Patiënt centraal

‘Patiënt centraal’ is een van de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. In het Actieprogramma iWlz hebben alle relevante partijen zich verenigd om dat doel te bereiken met tijdige, volledige en betrouwbare informatie over Wlz-zorg. 

Sterkere informatiepositie

Het Actieprogramma iWlz helpt cliënten om goed geïnformeerd en weloverwogen hun zorg kiezen. Ze krijgen een sterkere informatiepositie. Dat uit zich in meer inzicht in bijvoorbeeld de status van hun zorgproces. In het netwerkmodel zijn cliënten, samen met hun netwerk, eigenaar van hun gegevens en houden daarover zelf regie.

Gegevens delen: van keten naar netwerk

Zorginstituut Nederland is opdrachtgever van het Actieprogramma iWlz. Het ministerie van VWS faciliteert het. Het Zorginstituut heeft in 2017 als eerste een simulatieomgeving gebouwd voor het delen van Wlz-zorggegevens. Het Actieprogramma iWlz kwam tot de conclusie dat een netwerkmodel het best aansluit bij alle outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg.

Eén bron om gegevens te registreren en raadplegen

In het netwerkmodel hebben gegevens, in tegenstelling tot een estafettemodel, één gegevensbron. Cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en anderen gebruiken alleen de bron om informatie te raadplegen en registreren. Opslag van gegevens hoeft maar één keer en de informatie is voortaan altijd en overal beschikbaar voor partijen die er volgens de wet toegang toe hebben. Administratieve lasten kunnen dalen en er kan meer tijd vrijkomen voor de zorg voor cliënten.

Programmadoelstellingen

Informatiepositie cliënt | Voor cliënten leveren we straks een transparant iWlz-proces. Voorbeeld: het indicatiebesluit is beschikbaar in PGO’s

Administratieve lastenverlichting | Dit ontstaat door enkelvoudige registratie en meervoudig gebruik van gegevens.

Verbeteren vindbaarheid, traceerbaarheid en verantwoording |Door een stabiele vertrouwensbasis (één bron) zijn er minder tussentijdse bevragingen en controles achteraf. 

Domeinoverstijgend | Andere partijen, ook buiten de Wlz om, kunnen straks centrale registers zoals het Indicatieregister raadplegen

Deelnemers Actieprogramma iWlz

 • CIZ
 • CAK
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Zorgkantoren
 • ZorgthuisNL
 • Valente
 • De Nederlandse ggz
 • Actiz
 • VGN
 • NZa
 • Zorginstituut Nederland

Netwerkmodel Actieprogramma

Download deze video

MP4-video

Video 9,42 MB mp4

Uitgeschreven tekst

In het Actieprogramma-netwerkmodel werken partijen in de langdurige zorg samen om de uitwisseling van gegevens te moderniseren.  In deze video leggen we uit hoe.

In het netwerkmodel wisselen het CIZ, zorgkantoren, zorgverleners en het CAK gegevens met elkaar uit. Deze gegevens worden vastgelegd in bronregisters. 

De organisaties zijn aan het netwerk verbonden via netwerkpunten. Door een autorisatievoorziening kunnen zij alleen die gegevens zien die ze mogen zien. 

De gegevensuitwisseling vindt plaats via gegevensdiensten.

Deze gegevensdiensten zijn
Abonneren en notificeren, bevragen en melden. Als er iets wijzigt in de gegevens, krijgen de organisaties die aan het netwerk verbonden zijn daarvan een notificatie. 

Moeten er gegevens aangepast worden, dan doen de organisaties een terugmelding aan het bronregister. 

Hoe werkt het netwerkmodel in de praktijk?

Dit zijn meneer Geelhoed en zijn dochter Inge. De heer Geelhoed maakt al gebruik van de Wmo maar heeft nu intensievere zorg nodig. De voorkeur gaat uit naar zorgverlener Bos & Duin.
Inge gebruikt al een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (een PGO).

Inge registreert de voorgeschiedenis en voorkeuren van meneer Geelhoed via het PGO in het Cliëntregister. 

Vervolgens doet Inge een aanvraag voor een indicatie bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt deze aanvraag en stuurt het indicatiebesluit op naar meneer Geelhoed.
Het CIZ legt het indicatiebesluit vast in het Indicatieregister.

Op basis van het woonadres van de heer Geelhoed wordt het juiste zorgkantoor bepaald. Dat zorgkantoor ontvangt een notificatie van het nieuwe indicatiebesluit. 

Ook meneer Geelhoed zelf ontvangt in zijn PGO een notificatie over het indicatiebesluit.

Voorkeurszorgaanbieder Bos en Duin en het CAK krijgen de notificatie ook. 
Het zorgkantoor vraagt nu de gegevens van het indicatiebesluit op en start met de bemiddeling voor meneer Geelhoed.  

Het CAK gebruikt de gegevens voor de berekening van de eigen bijdrage voor de heer Geelhoed.

De zorgaanbieder ontvangt een notificatie van de bemiddeling door het zorgkantoor.

De zorgaanbieder gebruikt de indicatiegegevens om de zorg te starten.
Gelukkig krijgt meneer Geelhoed snel bericht dat er een plek is in Bos en Duin.
Bos en Duin registreert de geleverde zorg in het zorgleveringsregister.

Voor het zorgkantoor is de informatie over de geleverde zorg belangrijk voor de financiële afhandeling. Het CAK gebruikt de informatie voor het bepalen van de definitieve eigen bijdrage.

Inge heeft via de PGO ook inzage in de geleverde zorg én in alle andere registers. Zo houdt zij de regie over de zorg voor meneer Geelhoed.

En meneer Geelhoed? Die krijgt nu de zorg die hij nodig heeft.