Wat is het Actieprogramma iWlz?

Het Actieprogramma iWlz is een programma om de informatievoorziening voor de langdurige zorg te moderniseren. Het doel van het Actieprogramma iWlz is een netwerkmodel met bronregisters op te zetten, dat het huidige estafettemodel met berichtenverkeer vervangt. Het administratieve proces, waarbij ketenpartijen gegevens uitwisselen, staat in dienst van het primaire proces: goede zorg leveren aan cliënten.

Waarom is het Actieprogramma iWlz nodig?

Om de informatie-uitwisseling in de langdurige zorg te moderniseren. Dat is onder andere nodig om de informatiepositie van cliënten te verbeteren, waardoor zij betere keuzes kunnen maken over hun zorg. Het is ook nodig om professionals eerder van actuelere informatie te kunnen voorzien, zodat zij beter in staat zijn cliënten te helpen. Momenteel maakt het Actieprogramma iWlz een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Het programma beoogt vooral bij te dragen aan:

  • meer transparantie voor cliënt en professional;
  • een flexibeler administratief proces;
  • eenvoudigere overgangen en betere samenwerking tussen de zorgdomeinen (Zvw, Jeugdwet, Wmo en Wlz);
  • regelarme zorginstellingen.

Wat zijn de hoofdlijnen van het Actieprogramma iWlz?

1. Cliënt centraal: de informatiepositie van de cliënt versterken
Om de samenwerking tussen cliënten en professionals in de zorgketen gelijkwaardiger te maken, moet de informatiepositie van de cliënt worden versterkt. Het uitgangspunt is dat 80 à 90% van de cliënten zélf – of met behulp van de directe omgeving – de weg vindt in de langdurige zorg.

2. Architectuur: overstap op een netwerkmodel
In een knelpunten- en hiatenanalyse die begin 2016 is uitgevoerd binnen de Wlz, is vastgesteld dat werken met een estafettemodel ingewikkeld en arbeidsintensief is. Het Toekomstbeeld IZO 2020 en de architectuurprincipes van het Informatieberaad tonen een architectuur van bronregisters en knooppunten volgens een netwerkmodel, dat significante voordelen heeft.

3. Domeinen overbruggen
Cliënt en zorgaanbieder werken samen voor een goede zorg voor de cliënt. Zij willen geen last hebben van de problemen in verband met de informatievoorziening bij domeinovergangen. Het Actieprogramma iWlz houdt, in de oplossingen die bedacht worden, rekening met de domeinovergangen.

Welke context en achtergrond heeft het Actieprogramma iWlz?

In mei 2016 heeft het ministerie van VWS aan de Stuurgroep iWlz gevraagd om met concrete en onderbouwde voorstellen te komen op het terrein van informatievoorziening in de Wlz. In de stuurgroep zijn de voorstellen ontwikkeld, besproken en geprioriteerd.

VWS heeft Zorginstituut Nederland gevraagd de totstandkoming van de voorstellen te faciliteren en ze te verwerken in een actieprogramma. In januari 2017 is het Zorginstituut begonnen met de begeleiding van de uitvoering van het Actieprogramma iWlz.

Waarmee is het Actieprogramma iWlz momenteel bezig?

Met de overgang maken van estafettemodel naar netwerkmodel. Het is nu zo dat partijen die de Wet langdurige zorg uitvoeren, gegevens met elkaar uitwisselen via het elektronisch berichtenverkeer iWlz. Dit gaat veranderen.

Met netwerkpartijen zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, CIZ en CAK werkt Zorginstituut Nederland samen aan het ontsluiten van bijna-realtime gegevens bij de bron. Partijen kunnen dan in de nieuwe situatie via een netwerk bij die gegevens. Dit maakt de gegevensuitwisseling en informatievoorziening flexibeler en efficiënter.

