppeld in de vorm van een persoonsvolgend budget

zorgzwaartepakketten ZZP's; volledige pakketten van intramurale zorg (Wlz-zorg) die aansluiten op de kenmerken van de cliënt en de soort zorg die de cliënt nodig heeft; een ZZP bestaat uit een beschrijving van het type cliënt (een cliëntprofiel), het aantal uren zorg dat bij dit cliëntprofiel beschikbaar wordt gesteld en een beschrijving van die zorg; voor ieder ZZP worden prestatiebeschrijvingen opgesteld en maximumtarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit; de bekostiging van Wlz-zorg vindt plaats op basis van de ZZP's, de indicatiestelling door het CIZ op basis van zorgprofielen

ZZP zie: zorgzwaartepakketten