​Zorginstituut Nederland is in opdracht van het ministerie van VWS beheerder van standaarden voor iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb. De inhoud van standaarden wordt ontwikkeld met alle ketenpartners. Hiervoor organiseert het cluster iStandaarden van Team Gegevensuitwisseling in de Zorg (GidZ) bijeenkomsten waaraan deskundigen vanuit de ketenpartijen deelnemen.

Expertise

We bedenken, ontwikkelen en onderhouden producten en diensten waarmee keteninformatisering binnen de domeinen wordt gerealiseerd, steeds met het oog op domeinoverstijgende informatie-uitwisseling. We bieden daarbij expertise bij de implementatie en het gebruik van de iStandaarden.

Arbitrage

Arbitrage is een belangrijke extra taak van Zorginstituut Nederland. Het houdt in dat het instituut bindende uitspraken doet wanneer ketenpartijen het in het iWlz-, iWmo, iJw-, iEb- en iPgb-berichtenverkeer onderling oneens zijn over de werkwijze. Bijvoorbeeld in situaties waarin ze specificaties verschillend interpreteren, of als specificaties ontbreken.