Het Actieprogramma iWlz heeft ook de huidige en toekomstige gegevensuitwisseling in kaart gebracht. Er is een technisch ontwerp ontwikkeld dat beschrijft hoe de informatie beschikbaar komt, beschikbaar gesteld wordt, en specifiek of generiek te bevragen is – terwijl informatie bij de bron blijft. Daarnaast kijken we samen met de netwerkpartijen naar verbeteringen die bijdragen aan het leveren van waardevolle en passende zorg.

Welk bronregister wordt eerst opgeleverd?

Het indicatieregister. Dat wordt in 2020 opgeleverd en is dan, afhankelijk van de autorisatie, bevraagbaar door elk van de netwerkpartijen. Met deze oplevering kunnen partijen zoals het CAK en zorgaanbieders hun processen eerder starten – of juist niet indien er geen Wlz-indicatie is gesteld – omdat ze kunnen nagaan of er een Wlz-indicatie is.

Het Actieprogramma iWlz onderzoekt nu welk bronregister als volgende register wordt opgeleverd: het cliëntregister of het bemiddelingsregister.

Hoe wordt er in de praktijk gekeken of het netwerkmodel werkt?

Met koplopers. Een aantal partijen toetst als eerste de nieuwe werkwijze en techniek van het netwerkmodel in de praktijk. CIZ en zorgkantoor Menzis hebben de intentie om in 2019 in een proof of concept aan te sluiten op het bronregister met de indicaties voor de Wet langdurige zorg.

CIZ registreert deze indicaties en ontsluit ze via een bronregister. Dit is het eerste bronregister dat via het netwerk beschikbaar komt. Door deze toets in de praktijk zien we hoe het nieuwe model kan werken. Ook levert deze toets advies en tips op voor de andere partijen die vanaf 2020 aan de slag gaan met het netwerkmodel. Bij vervolgstappen doen ook zorgaanbieders mee als koploper.

Moet ik als gebruiker direct overstappen?

Nee. Het Actieprogramma iWlz voorziet in een migratievoorziening die partijen in staat stelt om na de introductie van een nieuw register, binnen een nog nader te bepalen periode over te stappen. Gedurende die periode zorgt de migratievoorziening ervoor dat de communicatie met netwerkpartijen die al wel zijn overgestapt, nog gewoon doorgang vindt.

Kunnen het netwerkmodel en het estafettemodel naast elkaar gebruikt worden?

Een partij die overstapt op een register, kan op dat moment voor gegevens in dat register niet meer gebruikmaken van het estafettemodel. De migratievoorziening zorgt ervoor dat partijen die nog wel berichten moeten ontvangen via het estafettemodel, die ook krijgen. Voor gegevens waar de overstap naar een register nog niet heeft plaatsgevonden, kan de partij nog wel het estafettemodel gebruiken. Een zorgkantoor dat bijvoorbeeld overstapt naar het Indicatieregister, kan niet meer de IO31- ofwel indicatieberichten ontvangen, maar nog wel toewijzingsberichten versturen.

Verdwijnt het hele iWlz-berichtenverkeer op termijn?

Zodra alle partijen overgestapt zijn op het netwerkmodel, voor alle nu bestaande berichten, zal het berichtenverkeer niet meer worden gebruikt en verdwijnen. Gegevensuitwisseling vindt dan alleen nog plaats via het netwerkmodel.

Geldt het alleen voor de Wlz?

Het Actieprogramma betreft alleen de Wlz. Wel voert het Zorginstituut overleg met verantwoordelijke partijen voor Jeugdwet, Wmo en Zvw om ook in die domeinen het netwerkmodel te introduceren. Voor Jeugdwet en Wmo is in 2019 een verkenning gedaan en een plan van aanpak opgesteld. Met Zvw zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Wat betekent de komst van het netwerkmodel voor werkprocessen?

De processen zoals ze nu zijn, blijven gelijk of worden in ieder geval verbeterd. De berichten van het iWlz-berichtenverkeer worden niet meer verstuurd naar elkaar, maar partijen krijgen inzicht in de registers en halen gegevens op die ze nodig hebben om hun proces te starten.